20 december 2014

Niemand tussen wal en schip

Per 1 januari worden veel zorgtaken van het rijk overgeheveld naar de gemeenten, ook wel de drie decentralisaties genoemd. Ook Scherpenzeel moest de noodzakelijke besluiten nemen. De raad was opmerkelijk eensgezind en constructief. Daarmee gaf men een grote pluim aan het vele werk dat wethouder Vreeswijk, zijn ambtenaren en de Wmo-raad verzet hebben in de achterliggende jaren. De raad sprong ook in de bres voor een goede regeling over het persoonsgebonden budget. Daarnaast besloot de raad tot nieuwbouw van de Glashorstschool op de huidige plek en werd pas op de plaats gemaakt met de rioolheffing. Ook het Cruyff Court leidde weer eens tot een discussie in chocoladeletters.

Zorgtaken – Continuïteit gewaarborgd

Vanaf 1 januari 2015 gaat de gemeente belangrijke zorgtaken uitvoeren. Het gaat om jeugdzorg voor jongeren tot 18 jaar, zorg voor ouderen en zorg voor mensen met beperkingen. Dit jaar is alles op alles gezet om de zorg voor deze inwoners vanaf volgend jaar te continueren. Op papier is de gemeente klaar om de nieuwe taken uit te voeren. Over enkele weken gaat het echte werk beginnen. Dan zal blijken hoe stevig het fundament is gelegd. De SGP-fractie heeft er vertrouwen in. We moeten er wel rekening mee houden dat ook zaken mis kunnen gaan. Laten we dan niet in paniek raken, maar op een zorgvuldige en adequate wijze de problemen oplossen.

Inkoop van zorg bij zorgaanbieders

De gemeenten krijgen aanzienlijk minder geld dan het rijk nu zelf aan de zorgtaken uitgeeft. In regionaal verband – regio FoodValley – is voor 2015 zorg in natura bij zorgaanbieders ingekocht. Omdat aanzienlijk minder geld is te besteden, is met zorgaanbieders stevig onderhandeld. De SGP-fractie is blij dat het gelukt is tijdig contracten met de zorgaanbieders te sluiten. Volgens Mulder van de SGP-fractie  is het van essentieel belang dat ook met identiteitsgebonden zorgaanbieders contracten zijn gesloten, zodat zorgvragers keuzevrijheid hebben om voor zorg te kiezen, die past bij hun identiteit.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Een PGB is een belangrijk instrument voor de zorgvragers. Zij kunnen daarmee zorg inkopen, die past bij hun behoefte. Ook biedt het de mogelijkheid om inzet van mantelzorgers en vrijwilligers op die manier tegemoet te komen. Als zorgvragers gemotiveerd kunnen aangeven dat zij liever een PGB hebben in plaats van een beroep te doen op de zorgaanbieders waarmee de gemeente een contract heeft gesloten, dan is dat mogelijk. Elke gemeente dient daarom een PGB-regeling vast te stellen.

In de verordeningen voor de Wmo en jeugdzorg stelde het college voor de bevoegdheid voor het vaststellen van de PGB-regeling volledig aan het college over te laten. De SGP-fractie vindt het belangrijk dat de raad hierover kaders vaststelt. Mulder diende namens zijn fractie een amendement in om die kaders voor de PGB-regeling door de gemeenteraad te laten vaststellen. Dit amendement kreeg unanieme steun van de gemeenteraad. Hiermee krijgt de gemeenteraad de bevoegdheid om besluiten te nemen over de hoogte van het PGB-budget, de PGB-tarieven en de voorwaarden, waaronder een PGB wordt verstrekt. Tevens heeft de gemeenteraad op voorstel van de SGP-fractie unaniem besloten in de raad van 5 maart 2015 een besluit te nemen over de kaders voor de PGB-regeling.

