24 april 2014

Presentatie nieuw Coalitie-akkoord

SGP, CDA en ChristenUnie presenteren coalitieakkoord
“Samen zorgen, Samen leven, Samen werken”


Scherpenzeel, 24 april 2014


De partijen SGP, CDA en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt om samen als coalitiepartijen verder te gaan. Het Coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen zorgen, Samen leven, Samen werken’ geeft aan op welke manier de drie partijen, in een constructieve samenwerking met de gemeenteraad, de komende jaren aan dit motto inhoud willen geven. Ook is overeenstemming bereikt over de portefeuilleverdeling van de beoogde wethouders: de heer H.J.C. (Henk) Vreeswijk namens de SGP, mevrouw V.M. (Margo) van de Fliert-Klein namens het CDA en de heer T.A. (Tonnis) van Dijk namens de ChristenUnie.

ondertekening coalitieakkoord


Portefeuilles


De coalitiepartijen hebben overeenstemming bereikt over de omvang van het college en de verdeling van de portefeuilles. Vanwege de nieuwe zorgtaken en andere ontwikkelingen op het gebied van leven en werken, wordt meer capaciteit van het college gevraagd. De portefeuilleverdeling is:


Burgemeester B. Visser


Bestuurlijke organisatie, economische zaken, regionale samenwerking, Regio FoodValley, informatie en automatisering, publieke dienstverlening, klantencontactcentrum, handhaving, markt en burgerzaken.


Wethouder H.J.C. (Henk) Vreeswijk (100%)


Financiën, belastingen, personeel en organisatie, huisvesting organisatie en bestuur, Project Weijdelaer, onderwijs en educatie, sociaal domein (incl. WMO), jeugdzorg, begraafplaats en aula, ouderenbeleid en gezondheidszorg.


Wethouder V.M. (Margo) van de Fliert-Klein (65%)


Openbare werken en groenvoorziening, verkeer & vervoer, volkshuisvesting / woonruimteverdeling, recreatie en toerisme (incl. zwembad), bibliotheek, cultuur, Kulturhus De Breehoek en Project Centrumvisie.


Wethouder T.A. (Tonnis) van Dijk (65%)


Ruimtelijke ordening, Project Zuid, welstand, bouw- en woningtoezicht, natuur en milieu, grondexploitatie, monumentenzorg, sport (incl. binnensport kulturhus) en Sportterrein De Bree.


Belangrijke ontwikkelingen


De komende bestuursperiode zijn zorg, onderwijs, economie en bouwen belangrijke speerpunten. In het coalitieakkoord staat hoe de partijen hier, samen met andere partijen in de raad en de samenleving, inhoud aan geven. De partijen vinden het belangrijk dat de gemeente open en tijdig communiceert met inwoners, ondernemers, kerken, verenigingen en met maatschappelijke organisaties.
Daarnaast zetten zij zich in voor een financieel gezond Scherpenzeel; de onroerende zaakbelasting wordt in principe alleen met het inflatiepercentage verhoogd.


Samen zorgen…


De gemeente Scherpenzeel staat aan de vooravond van grote veranderingen in het ‘sociale domein’; de gemeente wordt met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe zorgtaken. Enkele concrete voorstellen zijn:
• alle inwoners kunnen met indicatie maximaal gebruik blijven maken van PGB;
• keuzevrijheid voor identiteitsgebonden zorg;
• specifieke aandacht voor gehandicapten en chronisch zieken.


Samen leven…


Scherpenzeel is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. De drie partijen zetten zich in voor de leefbaarheid en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van Scherpenzeel. Enkele concrete voorstellen zijn:
• continueren van de startersleningen;
• een pilot voor welstandsvrij of welstandsluw bouwen;
• investeren op kwaliteit van schoolgebouwen: nieuwbouw van De Glashorst.


Samen werken…


Een goed functionerende plaatselijke economie is een belangrijke factor voor de werkgelegenheid in Scherpenzeel. Enkele concrete voorstellen zijn:
• herijken van de centrumvisie, blijven werken aan een goede bereikbaarheid van het centrum en een aantrekkelijk en gevarieerd winkelaanbod;
• blijven stimuleren van bedrijvigheid in Scherpenzeel (bedrijventerreinen en bedrijfsverzamelgebouwen);
• agrarische bedrijvigheid de ruimte blijven bieden binnen de landelijke regels.


Het volledige coalitieakkoord is te vinden op de website van de gemeente Scherpenzeel.


Vervolg


De drie partijen bieden het Coalitieakkoord 2014-2018 “Samen zorgen, Samen leven, Samen werken” aan de burgemeester, als voorzitter van de gemeenteraad, aan. Naar verwachting wordt het akkoord in de gemeenteraadsvergadering van 8 mei 2014 besproken. Tijdens die raadsvergadering worden ook de beoogde wethouders benoemd.