21 april 2012

Raad: Belangen inwoners centraal

Raad: Belangen inwoners centraal

Datum: 21-04-2012

De gemeenteraad nam op 19 april jl. twee besluiten die direct in het belang zijn van de bevolking. De verkeersituatie in het dorp wordt veiliger. En bouwen en ontwikkelen van uitbreidingsplannen van ons dorp doen we voor onze inwoners.

 

Veilig verkeer - voor Scherpenzeel
Even opfrissen. In de raadsvergadering van 27 oktober 2011 stelde de raad een omvangrijk verkeersplan vast. Op initiatief van de SGP werd toen via een amendement en motie besloten om ook op korte termijn acties te ondernemen waar de inwoners van Scherpenzeel wat gaan merken. De uitwerking van de vraag van de SGP om concrete maatregelen lag nu op tafel. Wethouder Vreeswijk verdedigde dit stuk en de raad ging unaniem akkoord.
Zwankhuizen ging namens de SGP puntsgewijs in op de uitwerking van de door zijn fractie geopperde maatregelen:
- Communicatie en mening van belanghebbenden, inclusief omwonenden en scholen: belangrijk.
- Pilot om sluipverkeer in de ochtendspits tegen te gaan op centrumroute door een verkeersbord en handhaving door de BOA: akkoord. Hij riep op geen wegversmalling voor dit doel aan te leggen. Daarnaast wil de SGP zo snel mogelijk beginnen, voor de geplande werkzaamheden aan de rondweg. Als daar verkeershinder instaat door asfalteringswerkzaamheden moeten we als dorp die overlast tegengaan.
- Extra veiligheid voor fietsers en voetgangers (schoolgaande kinderen!) door fietssuggestiestroken en oversteekplaats bij Marijkelaan: Prima.
- Extra veiligheid voor fietsers en voetgangers (schoolgaande kinderen!) door bebording bij Ringbaan: Prima.
- Extra veiligheid op centrumroute voor langzaam verkeer: educatie en communicatie is een wat magere oplossing, maar in combinatie met attentie-verhogende maatregelen en handhaving de minst slechte keuze als we de veiligheid prioriteit willen geven. De fractie steunde een mandement van CDA niet om deze maatregel te schappen.
- Extra veiligheid bij het knooppunt bij de NH kerk door aanleg van fietssuggestiestroken, gecombineerd met een of meer voetgangersoversteekplaatsen: akkoord. De fractie steunde een amendement van Democraten om ook maatregelen voor autoverkeer nadrukkelijk te overwegen.
- Aanleg van parkeerplaatsen op knelpunten in wijken: Prima. De fractie overweegt dit punt als een meerjarig initiatief in te brengen bij de komende kadernota.
Namens de fractie gaf Zwankhuizen aan graag te willen denken over een lange termijn visie voor het centrum: “Wat de SGP betreft wordt de centrumroute in te toekomst minder druk en een stuk veiliger, maar blijft toegankelijk voor alle verkeer. Wij denken niet aan afsluiten. Daar zit de bevolking niet op te wachten en de winkeliers nog minder.” Wethouder Vreeswijk bevestigde dit nog maar eens: “Dit college kiest niet voor afsluiten van de centrumroute.”

 

Actief met grond - voor Scherpenzeel
De gemeente Scherpenzeel heeft in het verleden verschillende stukken grond aangekocht. Denk aan gronden langs de Koepellaan en vlak bij het Valleikanaal (het zogenaamde WETRO-terrein). Gemeenten moeten beleid ontwikkelen waarin ze aangeven hoe ze grond verwerven en hoe ze dat weer uitgeven. Dat grondbeleid in de belangstelling staat, zal niemand verbazen. De perikelen zoals in Apeldoorn zijn algemeen bekend. Wethouder Van de Glind verdedigde een nota grondbeleid die door alle fractie gesteund werd. De kern van het verhaal is dat het college een ‘actieve maar behoedzame’ grondpolitiek wil voeren. Dit beleid is in lijn met het coalitieakkoord en biedt volgens de SGP de beste mogelijkheid om de belangen van de bevolking op gebied van woningbouw, voorzieningen en bedrijvigheid te dienen.
Zwankhuizen riep het college op na te blijven denken over maatregelen om de risico’s van het grondbeleid scherp in de gaten te houden. Verder had hij een beschouwing over bovenplanse voorzieningen gemist. Toen de wethouder toezegde bij nieuwe plannen hieraan uitdrukkelijk aandacht te schenken was voor hem daarmee de kous af. De SGP kon niet meegaan met een amendement van de CU om de een zinsnede uit de nota over actief beleid te schrappen. “Het is een politieke stellingname en daarmee een keuze van deze coalitie. Deze formulering is zeer gangbaar in de planologie. Laat de coalitie in deze onzekere crisistijd maar erg behoedzaam zijn bij het verwerven van grond, en des te actiever met uitgeven van grond voor projecten waar de inwoners op wachten.” In dit verband brak hij een lans om bij uitgifte van vrije kavels creatief na te denken hoe deze kavels dan op een verantwoorde manier ten goede kunnen komen aan inwoners die daarop willen inschrijven en niet noodzakelijkerwijs onmiddellijk aan belangstellenden uit de hele regio. “Uiteraard zijn daar afspraken over maar we kunnen er wel over nadenken”, zo vatte de SGP-er zijn standpunt samen. De CU maakte een opmerking, mede naar aanleiding van wat Brons van de GBS over dit onderwerp zei, dat dit voorstel lijkt op ‘eigen volk eerst’. Zwankhuizen wierp deze suggestie ver van zich en verweet Van Dijk een term te gebruiken met een veel te zware maatschappelijke lading. “Deze term gaat altijd over achterstelling van bevolkingsgroepen of minderheden. Dat heeft niets te maken met simpel nadenken over uitgifte van kavels.” Van Dijk gaf aan deze lading niet aan de uitdrukking te hebben willen geven. Dat gelooft de SGP graag en daarmee was voor de fractie de kous af.