2 februari 2015

Scherpenzeel leefbaar houden

Paaltjes, kraampjes, en slootjes. Een oppervlakkige toehoorder zou denken dat de Scherpenzeelse raad zich in de vergadering van 29 januari graag met detail bezig hield. Daar leek het ook wel op. Maar dat gold niet voor alle bijdragen. Op deze avond kwamen typisch ‘leefbare’ onderwerpen aan bod: over behoud en versterking van ons mooie centrum, een goed functionerende markt en droge voeten in Zuid.

Startnotitie centrumvisie: voor een vitale dorpskern

Visie ontwikkeling

De coalitie van CDA, CU en SGP heeft afgesproken een centrumvisie te ontwikkelen. Dat is nodig, gezien de verandering van consumentengedrag en plannen van buurgemeenten. Veel kleine gemeenten zien zich geconfronteerd met een achteruitgang in voorzieningen en kampen leegstand. Wethouder Van de Fliert presenteerde daarom namens het college een startnotitie. Hierin staan de uitgangspunten van het onderzoek dan in het komende jaar in overleg met ondernemers, bewoners, buurgemeenten en gebruikers van onze dorpskern moet aangeven hoe we ons centrum in de toekomst leefbaar willen houden.

Aandachtspunten SGP

De SGP complimenteerde de wethouder met de compleetheid van de notitie. Er staan heel veel zaken in die aan de orde moeten komen. De SGP legde accenten bij de volgende punten:

  1. Er is veel terecht veel aandacht voor participatie. Dat zien we graag. Dat heeft een risico van vertraging, maar dat is beter dan slecht draagvlak.
  2. Belangrijk is om de verwachtingen wat de gemeente kan (qua mogelijkheden en financiën) goed voor het voetlicht te brengen. De gemeente kan niet zomaar miljoenen gaan investeren en kan ook geen winkels behouden.
  3. Basis voor een leefbaar centrum is bedrijvigheid en winkelvoorzieningen. We moeten geen slapend forensendorp worden.
  4. We willen de centrumroute openhouden voor verkeer, en bij het parkeerbeleid dient de blauwe zone besproken te worden.
  5. Praktische oplossingen als extra parkeerplaatsen, verkeersborden, stopverboden enzovoorts, moeten niet afhankelijk worden van deze visie maar gewoon uitgevoerd worden als het nodig is, en als het budget toereikend is.
  6. Er zijn twee winkelconcentratiegebieden: bij Plein 1940-1945 / Markstraat en bij de Holevoet. Bij doordenking of deze situatie gehandhaafd blijft, moeten de consequenties van veranderingen voor woon-zorg zone Weijdelaer en bestaande ondernemingen in kaart gebracht worden.
  7. Er dient aandacht te zijn voor inbreiding om de lege plekken in het dorp op te vullen.
  8. De SGP gaat er vanuit dat dit college, deze raad, en onze ondernemers in Woudenberg de deur platlopen om bezwaar te maken tegen het zogenaamde consumentenplein. Als daar een concentratie is van een aantal winkels kan voor veel winkels in Scherpenzeel het toekomstperspectief ontbreken.
  9. De visie zal scenario’s moeten ontwikkelen en flexibele oplossingen moeten voorstellen, bijvoorbeeld voor bestemmingsplanwijzigingen. Wat als het consumentenplein in Woudenberg er wel of niet komt? Wat als twee van de drie winkelketens en een supermarkt uit Scherpenzeel vertrekken? Wat zijn de basisvoorzieningen die we willen behouden?

De raad zal keuzes moeten maken. Veel inwoners juichen wellicht een consumentenplein bij Woudenberg toe. Om er vervolgens achter te komen dat het centrum onomkeerbaar veranderd is en voor andere groepen zoals ouderen, verslechterd is. Dus zullen we als raad stelling moeten nemen tegen die ontwikkeling.

Behandeling in commissie en raad

Uiteindelijk werd de startnotitie unaniem aangenomen. Maar voor die tijd kende de behandeling in commissie en raad wat merkwaardige momenten en dito uitspraken. De meeste afkomstig van Dijkstra van de VVD en Brons van de GBS. Zo zat er een extra documentje bij de stukken, een zgn. ‘bestuursopdracht’. Is niet zo relevant, maar dat was al reden voor sommige fracties om minutenlang hun zorg daarover te uiten. Alsof met een extra documentje de start van de visievorming staat of valt.

Verder was er ‘zorg’ over het feit dat de grenzen van het centrum niet precies aangegeven waren. Voor de SGP is dat logisch omdat het onderzoek de grenzen van het centrum kan (her)definiëren. Alsof je per ongeluk Kolfschoten of Gooswilligen bij het onderzoek zou betrekken. De SGP heeft overigens sterk het vermoeden dat de raadszaal voor die partijen te klein was geweest als de notitie wél een harde grens getrokken had.

Twee andere uitersten werden ook zichtbaar. De één kon al een groot aantal vragen beantwoorden en had de visie al klaar, alsof je kunt brainstormen met gesloten vragen. Andere bijdragen leken aanvankelijk alleen paaltjes en straatklinkers te gaan benoemen, alsof we daarmee de toekomst aankunnen.

Weekmarkt: knelpunten aanpakken

Locatie en inrichting markt

Aan de orde was een administratieve verbetering van de marktverordening. Daar ging echter de discussie niet over. Er ontstond discussie in de raad over de plaatsing van de kramen. Onder andere omdat bewoners van twee appartementen geklaagd hadden over heit feit dat men elke woensdag niet met de auto bij hun huis kan komen.

