20 februari 2019

Samen voor het Gelderland van morgen

 

L.S.
U wordt samen met vrienden en bekenden van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst:

Samen voor het Gelderland van morgen


Verkiezingen Provincie en Waterschappen


Wanneer : D.V. vrijdag 1 maart 2019. Om 20.00 uur (vanaf 19.45 inloop met koffie)

Waar : Philaletes, Kerkplein 193, Scherpenzeel

Wie : K. Ruitenberg: Statenlid en lijsttrekker SGP: Samen voor het Gelderland van morgen”
P. Doornenbal: burgemeester Renswoude: “Wat kan een kleine gemeente in Foodvalley
brengen en halen”
B. J. van Vreeswijk: heemraad, kandidaat voor het Waterschap Vallei & Veluwe: “Voor
een duurzaam waterbeleid”
G. van Deelen: SGP fractielid in Scherpenzeel en kandidaat op de lijst voor de provincie
“Scherpenzeel in de provincie”

Agenda:


1. Opening door de voorzitter J. van de Vliert
2. Korte pitches (ca. 5 minuten) van de vier inleiders
3. Interactieve bespreking onder leiding van M.J. Zwankhuizen
4. Sluiting (ca. 21.30 uur)
5. Hapje en drankje


Met vriendelijke groet,


Bestuur Kiesvereniging SGP

Uit het programma:

- Het geld van de Verkoop van Nuon moet worden uitgegeven aan de energietransitie, verduurzaming van de landbouw en infrastructuur
- Boeren leveren een flinke economische prestatie met steeds minder consequenties voor natuur en milieu
- Herstructureren van bestaande bedrijventerreinen heeft de voorkeur boven uitbreiding
- Het is verstandig de winkels in de dorpscentra te concentreren
- Waterbelangen en gebiedsfuncties staan bij natuurontwikkeling voorop

 

SGP Lijsttrekker Klaas Ruitenberg:

 

Gelderland is een provincie die er écht toe doet. Gelderland staat tussen de gemeenten en het Rijk. Gelderland is als het ware de verbinding ertussen. De provincie zorgt voor de verbinding tussen de straten in Scherpenzeel en de snelwegen. Het regionale openbaar vervoer is een verantwoordelijkheid van Gelderland. De provincie verbindt ook allerlei initiatieven op economisch gebied. De provincie geeft aan waar woningbouw komt, wat er moet gebeuren met oude boerderijen, waar de natuurgebieden liggen, waar de boer mag boeren, waar de windmolens komen, enz. Gelderland houdt toezicht op de gemeenten, zowel financieel als qua bestuurskracht. De provinciale statenleden kiezen de Eerste Kamer. Kortom belangrijk genoeg om ook de SGP een stem te geven in de provinciale politiek. wil graag van u horen wat voor u belangrijk is en gaat daarom met u in gesprek.

Burgemeester Petra Doornenbal:


Renswoude is met 5.200 inwoners een van de kleinste zelfstandige gemeenten van Nederland. Die zelfstandigheid vinden onze inwoners belangrijk. Terreinen waarop de meerwaarde van zelfstandigheid van meerwaarde is voor onze inwoners, voeren we zelf uit. Voor de andere zaken waar die meerwaarde niet zo geldt, werken we samen. De Regio FoodValley is voor ons een belangrijk samenwerkingsverband waar we een goed ondernemers- en vestigingsklimaat nastreven. Wij “halen” daar als kleinere gemeente wellicht meer dan we “brengen”, hoewel we er naar draagkracht bijdragen. De Regio bestrijkt 2 provincies met een totaal verschillende financiële huishouding. Bij de een (Utrecht) is het schrapen, bij de ander (Gelderland) klotsen de euro’s tegen de plinten op. In de regio merken we die verschillen..... Ik zie uit naar de discussie op 1 maart!

Heemraad Bert van Vreeswijk:


Oppervlaktewater, grondwater, drinkwater en afvalwater zijn allemaal met elkaar verbonden. Toch liggen de taken en verantwoordelijkheden voor deze onderdelen van de
waterhuishouding bij verschillende partijen. Om de waterhuishouding te optimaliseren is samenwerking nodig. Daarom geven wij de voorkeur aan een gezamenlijke en integrale benadering van de waterhuishouding als één systeem. Dit verbetert de kwaliteit en werkt kostenbesparend. Zo kunnen vraag en aanbod van water kwantitatief en kwalitatief optimaal op elkaar worden afgestemd voor alle functies: wonen, recreatie, landbouw, industrie en natuur. Voor de lange termijn lijkt het waterschap de aangewezen regisseur voor alle regionale waterdossiers. We gaan graag met u / jou in gesprek.

Raadslid SGP Scherpenzeel en kandidaat statenlid Gerard van Deelen:


Als loyale SGP-er heb ik natuurlijk positief geantwoord om op de Gelderse lijst te gaan staan. De vraag die mij bezighoudt is of de intensiteit van mijn loyaliteit provinciaal net zo groot is als lokaal. De vraag of ik me Europeaan, Nederlander, Gelderlander, Foodvalleyer of Scherpenzeler voel zal wisselend beantwoord worden. Is de bestuurlijke drukte in het Nederlandse bestuur met al haar vergaderingen al niet erg hoog? Moet de steeds dominantere positie van de regio’s, waaronder Foodvalley, geen gevolgen hebben voor de omvang van bestuurlijk Nederland? Op 1 maart hoop ik u te ontmoeten en onder andere hierover met elkaar in gesprek te gaan.