20 december 2008

Nog 1,7 miljoen euro

Nog 1,7 miljoen euro

Datum: 20-12-2008

 Op de valreep van 2008 vergaderde de Scherpenzeelse gemeenteraad. De raad sloot dit jaar af met enkele belangrijke besluiten. Een samenvatting van de belangrijkste agendapunten en de inbreng van de SGP in het debat van 18 december.

Extra geld voor Kulturhus
Aan de orde was de inrichting van de buitenruimte (lees: parkeerplaats) van het in aanbouw zijnde Kulturhus. Het college vroeg de raad om een aanvullend krediet van €228.000. “Vanwege de extra eisen van de brandweer”, zo heette het. Raadslid Mulder vond het extra krediet onvoldoende onderbouwd. Twee jaar gelden was hiervoor al €385.000 gebudgetteerd. Van het nu extra gevraagde krediet wordt €173.000 gedekt uit de algemene reserve. Dat is helaas niet de eerste keer. Zéér tegen de zin van de SGP. Wethouder Heijtink gaf aan dat er nog 1.7 miljoen euro van de algemene reserve over is als de aanleg van de Breelaan voltooid is.
Daar maakt de SGP zich dus ernstig zorgen over. De SGP was altijd al tegenstander van dit project, inclusief de manier van financiering. Daar begon Mulder mee: “We hebben er nooit een geheim van gemaakt dat we deze vorm van dekking onverantwoord vinden. Gemeenschapsgeld mag niet op deze manier gebruikt worden. Structurele lasten mogen zo niet gedekt worden. Dat moet je in de exploitatie regelen. Bovendien gaat dit regelrecht in tegen het eigen beleid van de raad. Daar komt nog bij dat er meer kosten aan komen voor de gemeente.” Hij doelde daarbij op de onzekerheid over de hoogte van de subsidie en de kosten voor de inrichting van het Kulturhus. “Kan de wethouder aangeven wat die zijn?” Wethouder Van de Weerd zegde toe dat er binnenkort een memo met aanvullende informatie komt. Mulder benadrukte ook dat de gemeente in de nabije toekomst nog voor andere tegenvallers kan komen te staan. “Ik denk bijvoorbeeld aan de IJslandse perikelen. Is het niveau van de reserve dan nog voldoende? Ik ben al met al erg ongerust over het gevoerde financiële beleid.”
Het betoog van de SGP kon de andere partijen niet van hun stuk brengen. Ook niet de suggestie van Mulder om de post ‘Onvoorzien’ aan te spreken of om nog eens kritisch naar het bestaande budget te kijken. “We zijn nu eenmaal met dit project begonnen en we zullen nog wel meer geld uit de reserve moeten halen om dit tot een goed einde te brengen”, zo verwoordde de Dijkstra van de VVD het gevoelen van de raad. Blij keken de raadsleden overigens niet. Ze lieten ook wel wat bezorgde geluiden horen. Toen de CU met een motie kwam voor een overdekte fietsenstalling bij het Kulturhus werd de raad al voorzichtiger. “Dat wordt al gauw te duur”, was de teneur. Dáár kon de SGP nou eens wel mee instemmen.

Verbetering onderhoud plantsoenen en begraafplaatsen
Veel is er te doen geweest over het onderhoud van het openbaar groen en de begraafplaatsen. Daarom heeft de raad besloten om het onderhoud daarvan te verbeteren. En om de controle daarop te intensiveren. “De SGP kan dit plan van harte steunen. We hebben altijd onze zorg uitgesproken over de kwaliteit van het onderhoud van de begraafplaatsen. De SGP wil dit kritisch blijven volgen”, aldus raadslid Mulder. De SGP steunde ook een amendement van het CDA om de periode van aanbesteding van het groenonderhoud te verkorten van 5 naar 3 jaar. Als extra prikkel om eerder het contract te kunnen heroverwegen wanneer de aannemer in gebreke blijft.

Integraal gemeentelijk veiligheidsplan
Iedere gemeente is wettelijk verplicht om een veiligheidsplan vast te stellen. Het voorliggende plan stuitte op veel bezwaren in de raad. Raadslid Mulder: “Dit plan blijft te vaag en mist de concrete vertaling naar meetbare resultaten waar de burger beter van wordt.” Als voorbeeld noemde de SGP’er het optreden tegen verkeersoverlast. “Dat staat wel mooi opgeschreven maar alleen bij het onderwerp parkeeroverlast zijn daadwerkelijke acties gedefinieerd. En hoe de vermelde ‘adequate politiezorg’ vertaald wordt naar ons dorp staat er niet bij. Hier schiet de burger niets mee op, en de raad kan hier niet op sturen.” Een amendement van de SGP om dit plan voor een veel kortere periode vast te stellen en in 2009 te komen tot een verbeterd plan werd gesteund door een grote meerderheid in de raad.
Mulder nam de gelegenheid te baat om de burgemeester te complimenteren met de genomen maatregelen om overlast met de jaarwisseling tegen te gaan. Hij drong aan op een daadkrachtig beleid, de schade op de daders te verhalen en strafbare feiten te laten bestraffen. “Maar”, zo vervolgde hij, “waar blijft de notitie over cameratoezicht in het centrum waarover we begin dit jaar spraken?” De burgemeester: “Dit wordt in de APV geregeld maar daar is door personeelsgebrek nog niet van gekomen.” Afwachten dus. En zelf goed opletten, is het devies.

Overschrijding budget Stationsweg
De renovatie van de Stationsweg is afgerond. Er bleek een tegenvaller te zijn van €60.000. De oorzaak daarvan was technisch van aard. Daar heeft de SGP geen moeite mee. Bezwaar heeft de SGP met het feit dat de raad te laat is geïnformeerd. “De afspraak is dat het college de raad zo snel mogelijk informeert bij overschrijdingen van €50.000 of meer. Dat is hier niet gebeurd”, zei Mulder. Wethouder Heijtink erkende de fout en beloofde beterschap.