Aandachtspunten SGP

De SGP vindt de markt een belangrijke voorziening voor heel Scherpenzeel. Zelfs mensen van buiten ons dorp komen graag. Dat moeten we koesteren. Ook de lokale middenstand profiteert hiervan. Helaas is er overlast. Dat betreft lawaai op de vroege ochtend, geparkeerde wagens en mensen die hun auto elke woensdag moeten weghalen. De SGP riep de burgemeester op om nog eens kritisch te kijken naar de opstelling van de markt en in overleg met alle betrokken partijen tot een oplossing te komen. Voor de een deel van de bewoners van de appartementen is het parkeerprobleem hopelijk te overzien als er een uitgang gerealiseerd wordt aan de Druivenkamp. Voor de bewoners boven de Zeeman is er alleen een oplossing als kramen verplaatst worden. Wat de SGP mag dat, als er alleen maar winnaars zijn. Dat deze bewoners het wisten voordat ze er kwamen wonen, mag meewegen.

Behandeling in commissie en raad

Ook de behandeling van dit raadsstuk kende zo zijn merkwaardige momenten. Even leek het erop dat de inrichting van de marktkramen ter plekke zou worden ingetekend. Gelukkig werd een motie van de VVD verworpen. Die was nogal aanmatigend van toon en a-liberaal, want veel te gedetailleerd. Het leek erop neer te komen dat een college geen goed advies kan krijgen als een burger een keer niet aanwezig is bij een vergadering. De motie leek verder bijna op een huishoudelijk reglement.

Ronduit banaal was de suggestie van diverse fracties, dat het kerkplein wel voor de markt gebruikt kon worden. Het kerkplein is nota bene privé-terrein. Stelje eens voor: het college zou eens een opmerking moeten maken, bijvoorbeeld om de oprit of deel van een tuin van iemand op woensdag te gebruiken, zonder eerst te communiceren met betrokkene. De raadsleden zouden van de hoogste toren blazen en terecht. Maar kennelijk geldt die zuiverheid niet voor raadsleden zelf die in onwetendheid de microfoon gebruiken.

En verder was de bewogenheid van sommige fracties met bewoners ‘die overlast hebben van een belangrijke voorziening’ ontroerend om te zien.

Waterstructuurplan Zuid: droge voeten houden

Noodzakelijke maatregelen

Klimaatverandering of niet, het is een feit dat het zuiden van Scherpenzeel een nat gebied is, zeker in perioden van langdurige neerslag. Daarom moest er een waterstructuurplan gemaakt worden die de ontwatering van de gebieden zoals Heijhorst en Akkerwindelaan regelt. Het plan voorzag in nieuwe of te vergroten watergangen.

In het plan stonden tracés van watergangen die nogal hard ingetekend leken. De gemeente kan dit deels op eigen gronden doen, maar moet hiervoor ook gronden aankopen met in het uiterste geval onteigening. Vervelend genoeg was met de grondeigenaren niet van te voren overlegd. Dat viel zeker niet in goede aarde bij Van Ginkel, eigenaar van boerderij ‘De Pol’ aan de Brinkkanterweg, die daarom insprak.

Aandachtspunten SGP

De SGP steunde het voorstel. Het is een integraal plan voor heel zuid, waarbij tegelijk de dekking van de kosten aangegeven is. Zo hoort het ook. Zo kan een groot deel van het benodigde bedrag in de komende jaren geboekt worden op de grondexploitaties en het resterende bedrag uit de rioolheffing die desondanks nauwelijks verhoogd hoeft te worden.

De SGP vindt het jammer dat niet van te voren met de eigenaren gecommuniceerd is. We weten dat het de oprechte intentie is van de wethouder om goed te communiceren, maar dit moet en kan echt beter. Daarnaast zijn er praktische oplossingen mogelijk om de tracés zo aan te leggen dat grondaankoop van de huiskavel van het melkveehouderij bedrijf niet nodig is. Uitgangspunt is dat een functionerend agrarisch bedrijf zoveel mogelijk wordt ontzien. Daarnaast zijn alternatieven mogelijk, onder meer door meer gemeentegrond te gebruiken.

Wat de voorgestelde onteigening uit het raadsvoorstel betrof: De SGP is zeer huiverig voor grondonteigening en pleit voor minnelijke verwerving. Dat er in dit voorstel onteigening genoemd staat, is om formele redenen. Als er echt onteigend wordt, komt dat terug in de raad.

Behandeling in commissie en raad

Uiteraard kwam te communicatie ter sprake. De raad was relatief mild. Dat kwam omdat wethouder Van Dijk ruiterlijk toegaf dat de communicatie tekort was geschoten. En wellicht wilde men op dit punt niet een al te grote broek aantrekken.

Daarnaast ging de discussie vooral over de mogelijke onteigening en de financiering.

De raad verwierp een amendement van de VVD om de hele formulering over onteigening te schrappen. Dat amendement had niet zoveel zin, de onteigening is een formaliteit in dit stadium. Een ander amendement, van GBS, zorgde voor een betere formulering en werd daarom aangenomen. Erg nodig was het allemaal niet. Het beslispunt betekent niet per definitie onteigening, maar dat met de voorbereiding kan worden begonnen. Da’s alles.

Eveneens werd een amendement van de VVD verworpen om geen beslissing te nemen over de financiering en in 2017 verder te kijken. De coalitie nam dit niet over. Volgens de SGP is het niet opnemen van een dekking een slechte keuze. Lasten moet je niet doorscuiven naar de toekomst en zeggen “dat zien we in 2017 wel”. Feitelijk was hier hetzelfde meningsverschil aan de orde als twee jaar geleden tussen VVD en SGP, toen het ging over waterplan en rioolrecht. Beide partijen zijn consistent geweest in de argumenten en motivatie. Dat gold echter niet voor de partijen die nu tégen waren en toen vóór.