10 september 2010

Op het nippertje

Op het nippertje

Datum: 18-09-2010

In de raadsvergadering van 16 september kwam de kadernota aan de orde. Vóór de behandeling van dit belangrijke stuk kwamen eerst nog twee heikele punten aan de orde: de huurverhoging van de buitensport (voetbalverenigingen) en de huurgewenning voor de binnensport (in ‘De Breehoek’). Even leek het of de raad niet durfde door te bijten. De noodzaak van een sober financieel beleid klonk aanvankelijk niet door in alle fractiebijdragen en diverse amendementen. Op het nippertje besloot de raad echter de huurverhogingen door te laten gaan en meer te gaan bezuinigen.

Huurverhoging buitensportverenigingen
Op de agenda stond een voorstel om de huur voor de buitensportverenigingen (voetbal) te verhogen. Enkele jaren geleden heeft de gemeente miljoenen geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering van de sportvelden door renovatie. Uit eerder onderzoek van de SGP- fractie was gebleken dat deze investeringen helaas niet geleid hebben tot lagere onderhoudskosten en dat de verenigingen minder huur betaalden dan door de gemeenteraad enkele jaren geleden al was besloten.

In deze raadsvergadering zou het er dus van komen. De VVD bij monde van Dijkstra bleek voorstander van een duidelijke lijn. Buiten- en binnensport moeten hun broek zelf op kunnen houden. Mulder gaf namens de SGP-fractie aan dat de gemeenschap niet voor alle kosten van voorzieningen op kan draaien. “Er is een forse kwaliteitsverbetering geweest, de gebruiker heeft daar profijt van en mag daarom best meer gaan betalen.” Wanneer de sportverenigingen de huurverhoging volledig doorberekenen aan de leden dan is die verhoging volgens de SGP nog steeds acceptabel. Enkele andere fracties gaven aan meer moeite met het voorstel te hebben, maar gingen toch akkoord. Uitgezonderd de Groep Van Es/Van de Glind. Van de Glind wilde er ‘een potje van maken’. Hij wilde het geld dat de gemeente van de belastingdienst terugkrijgt op de investeringen gaan reserveren voor sportdoeleinden. “Niet doen”, vond Mulder, “de renovatie van het sportpark is betaald uit algemene middelen, dus is het niet meer dan logisch dat dit ook weer teruggestort wordt in de algemene reserve.”

Huurgewenning binnensport ‘De Breehoek’
Moeizamer verliep de discussie over de binnensport in ‘De Breehoek’. Ook hier betreft het een situatie waarbij de overheid veel geld geïnvesteerd heeft in een voorziening, waardoor uiteraard de huur voor de gebruikers omhoog moet. Om dat niet te drastisch te laten verlopen wil het college een huurgewenning invoeren: de gemeente financiert gedurende 5 jaar een deel van de huurverhoging.
Mulder van de SGP liet nog maar eens doorklinken dat het kulturhus wat hem betreft al teveel gekost heeft. “Ik schat dat 80% van de lasten van ‘De Breehoek’ door de gemeenschap wordt opgebracht en slechts 20% door de gebruikers. Dat is in strijd met onze visie dat de gebruikers een verplichting hebben om reëel bij te dragen aan de kosten.” Dat de verenigingen geconfronteerd worden met hogere zaalhuur zou volgens de SGP de verenigingen moeten stimuleren tot grotere creativiteit om zelf inkomsten te genereren. Alleen de VVD zat op dezelfde lijn als de SGP. Door het CDA werd een amendementen ingediend dat er op neer kwamen dat de huurverhoging geleidelijker zou worden ingevoerd. Dat zou de gemeente meer geld gaan kosten. De CU diende een amendement in om de binnensportverenigingen structureel meer subsidie te geven. Maar dat zou de gemeente nog veel meer geld gaan kosten. De SGP-fractie gaf duidelijk aan dat voor dergelijke voorstellen helemaal geen dekking was en dat het niet past om in een tijd van bezuinigingen nog meer te gaan uitgeven aan subsidies.

Tot aan de stemming bleef het spannend. Maar uiteindelijk besloot de raad met een nipte meerderheid van één stem om het voorstel te handhaven en geen extra geld uit te geven. Wel steunde de SGP een amendement van DS/PvdA om na twee jaar dit beleid te evalueren. De opluchting bij de SGP was groot dat op het nippertje voorkomen is dat er nóg meer belastinggeld gaat naar de bodemloze put die ‘De Breehoek’ heet.

Algemene beschouwingen
Als laatste punt was de kadernota aan de beurt. Hierin staan de beleidsvoornemens voor de komende jaren en dit stuk dient als basis voor de begroting voor volgend jaar. Net als in andere gemeenten hangen de bezuinigen als een donkere wolk boven de gemeente. Maar het ging niet alleen over geld. Mulder vatte samen wat de SGP drijft om in politiek en samenleving een Bijbels genormeerd geluid te laten horen. “God regeert alles en wij zijn afhankelijk van Zijn zegen. Het materiële valt weg als we iets van de vrede ervaren die God kan geven.”

Mulder wees erop dat in de SGP visie de overheid de tering naar de nering zet en de burger meer verantwoordelijkheid moet dragen. Anderzijds moet de overheid zorgen voor de zwakken en diegenen die hulp echt nodig hebben. De SGP vindt dat de gemeente op te grote voet geleefd heeft en dus fors moet bezuinigen. Mulder miste in de voornemens duidelijke keuzes. “Het is een sprokkeltuin van allemaal kleine bedragen die samen de vijf ton moeten opleveren. Echter, de meerjarenraming is niet sluitend en er wordt een half miljoen aan noodzakelijke bezuinigingen doorgeschoven naar het volgende college.” Kritiek had hij ook op de bezuinigingen op het ouderenwerk (SOS), het vrijwilligers werk, de mantelzorg en de ondersteuning van de minima. Volgens de SGP’er zijn deze bezuinigingen niet nodig als er op andere terreinen doorgepakt wordt. De SGP had ook bezwaren tegen een ‘boekhoudkundige bezuiniging’ waarbij wordt ingeteerd op de ‘spaarpot’. Ook de fracties van CDA en VVD bleken bezwaar te hebben tegen het geschuif met rente op reserves.

Amendementen van DS/PVDA, die door de SGP werden gesteund, om bezuinigingen op de SOS en dergelijke te voorkomen bleken niet nodig. Het college nam welwillend de suggesties en kritiek van de raad over. CU wethouder Heitink wilde dit eerst nog afraden omdat het volgens hem noodzakelijk tot belastingverhoging zou leiden. Meerdere partijen, waaronder de SGP, gaven aan dat er van belastingverhoging geen sprake kan zijn zolang er voldoende posten gevonden kunnen worden waarop bezuinigd kan worden.

Met die opdracht kan het college dus verder. Zo kan de begrotingsbehandeling in het najaar dus nog spannend worden. Nu maar hopen dat raad en college de rug recht houden en echt keuzes gaan maken.