18 mei 2013

Principieel en praktisch

Het is de hoogste tijd voor spreektijd in de Scherpenzeelse raad. De SGP-fractie is blij dat dit in september ingevoerd gaat worden. Het schijnt niet kort te kunnen in de raadszaal. Het kleinste onderwerp is aanleiding voor ellenlange betogen of zurige aanvallen, vaak over zaken die niets met het onderwerp te maken hebben. De raad werkte op 16 mei jl. een korte agenda af. Groenonderhoud wordt weer uitbesteed aan de Permar, de statuten voor het openbaar onderwijs worden aangepast, en het raadsvoorstel over de begraafplaatsen werd niet aangenomen om verschillende redenen, maar het debat kende een duidelijk beeld van de standpunten van de diverse partijen.

Groen en sociaal
Op tafel lag een voorstel van het college om het groenonderhoud weer uit te besteden aan de Permar. Het college had daarvoor meerdere redenen. Het sociaal werkbedrijf de Permar is een goede partner gebleken in het verleden, en levert ook nog eens goed werk. Verder is het een verbonden bedrijf, omdat Scherpenzeel deelneemt in de Permar. En niet in de laatste plaats vond het college het wenselijk dat de doelgroep op deze manier te steunen.

Zwankhuizen had namens de SGP niet veel woorden nodig om in te stemmen met het voorstel. “Dit is een prima voorstel. We waarderen de manier waarop wethouder Van de Glind in de commissie zijn intentie ten aanzien van de Permar heeft verwoord. Dit voorstel is in lijn met de letter en ook met de geest van de SGP-motie van december.” Wel riep hij het college op om scherp te blijven op de prijs bij dergelijke aanbestedingen.

Toch bleek over dit onderwerp stevig gediscussieerd te moeten worden. Grote bezwaren werden aangevoerd door VVD en CDA. Zo gaat dat in Scherpenzeel. Alle mogelijke leeuwen en beren worden bij elkaar gezocht met een toon alsof de toekomst van Scherpenzeel aan een zijden draadje hangt. De SGP heeft er maar geen woorden meer aan vuil gemaakt.

Openbaar onderwijs: angst voor excessen weggenomen
Het openbaar onderwijs in Scherpenzeel (‘De Dorpsbeuk’) valt onder een stichting (Vallei en Eem Educatief) waarin een achttal gemeenten participeert, waaronder Scherpenzeel. Aan de orde was een statutenwijziging waarin een ‘raad van toezicht’ model geïntroduceerd wordt.
Andere gemeenten hebben al ingestemd met het voorstel. Dit voorstel was afgelopen december door de Scherpenzeelse raad afgewezen. Toen stemde de hele raad tégen het voorstel en vóór een motie van de VVD waarin om een betere uittredingsregeling en beter toezicht op de beloning van bestuursleden gevraagd werd.

Het resultaat van deze actie was dat de wethouder nu met een gewijzigd voorstel kwam. Gewijzigd in die zin dat er een side-letter opgesteld is die excessieve beloningen en ernstige taakverwaarlozing moeten voorkomen. Voor de meerderheid van de raad bleek dit genoeg. Zo verwoordde Van Deelen namens de SGP dit ook. “We kunnen ons vinden in het voorstel en de side-letter is wat ons betreft een goede aanvulling op het eerdere voorstel. De wethouder verdient een compliment voor de afhandeling van deze lastige kwestie.” Uiteraard wilde de VVD veel verder gaan, en weer op de stoel van de bestuurder gaan zitten. Van Deelen vond dat niet nodig, en pareerde dat elke fusie ook zijn prijs heeft ten aanzien van zeggenschap, en hij deelde de opvatting van de meerderheid van de raad dat er nu voldoende waarborgen zijn ingebouwd.

Begraven en begraafplaatsen: goed voorstel en toch tégen
Aan de orde was een voorstel over het beleid ten aanzien van begraven en begraafplaatsen. Dit voorstel was tot stand gekomen na discussies in eerdere commissievergaderingen. Hieronder volgt puntsgewijs een samenvatting van de standpunten en het commentaar dat de SGP-fractie bij monde van Zwankhuizen heeft gegeven, zowel in een opiniërende besprekingen in de commissievergaderingen van december 2012, mei 2013, en in de raadsvergadering van 16 mei.

Het raadsvoorstel haalde het niet. De meerderheid van de raad was tegen het voorstel om uiteenlopende redenen. De GBS was tegen omdat een amendement was aangenomen die de mogelijkheid tot begraven in eigen grond verruimde. Het CDA was het oneens met de manier om de tarieven en de kostendekking te regelen. De SGP was tegen vanwege de verruiming op het gebied van as verstrooiing.

