29 november 2014

Principiële en praktische zaken, en heerlijk rustig

Een korte raadsvergadering was het, op 27 november jl. Om kwart over tien liet burgemeester Visser de hamer al vallen. Toch waren genoeg onderwerpen de revue gepasseerd. Opvallend was de grote eensgezindheid op diverse onderwerpen. Opmerkelijk was de uitspraak van enkele partijen dat het in de  toekomst niet meer over details mag gaan bij bestemmingsplannen. En dat de oppositie zorgen heeft over teveel dualisme. Van een andere orde was het raadsvoorstel over asverstrooiing op Lambalgen. De SGP was als enige partij daar om principiële redenen tegen.

Asverstrooiveld Lambalgen: Principiële en praktische bezwaren

As van een gecremeerde kan op begraafplaats Lambalgen ‘ter aarde besteld’ worden in een urnengraf of in een nis in de urnenmuur. Er is geen mogelijkheid tot asverstrooiing. Dit was sinds lange tijd een doorn in het oog van de VVD. Daarom diende de partij een initiatiefvoorstel in tot realisering van een dergelijke voorziening. Overigens ontbreekt op zeker 60% van de gemeentelijke begraafplaatsen een dergelijke voorziening.

Namens de SGP verdedigde Zwankhuizen het standpunt van zijn partij in de raadscommissie van 18 november en in deze raadsvergadering. “Wij zijn op grond van de Bijbel, Gods Woord, tegen lijkverbranding als vorm van lijkbezorging. Dat druist in tegen het onlosmakelijke verband tussen het geloof in de opstanding der doden en het begraven van overledenen. Ook al biedt de wet daar de mogelijkheden voor, dan zullen wij toch tegenstemmen. Ons principiële bezwaar weegt zwaarder dan alle andere praktische argumenten. Dit was ons standpunt vorig jaar, en dertig jaar geleden bij de eerste bespreking van de urnenmuur, en dit zei onze partij 100 jaar gelden ook. Ons standpunt is onveranderd gebleven.” Praktische opmerkingen werden ook gemaakt. Het raadsvoorstel bleek zwak onderbouwd. Het suggereerde dat het wettelijk verplicht was om een dergelijke voorziening te hebben, maar dat is niet zo. De Wet op de lijkbezorging biedt de kaders wanneer men dat wil en legt het niet op. De eigenaar van een begraafsplaats is daartoe niet verplicht. Aanvankelijk was er ook bezwaar tegen het voorstel om geen leges te heffen. Dat deel van het voorstel werd echter ingetrokken. De SGP vindt dat, als dit voorstel wordt uitgevoerd, er normale leges gelden en registratie moet plaats vinden.

Overigens benadrukte de SGP dat we ons met dit standpunt niet beter voelen dan anderen met andere standpunten. Een dergelijke gedachte zou eveneens strijden met onze uitgangspunten. De SGP bleek als enige partij tegen. CU en CDA, geen overduidelijke voorstanders van lijkverbranding, wilden ter wille van de menselijkheid de mogelijkheid tot asverstrooiing niet verbieden.

 

Inkoop en aanbesteding: Scherp blijven

Op de agenda stond het herziene inkoop- en aanbestedingsbeleid. In het verleden kreeg dit beleid veel kritiek vanuit de raad en daarom presenteerde wethouder Vreeswijk een nieuw beleidsstuk. Kenmerken van het nieuwe beleid zijn proportionaliteit, inzichtelijkheid en meer mogelijkheden voor betrekken van Scherpenzeelse bedrijven. Net als de andere partijen was Van Deelen van de SGP ook positief over dit plan. Kern van zijn betoog was dat de gemeente scherp moet blijven op de centen, en dus ook voor kleine bedragen bij voorkeur meerdere offertes aangevraagd moeten worden. “Je kunt soms ook op kleine bedragen opmerkelijk veel besparen. Het blijft gemeenschapsgeld. Offertes maken houdt de organisatie scherp. Maar hoe je het ook allemaal in regels vastlegt, het moet de mentaliteit van de inkopers en de hele gemeentelijke organisatie worden.”

De SGP steunde een amendement van het CDA om het drempelbedrag voor enkelvoudige, onderhandse aanbesteding te verlagen naar 30.000 euro. Verder steunde de SGP een motie van de CU om criteria op te stellen bij de aanbesteding met voorafgaande selectie.

Toeristenbelasting: Werken met werkelijke overnachtingen

Normaal gesproken is een verordening voor toeristenbelasting een hamerstuk. Dit onderwerp heeft echter de laatste tijd geleid tot een aantal debatten. Reden is een afspraak uit het verleden (vóór 2010)  met een ondernemer uit de toeristenbranche over de afdracht van belastingen. De raad wil echter terug naar afrekening op basis van het feitelijk aantal overnachtingen. Het voorstel van het college ging wat de raad betrof niet vergenoeg en dus werd een amendement van GBS raadsbreed gesteund om de regeling terug te brengen naar hoe het hoort.