Klachtenregeling

Het kan zijn dat een zorgvrager niet tevreden is over de afhandeling van zijn aanvraag om zorg. De wet geeft diverse mogelijkheden voor de zorgvrager om daar wat aan te kunnen doen. Zo is er een klachtenregeling en kan bezwaar en beroep tegen een besluit van het college worden ingediend. Bij de jeugdhulp kan ook een vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Dat is allemaal prima. Juridische procedures kosten meestal veel tijd en geld, terwijl de zorgvrager behoefte heeft om snel duidelijkheid te krijgen. Een oplossing hiervoor is een second opinion en het inschakelen van mediation. Daarom heeft de raad op voorstel van de VVD-fractie unaniem het college opgedragen om in de raad van 5 maart 2015 hierover een voorstel te doen.

Participatiewet

In de participatiewet worden Wet werk en bijstand (WWB), Wet Sociale Werkvoorziening(WSW) en Wajong samengevoegd. “De participatiewet lijkt het qua hoeveelheid aandacht te verliezen van de andere twee grote decentralisaties”, zo betoogde SGP-raadslid  Van Deelen. “Toch is deze wet ook in Scherpenzeel enorm van belang en is het uiteindelijke doel van de wet lovenswaardig. Meedoen, volwaardig participeren in de maatschappij is belangrijk, zeker ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.” Volgens de SGP-fractie is het niet alleen belangrijk dat, door de goedkeuring van allerlei verordeningen het juridisch allemaal op orde is, maar dat met name de eerder genoemde doelgroepen en de Scherpenzeelse werkgevers maximaal betrokken en geïnformeerd worden door college en gemeentelijke organisatie.  De SGP-fractie constateerde dat met name de informatie richting werkgevers onvoldoende is geweest en riep het college op middels een motie om op korte termijn dit handen en voeten te geven.  De ingediende motie werd raadsbreed ondersteund.       

Glashorstschool – nieuwbouw op huidige plek

De Glashorstschool is aan vervanging toe. Het gebouw is afgeschreven en voldoet niet meer aan de eisen van de tijd. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de beste locatie voor nieuwbouw van deze school. Opties waren een locatie bij De Dreef, op het trapveldje aan de Eikenlaan/Willaerlaan en op de huidige locatie.

De SGP was kritisch op de resultaten van het onderzoek. Objectieve criteria werden benoemd (ruimtelijke ordening, verkeer, parkeren, kosten en opbrengsten, wensen van betrokkenen en omwonenden) maar de diepgang ontbrak. Toch stemde de fractie voor het voorstel voor nieuwbouw op de huidige locatie. De fractie liet de wens van schoolbestuur, ouders, medezeggenschapsraad, en omwonenden zwaar meewegen. Natuurlijk weten we dat de verkeerssituatie niet ideaal is. Zwankhuizen: “Toch kan het ook nog weleens meevallen. Dat leert de praktijk al bij deze school. Mochten de verkeerssituatie of parkeerproblematiek daar aanleiding toe geven, dan kan overwogen worden om langs de Glashorst parkeerplaatsen aan te leggen voor langparkeerders, bijvoorbeeld personeel.”

Gemeentelijke belastingen

Elk jaar stelt de raad de nieuwe belastingverordeningen vast voor het komende jaar. Normaal gesproken zijn dat hamerstukken. Nu niet.

Rioolheffing – niet overhaast besluiten

Vorig jaar had de raad impliciet ingestemd met een herziening van de systematiek voor bepaling van de rioolheffing. Nu kamen twee omissies aan het licht. De raad had verzuimd kritische vragen te stellen over de kaderstelling. Het college had verzuimd de raad tijdig te betrekken bij de verandering. In het kort kwam de wijziging erop neer dat nu niet alleen gebruikers maar ook eigenaren van WOZ objecten moeten gaan betalen. Dat hoeft geen slechte keuze te zijn, maar het ontbrak de raad aan voldoende informatie. Daarmee ontbrak het inzicht in de effecten van het nieuwe systeem, en was er geen vertrouwen dat er van een gedegen besluit sprake zou zijn. In de commissie en de raad hadden met namen CDA en SGP dit geluid laten horen. Zwankhuizen: “Bij twijfel niet inhalen. Dan maar de regeling van 2014 aanpassen met de noodzakelijke inflatiecorrectie en verhoging van het rioolrecht, en dan later maar zien”. Zo kwam het dat de hele raad een amendement van het CDA steunde om de regeling van 2014 door te zetten en op een later tijdstip na te denken over een herziening.