Standpunten SGP fractie over begraafplaatsen en begraven

Algemeen: waardig en ernstig
Spreken over begraven en dood moeten waardig gebeuren. Dat is niet altijd het geval in de raad. Naar onze vaste overtuiging, gegrond op de Bijbel gaat het bij de dood van een mensen over de eeuwige bestemming van de mens. En daar zijn maar twee bestemmingen. Dat maakt de onderwerpen dood en begraven tot ernstige zaken.

Grafrechten en ruimen van graven: ruimen overbodig
We zijn voorstander van de mogelijkheden om grafrechten uit te geven voor dertig en veertig jaar en om die telkens met tien jaar te verlengen. We zijn niet principieel onder alle omstandigheden tegen ruimen van graven, maar we willen niet dat ruimen een excuus is om niet te werken aan voldoende capaciteit. We zijn dankbaar dat ruimen de komende twintig jaar niet aan de orde is het we zien ruimen als niet noodzakelijk in het beleid in deze groene plattelandsgemeente.

Kosten van begraven: betaalbaar en verantwoord
We zijn voor een toename van de kostendekkenheid van 60% naar 80% als streven. De SGP vind dat een tarief als regel kostendekkend moet zijn, maar daar kan van afgeweken worden als het bijvoorbeeld een basisvoorziening is zoals begraven. Toename van het percentage vind de fractie verantwoord. Daarmee is het kader gezet, maar dat betekent niet dat de SGP voor een te grote verhoging van de tarieven is. Begraven moet betaalbaar blijven en we willen dan dat er op gebied van besparing en kostenbeheersing stevig gestuurd wordt. De SGP wil een discussie daarover bij de vaststelling van de tarieven in december.

Begraafplaats Glashorst en Lambalgen: exploitatie scheiden en gedenkpark
Omdat er niet zoveel meer begraven wordt op de Glashorst, drukken de lasten van deze oude begraafplaats onevenredig op het geheel. Scheiding van de exploitatie is daarvoor een goede oplossing. Eerder is genoemd om de begraafplaats Glashorst een recreatieve bestemming te geven. Hier is de SGP mordicus tegen. Waar we voorstander van zijn om het oudere gedeelde waar niet meer begraven wordt en waarvan bij veel graven geen eigenaar meer bestaat, een gedenkpark te maken. Wat wij daaronder verstaan is een wat extensiever onderhouden gedeelte die het karakter van een begraafplaats volledig behoudt. We willen graag meedenken over een omvormingsplan.

As bestemmingen: nee
De SGP is op grond van Gods Woord mordicus tegen crematie. Het is een loochening van het opstandingsfeit. We willen daarom niet meewerken aan de mogelijkheid tot aanwijzen van een veldje voor as verstrooiing. Dit is voor de SGP een zwaarwegend punt. De SGP kan leven met een status quo op dit gebied, maar elk nieuw beleid moet een verbetering zijn. Daarvan is bij het huidige voorstel geen sprake.

Particuliere begraafplaatsen en begraven in eigen grond: nee tenzij
De gemeente wordt gedwongen om na te denken over begraven in eigen grond. Het college had aangegeven dat dit alleen zou kunnen op een landgoed van minimaal 5 ha. Dat was voor de SGP te beperkend. Als partij zitten we op zich niet te wachten op dergelijke begraafplaatsen van particulieren. Er zijn echter geen principiële bezwaren tegen in te brengen. Een amendement van het CDA dat de mogelijkheden ten opzichte van het raadsvoorstel verruimde door de oppervlakte van een dergelijk perceel te verlagen van 5 naar 1 ha en veel ‘landgoedeisen’ te schrappen werd door de SGP gesteund, en daardoor door een meerderheid van de raad. Wel verbond de SGP aan de steun de voorwaarde  dat de afstand tot de openbare weg niet 10 maar 20 meter zou zijn. De SGP kan voor een dergelijke regeling zijn omdat:

- Op basis van de landelijke trend is er geen enkele reden om aan te nemen dat het om grote aantallen aanvragen zal gaan.
- Er is relatief veel pacht in ons buitengebied.
- De ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente worden niet belemmerd omdat een college een aanvraag kan afwijzen als er in een gebied ruimtelijke ontwikkelingen te voorzien zijn. Denk hierbij aan de bebouwde kom en de structuurvisie. Op basis hiervan zijn dergelijke begraafplaatsen niet mogelijk binnen de bebouwde kom, in zuid, en direct ten noorden van ons dorp.
- Door de afstand van 20 meter vanaf de openbare weg wordt voorkomen dat ontwikkelingen op gebeid van infrastructuur (denk aan aanleg wegverbreding en fietspaden) belemmerd worden.

De kaders zijn gezet voor het begraafplaatsenbeleid. Het is nu aan het college om met nieuwe voostellen te komen.