School aan Ringbaan: Opschieten

Lang is er al gesproken over de bouw van de school aan de Ringbaan. Nu lag het bestemmingsplan op tafel. De meerderheid van de raad ging hiermee akkoord. Iedereen wil dat de school zo snel mogelijk gebouwd wordt. Natuurlijk was er wederom gesputter over een amendement over de verkeersituatie rond de school. Wat is het geval: het proces van planvorming en de informatieverstrekking aan school en buurt is op zijn zachts gezegd niet vlekkeloos verlopen. Complicerende factor was een schriftelijke toezegging in 2013 van de vorige wethouder dat de oostelijke ontsluitingsweg van de school niet voor autoverkeer zou opengesteld worden. De coalitiepartijen hadden deze toezegging door een amendement in mei vastgelegd. Onderdeel was evaluatie van de verkeerssituatie uiterlijk één jaar na bouw van de school.

Nu wilden de oppositiepartijen (en eigenlijk ook het college) dit amendement weer ongedaan maken.

Zwankhuizen legde nog maar eens uit dat de SGP vasthoudt aan het amendement over de verkeersituatie. “Een toezegging van een vorige wethouder kan je niet naast je neerleggen en bovendien mag het college ingrijpen wanneer de veiligheid van de kinderen en ouders in gevaar komt. De situatie kan snel aangepast worden omdat de oostelijke ontsluitingsweg er wel direct komt. Bovendien zou nú het amendement weer ongedaan maken erg oneerlijk zijn. Dan rest anderen geen mogelijkheid tot bezwaar meer.” Ook een motie van DS om dit besluit ongedaan te maken, werd daarom verworpen.

Twee bijzonderheden vielen op. De oppositie was nogal ‘bezorgd’ over de dualistische opstelling van de coalitiepartijen. En in de tweede plaats werd door die partijen betoogd dat het bij een bestemmingsplan “niet om details mag gaan, zoals verkeer en dergelijke.” Zwankhuizen: “Het mag bij een bestemmingsplan wel degelijk over verkeer gaan. En wie roepen er hier over teveel details? In Scherpenzeel gaat het bij ruimtelijke plannen doorgaans altijd over alles behalve de kaders en de visie op ruimtelijke ordening. Daar hebben we vaak genoeg op gewezen. Laat me nu niet lachen, dames en heren.”

Mestbewerking en –verwerking: Maatwerk mogelijk

Wethouder Van Dijk presenteerde een nota over de kaders en regels voor mestverwerking op agrarische bedrijven. De raad had daar in maart om gevraagd. De SGP kon zich vinden in deze nota. Enige onduidelijkheid was er over de mogelijkheid van bewerking van mest afkomstig van meerder agrarische bedrijven. De nota leek dit uit te sluiten. De toezegging van de wethouder dat er maatwerk mogelijk is voor mestverwerking van meerdere bedrijven was voldoende voor de SGP.

De GBS maakte de raad deelgenoot van hun angstvisioen dat door het aannemen van deze nota het hele buitengebied bij wijze van spreken zou kunnen veranderen in één grote, borrelende mestvergister, maar dat kon de rest van de raad niet echt overtuigen om de nota dus maar voor kennisgeving aan te nemen.

Mestverwerking op loonbedrijven valt overigens niet onder deze nota. Dat is geregeld in het bestemmingsplan buitengebied.

Huurgewenning binnensport:  Afgeschaft zonder gesputter

Jaren en jaren heeft de Scherpenzeelse raad gedaan over het afschaffen van de huurgewenning van binnensportverenigingen die gebruik maken van ‘De Breehoek’. Toen de verenigingen overgingen van ‘De Heijhorst’ naar ‘De Breehoek’ moesten ze meer huur gaan betalen (overigens waren de tarieven  conform de normen en praktijk in de regio). Weliswaar kregen ze een veel betere voorziening, maar men vond dat gemeente de hogere huur voor een bepaalde periode moest compenseren. Iedere keer als dit onderwerp in de achterliggende jaren aan bod kwam, buitelden de partijen over elkaar heen en schreeuwden de meesten moord en brand. Alleen VVD en SGP waren consistent voor afschaffing.

Nu lag er een rapport op tafel waarin aangetoond werd dat de verenigingen er goed voorstaan. Daarom verdedigde wethouder Van Dijk een voorstel tot afschaffing. De SGP kon zich prima vinden in dit voorstel. Van Deelen benadrukte dat zijn partij altijd voor de afschaffing geweest was, en complimenteerde de wethouder met het prima onderbouwde raadsstuk. De enige vraag die de SGP nog had, was welke criteria de wethouder aanhield voor de mogelijke besteding van de overgebleven huurgewenningsgelden van 2013 en 2014. De wethouder gaf aan dat de gemeente beheerder blijft van deze ca. € 20.000,00 en dat de verenigingen met goede plannen voor besteding moeten komen. De wethouder zegde toe te zijner tijd met informatie over de besteding te komen.

Alle fracties stemden zonder al te veel discussie in met het voorstel. Met in het achterhoofd de discussies uit het verleden, is de SGP nog steeds beduusd van dit positieve besluit.