OZB – eerlijk duurt het langst

Vorig jaar is er een foutje gemaakt bij gemeentelijke OZB heffing. Eigenaren van niet-woningen hebben te weinig betaald. Dat kon in 2014 niet meer gecorrigeerd worden. Dat kan echter wel als de raad een nieuw besluit neemt. Dat had de raad overigens al gedaan bij de begroting in oktober. Daarin is al aangegeven dat het bedrag alsnog ‘opgehaald zal worden’.

GBS beweerde bij de begroting niet geweten te hebben dat men voor deze verandering gestemd te hebben. Ook andere partijen leken dat te zeggen. Merkwaardig: CDA als SGP hebben het onderwerp benoemd tijdens de begrotingsbehandeling.

Nu wilde GBS het besluit terugdraaien door de te weinig betaalde OZB niet meer te verhalen, met als argument dat dit zelfs van onbehoorlijk bestuur getuigde. Daarin stonden ze alleen. Het is zo simpel: als je teveel belasting betaalt, krijg je terug. Als je te weinig betaalt, moet je bijbetalen. Mulder: “Het zou pas van onbehoorlijk bestuur getuigen als we het niet zouden doen. Wat moeten anderen zeggen die wel voldoende betaald hebben? Moeten die dan meehelpen om de financiën op orde te brengen?”

Cruyff Court – een cadeau met een prijskaartje

Het Cruyff Court ( CC) houdt de gemoederen bezig nadat wethouder Van Dijk dit najaar bekend had gemaakt het CC te plaatsen op het trapveldje aan de Omloop. Die keuze was gemaakt doordat de Cruyff Foundation van gedachten veranderd is. Die schijnt te kunnen dicteren waar een dergelijk cadeau geplaatst moet worden. Nu kwam het onderwerp weer op de agenda naar aanleiding van inspraak van omwonenden. Zij willen het CC niet op het huidige trapveldje vanwege mogelijk overlast. Liever hebben ze het op de hoek, bij de rotonde, maar dat wil het college niet omdat deze grond verkocht kan worden voor woningbouw.

Hieronder een samenvatting van het standpunt van de SGP.

Standpunt SGP over locatie Cruyff Court en mogelijke woningbouw

  1. De SGP is tegen de locatie op het huidige trapveldje. De praktijk bij andere CC is dat de jongere jeugd van het trapveldje verdreven wordt en de groteren het CC in bezit nemen. Een CC zorgt vaak voor overlast voor omwonenden, niet in de laatste plaats ’s avonds en ’s nachts. In veel gemeenten is het CC hangplek nummer 1. Overlast kan verder toenemen door competities en evenementen op het CC te organiseren.
  2. De SGP wil een deel van de huidige skatebaan (een deel van het asfaltterrein) opofferen voor het CC, zonder eventuele woningbouw op de hoek te blokkeren. Op deze manier is er voldoende afstand tot de woningen, inclusief appartementen.
  3. De SGP is niet tegen woningbouwplannen op de hoek. Een CC mag niet het algemene belang van woningbouw en interessante financiële opbrengsten opofferen ten gunste van een kunstgrasveldje.
  4. Woningbouw langs De Dreef tussen Markstraat en de rotonde is uitdrukkelijk benoemd in de structuurvisies van Scherpenzeel uit 2001 en 2013. Dat wil niet zeggen dat elke vorm van bebouwing acceptabel is. Daarnaast moet de noordkant voldoende groene structuren behouden.
  5. Als het CC gerealiseerd is wil de SGP streng toezicht, eventueel met camera’s en andere maatregelen. Daarnaast wil de SGP een aanpassing in de APV om geen evenementen toe te staan op het CC. De toezeggingen hierover van burgemeester Visser en wethouder Van Dijk geven hoop.

Niemand tussen wal en schip. Dat was het thema van de laatste raadsvergadering van dit jaar. De SGP hoopt dat dit ook het geval zal zijn voor de bewoners van Omloop en burgemeester Heijsingel.