19 december 2009

Narrig

Narrig

Datum: 19-12-2009

Op 17 december kwam de Scherpenzeelse gemeenteraad voor de laatste keer dit jaar bijeen. De agenda was overzichtelijk. De meeste agendapunten betroffen hamerstukken. De discussie over die onderwerpen was al afgerond in de commissievergaderingen. De avond had dus niets om het lijf zou je denken. Toch werd het laat en eindigde de vergadering in een narrige sfeer. Dat kwam door een aantal moties.

Plastic afval
Op tafel lag een voorstel om vanaf begin volgend jaar ons huishoudelijk plastic afval gescheiden in te zamelen. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om daar in 2010 mee te beginnen. In ons dorp is het de bedoeling dat dit (in plastic zakken) eens per maand opgehaald wordt. De gemeente Scherpenzeel moest dus even op de valreep nog de beslissing hiertoe nemen. Dat het een ‘vijf-voor-twaalf’ en ‘het-moet-dan-maar’ verhaal was, werd onder andere door de SGP in de commissievergadering al aangegeven, en dat werd in de raad nog eens herhaald. Wethouder De Ridder wilde daar niet aan. Uit zijn betoog proefde je dat het college adequaat gehandeld heeft. Enfin, namens de SGP-fractie gaf Van Vreeswijk aan het voorstel te steunen. Wel benadrukte hij de noodzaak van een goede communicatie naar de burger. En hij pleitte voor een evaluatie op korte termijn. “Het zou kunnen zijn dat het plastic erg enthousiast gescheiden wordt. Dan moeten we misschien besluiten om twee keer per maand te gaan inzamelen.” Verder betoogde hij dat er een mogelijkheid moet komen dat burgers hun afval tussentijds ergens kunnen brengen wanneer men veel afval heeft. De wethouder gaf aan de overwegingen van de raad mee te nemen. Verder is het maar afwachten hoe het precies gaat lopen.

Food Valley
Om regionale samenwerking van gemeenten in de Gelderse Vallei in de nabije toekomst vorm te geven is het Food Valley concept bedacht. In dit op te richten samenwerkingsverband, waarin gemeenten zoals Wageningen, Veenendaal, Ede, Barneveld en Nijkerk participeren, gaat Scherpenzeel ook mee doen. Als overkoepelend thema gaat ‘voedsel, kwaliteit en landbouw in de Gelderse Vallei’ de samenwerking bepalen op het gebied van ruimtelijke ordening, bedrijvigheid, verkeer en vervoer en werkgelegenheid. College en raad van Scherpenzeel staan hier unaniem achter. De raad stemde dan ook unaniem voor het verder vorm geven van Food Valley. Van Vreeswijk legde in zijn betoog nog een tweetal aandachtspunten neer. De SGP wil graag later verder praten over de details van de samenwerking en hoe je de ambtelijke ondersteuning regelt. Daarnaast is het voor zijn fractie een aangelegen punt hoe de invloed van de raden gewaarborgd is. Daarom steunde de SGP een motie van de VVD die dit laatste nog eens aanscherpte.

Gooswilligen
Door de Groep Van Es/Van de Glind werd een motie ‘vreemd aan de agenda’ ingediend over een handhavingszaak op Gooswilligen. Het ging erover dat een weduwe die nu in een bedrijfswoning woont, zekerheid moet worden gegeven én dat gelijk ook een aanzet gemaakt wordt om het bestemmingsplan 'Buitengebied' hierop aan te passen. Buurtbewoners en een aantal bedrijven in die buurt steggelen al jaren met elkaar en met de gemeente over strijdigheden van bewoning en bedrijfsvoering met bestemmingsplannen en milieuvergunningen. Hierover is in de Scherpenzeelse Krant genoeg geschreven. De SGP heeft geen behoefte om inhoudelijk op deze gevallen in te gaan. Dat is een zaak van het college. Naar aanleiding van de motie betoogde Van Vreeswijk dat “het nooit zo kan zijn dat een motie vreemd aan de agenda, over een individueel geval, basis is om een bestemmingsplan te gaan wijzigen.” Daarom steunde de SGP de motie niet, net als DS/PvdA, CU en VVD.

Treurnis
De gemeenteraad is al langere tijd enigszins ontevreden over de manier waarop onze burgemeester het veiligheidsbeleid vorm geeft. Vorig jaar reeds, in de raadsvergadering van 18 december 2008, vatte SGP-er Mulder zijn kritiek op het veiligheidsplan als volgt samen: “Dit plan blijft te vaag en mist de concrete vertaling naar meetbare resultaten waar de burger beter van wordt.” Nu, in december 2009, is de situatie nog steeds niet verbeterd. En de noodzakelijke vernieuwing van de beleidsnota voor 2010 is ook niet op tijd af.
Voor de fractie van DS/PvdA was dit alles aanleiding om een motie van treurnis in te dienen. Hierin sprak de fractie onder meer uit dat de informatievoorziening over het veiligheidsplan en de mogelijke sluiting van de politiepost onder de maat geweest is. De motie werd echter door de andere partijen niet gesteund. Nadat de burgemeester dubbel excuses had aangeboden en beterschap beloofde was de kous voor de overige partijen af. Van Vreeswijk gaf nog een extra reden waarom de SGP de motie van treurnis niet steunde. “Als het gaat om onvolledige of te laat verstrekte informatie door dit college in het verleden, dan zou dat veel vaker een motie van treurnis rechtvaardigen.” Wie de verslagen van de raadsvergaderingen van de afgelopen jaren gevolgd heeft (zie ook eerdere verslagen op deze site) kan weten waarover Van Vreeswijk sprak. De wethouders keken na deze opmerking van Van Vreeswijk een beetje beteuterd, maar leken wel te begrijpen waarop gedoeld werd.