24 december 2013

Schenktijdenakkoord

Nederland wordt geregeerd door akkoorden. Woonakkoord, zorgakkoord, energieakkoord, herfstakkoord, nog eens woonakkoord, en op de valreep in de achterliggende week het pensioenakkoord. Was dit het laatste akkoord in ons land dit jaar? Nee. Scherpenzeel had er nog een: het schenktijdenakkoord van 19 december. Verslag van een raadsvergadering met inhoudelijke debatten en extra spreektijd voor de SGP.

Verliesnemingen op gronden: noodzakelijk maar teveel geld

Op tafel lag een voorstel om een verliesvoorziening te treffen voor een aantal percelen die de gemeente in eigendom heeft en in de (nabije) toekomst wil ontwikkelen. Het is een technisch verhaal; het verlies is er nog niet maar er moet geld apart worden gezet om problemen in de toekomst te voorkomen.

Voor het Heijhorstterrein was dat in oktober al gebeurd. De voorziening was toen rond een miljoen euro; door een andere systematiek zou dat nu een ton minder betekenen. De SGP-fractie kon hiermee akkoord gaan. Zwankhuizen: “In oktober hebben we al geconstateerd dat het verlies van 1 miljoen niet leuk is en geen uitgangspunt mag zijn voor het daadwerkelijke resultaat. Maar we kunnen dat bedrag prima verklaren: haal het ‘verliesbedrag’ van 2 miljoen van ‘De Breehoek’ eraf (waar de SGP destijds faliekant tegen was) en je ziet een prima positief resultaat.” Voor de ontwikkeling van de grond bij de Akkerwindelaan (school en woningbouw) moest ook een voorziening getroffen worden. Dit wilde de SGP nu niet, omdat er geen openbare besluitvorming over de plannen in dat gebied is geweest. Wat de SGP betreft is er eerst een openbare besluitvorming, en dan pas kun je weten wat het verlies is. Zwankhuizen: “College, kom snel met een plan en dan kan de verliesvoorziening via de jaarrekening prima rechtgezet worden.” De SGP steunde een amendement van DS om nu niet te beslissen over een verliesvoorziening, maar dat haalde geen meerderheid. Ook een mondeling amendement van de SGP om de verliesneming op het Wetro-terrein te beperken tot 2.7 ton in plaats van 6 ton haalde het niet. “Dit grote bedrag is nu niet nodig, want we kennen geen concreet plan. Bovendien is zo’n groot bedrag niet handig als je nog iets met die grond wilt doen”, aldus de SGP-er.

Nieuwe drank- en horecawet: verenigingen bepalen koers

Doel van de wetgever

Als gevolg van de nieuwe drank- en horecawet is de gemeenteraad verplicht tot het vaststellen van een verordening waarin schenktijden geregeld worden voor semi-commerciële instellingen zoals sportverenigingen. Doel van die wet is drieledig: terugdringen alcoholgebruik door jongeren, overlast door alcoholgebruik beperken en oneerlijke concurrentie met de plaatselijke horeca tegengaan.

Amendement

Het college had een goede aanzet gedaan. Dit voorstel was afgestemd in regio FoodValley. Niet zo spannend dus, zou je denken. Maar nee. In Scherpenzeel begon een carrousel van overleg van politieke partijen en sportverenigingen, resulterend in een amendement van GBS waarin de tijden per vereniging op het halve uur nauwkeurig was bijgesteld op basis van de inbreng van individuele verenigingen. Alle partijen, uitgezonderd de SGP, schaarden zich achter dat amendement.

Raadslid Mulder voerde namens de SGP het woord. Hij vergeleek het collegevoorstel en het ingediende amendement met de doelstelling van de wet. “Ook het voorstel bevat zaken die strijdig zijn met de geest van de wet. Denk aan de mogelijkheid tot permanente ontheffing voor het schenken van sterke drank in sportkantines.”  Het amendement vindt de SGP niet aanvaardbaar. De SGP vindt dat de schenktijd uiterlijk 24.00 uur moet stoppen. Mulder: “Een goede nachtrust is belangrijker. Buurgemeenten kiezen ook voor 24.00 uur als eindtijd.” Een schenktijd voor ‘De Breehoek’ tot 02.00 uur is te lang. Mulder : “Dat is oneerlijk ten opzichte van de commerciële horeca. In ‘De Breehoek’ wordt een gesubsidieerd biertje gedronken”. De raad bleek nauwelijks gevoelig voor de praktische argumenten.

Zondagsrust

Een heikel punt bij de behandeling van het amendement was de vraag of het amendement voldoet aan de status quo, die in het coalitieakkoord is afgesproken ten aanzien van de activiteiten op de zondag. De SGP houdt vast aan de harde afspraak dat uitbreiding van activiteiten op zondag niet toegestaan worden. Waarmee overigens niet gezegd is dat de SGP de bestaande openstelling op zondag als principieel uitgangspunt aanvaard. In dit debat staat de SGP alleen. Voor CU en CDA is dat dilemma een gepasseerd station.

Het proces naar de totstandkoming van het amendement, de last-minute wijzigingen in de tekst van het amendement en de onduidelijke formulering in het amendement maakten de SGP zeer verontrust. De SGP wilde een formulering in het amendement, die overeen komt met de coalitie- afspraak. Na een schorsing van de vergadering was de raad bereid de formulering, die betrekking heeft op de zondagsrust, aan te passen. Uiteindelijk concludeerde de fractie dat de afspraak over de status quo niet werd geschonden. De SGP stemde wel tegen het amendement en het voorstel, om principiële redenen (zondagsheiliging) en om inhoudelijke redenen (in strijd met bedoeling van de wet).

Het debat over de zondagsheiliging leverde nog een aanvaring op met DS die moeite heeft met het standpunt van de SGP: “U bepaalt voor mij wat ik wel of niet mag doen op zondag”, aldus Van de Weert. Na een kritische reactie van de heer Mulder over deze opmerking was de kou gauw uit de lucht.

Regionale jeugdzorg: lokaal controle houden

De overheid heeft besloten dat gemeenten in 2015 verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg. Daar komt veel bij kijken en wethouder Vreeswijk doet er alles aan om dit in Scherpenzeel in kannen en kruiken te krijgen. Scherpenzeel werkt met andere gemeenten samen in FoodValley om dit goed te regelen en daarom lag er een ‘Regionaal Beleidsplan Jeugdzorg’ op tafel. Een prima stuk, vond de SGP, net als de meerderheid van de raad. Het is vooral technisch en beleidsmatig, maar uiteindelijk bepalend voor wat de gemeente straks lokaal gaat doen: goede zorg voor de kwetsbare jongeren. Zowel in de commissie als in de raad gaf Mulder aan wat voor de SGP van belang is: “De kwaliteit moet voorop staan, en niet het budget. Verder moet het uitgangspunt zijn dat we lokaal de dingen regelen wat lokaal kan, alleen regionaal regelen wat niet lokaal kan. Verder is keuzevrijheid –zorg die bij de identiteit past- voor ons cruciaal.” Om de goede invoering van het beleid in de regio te waarborgen kwam de SGP met een amendement over de inkoop van zorg en een tweetal moties (over communicatie en over de uitwerking van het te hanteren budgetmodel).

Omdat de SGP bij het onderwerp over de schenktijden veel spreektijd gebruikt had, bleef er eigenlijk te weinig tijd over voor de bijdrage over de jeugdzorg. Maar burgemeester Visser streek grootmoedig over zijn hart en de SGP mocht de bijdrage afmaken. Waarvan akte!