19 april 2019

Ongewenste eensgezindheid

 

Een korte vergadering, waarin belangrijke besluiten werden genomen. Helaas kon niet voor alle besluiten gezegd worden dat het een goede richting was. Verslag van de raadsvergadering van 11 april jl.

Algemene Plaatselijke Verordening: Verslechtering beleid Zondagsrust

Om kort te zijn: de nieuwe algemene plaatselijke verordening bevat veel goede zaken. Zoals: extra mogelijkheden tegen geluidsoverlast, een verbod op ballonnen oplaten, mogelijkheden om vuurwerkoverlast tegen te gaan. De SGP-fractie staat achter deze maatregelen, al hebben we over het verbod tot oplaten ballonnen gezegd dat dit best wel een inspanning vraagt om voor die jonge kinderen een leuk, onschuldig alternatief te bedenken. Juist dit is voor de leeftijdsgroep een leuke activiteit. De fractie heeft burgemeester De Vries opgeroepen om met de kinderburgemeester in overleg te gaan. Als gebaar naar de kleine kinderen. Waarvan akte!

Helaas bevatte de APV ook een verruiming van de sluitingstijden van de horeca een half uur op zondagnacht (02:30 uur in plaats van 02:00 uur). Deze verruiming was bij de start van deze coalitie al triomfantelijk aangekondigd. Dit zou de Scherpenzeelse samenleving echt verder helpen, zo leek het. Nu lag het voorstel dus op tafel. De motivatie van het college om dit te verruimen was zwak. Op antwoorden van schriftelijke vragen leek het meer op een moeten dan op een vraag vanuit de samenleving. Verder gaven coalitie-partners een verschillende motivatie voor deze verruiming. Kort samengevat: volgens college kon het geen kwaad, volgens coalitie-partijen CU, GBS en Pro Scherpenzeel een verrijking. Waar de coalitie op vele fronten weinig eensgezindheid vertoonde in het achterliggende jaar, is dit kennelijk het verbindende element.

We hebben onze bezwaren onder woorden gebracht middels een amendement, dat helaas alleen de steun van het CDA kreeg. Doel van het amendement was de sluitingstijd op 02:00 uur te handhaven. Niet dat dit ons ideaal is, dat is voldoende bekend, maar in de weerbarstige politieke praktijk was dit ons signaal om niet een beleidsverslechtering door te voeren. Andere motieven waren de inconsistentie van dit beleid met het evenementenbeleid en het streven van het college naar alcoholmatiging.

Het onderdeel van de APV dat college mogelijkheden biedt om vuurwerkoverlast tegen te gaan was niet nieuw, maar was aanleiding voor een debat. Als SGP hebben we via een motie het college opgeroepen maatregelen uit te werken ter beperking van overlast. Het gaat er niet om ‘even’ alle vuurwerk uit Scherpenzeel te weren. Het gaat om het signaal dat afgegeven wordt bij het beperken van overlast, tegemoet komend aan mens, dier en milieu. Alle partijen, uitgezonderd GBS, steunde de motie.

Basiswaterketenplan: Streven naar maximale maatregelen tegen acceptabele kosten en lasten

Ter voorbereiding van het gemeentelijkrioleringsplan (GRP) is het Basiswaterketenplan opgesteld. Hierin is de situatie van riolering en (hemel)waterafvoer beschreven. Ook worden er aanbevelingen gedaan om de kans op wateroverlast in de toekomst te beperken. In de aanpak worden 3 varianten onderscheiden: No Regret, Focus en Maximaal. De maatregelen hebben effect op de kans op wateroverlast en het percentage van de bebouwde kom waar wateroverlast kan voorkomen.

De samenhang tussen de varianten is moeilijk te vinden en er is onvoldoende uitgewerkt welke keuzes er kunnen worden gemaakt en wat de financiële consequenties zijn. Door slimmer met de huidige voorziening om te gaan en de maatregelen in fases uit te voeren kan flink bespaard worden op de kosten.

Door GBS en SGP is een amendement ingediend waarin wordt gekozen voor de variant Maximaal als leidraad voor het GRP, maar met de opdracht in een duidelijke matrix aan te geven:

- welke maatregelen worden genomen;

- de geraamde kosten per maatregel;

- het jaar van uitvoering;

- de alternatieven, inclusief de risico’s en effecten ervan.

 Na een beperkt debat is het amendement raad breed aangenomen.

 

Integraal Veiligheidsplan

Regelmatig vindt in de raad een herijking plaats van het veiligheidsbeleid. In het beleidsplan en de uitvoeringsmaatregelen worden de prioriteiten voor het veiligheidsbeleid weergegeven. Veel aandacht gaat uit naar drugshandel, gebruik en druggerelateerde overlast, high-impact crimes, cybercrime en ondermijning. Als fractie hebben we het plan gesteund. We zijn het eens met de aanpak en de prioritering. Wel hebben we aandacht gevraagd om ook aandacht te blijven houden voor kleine zaken, zoals vernieling straatmeubilair, vernielingen in het park, en andere zaken die ergernis veroorzaken. Als dergelijke zaken niet aangepakt wordt, tast dit het rechtsgevoel van de burger aan. En de aangiftebereidheid, die toch al laag is in Scherpenzeel, zal nog verder dalen. Juist het verhogen van de aangiftebereidheid moet aandacht krijgen.

Starterslening: steuntje in de rug voor starters op de woningmarkt

Het college heeft een oude maatregel die niet meer in gebruik was, weer afgestoft en up-to-date gemaakt. Het biedt mogelijkheden voor (meestal jongere) starters een woning in Scherpenzeel te kopen, waar zij het net niet redden om de hypotheek rond te krijgen bij bestaande geldverstrekkers. De raad was unaniem voor dit plan.