29 oktober 2011

Mouwen opstropen en aan de slag

Mouwen opstropen en aan de slag

Datum: 29-10-2011

Nu aanpakken! Dat was de boodschap van de raad aan het college in de vergadering van donderdag 27 oktober. Na meer dan twintig jaar werd in voor ons dorp een nieuw Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) vast gesteld. Maar daar horen ook concrete maatregelen bij vond de raad. Twee amendementen en een motie van de SGP zorgden daarvoor. Daarnaast nam de raad een besluit over de gewijzigde aanpak voor de ontwikkeling van plan Zuid. De gemeente gaat kleinschaliger aan de slag, zonder het grotere geheel uit het oog te verliezen.


 

Verkeer en vervoer
“Een bijzonder moment” noemde raadslid Zwankhuizen het dat de raad eindelijk het GVVP op tafel had liggen. Sinds eind jaren tachtig moest Scherpenzeel het met het, inmiddels sterk verouderde, Verkeer Circulatie Plan doen. De SGP-er stelde dat zijn fractie tevreden kon zijn met het voorliggende stuk. “Het geeft een gedetailleerde beschrijving van de verkeerssituatie in ons dorp met de bijbehorende parkeerproblematiek en de laad- en losproblemen die zich bij winkels kunnen voordoen. Anders dan bijvoorbeeld de VVD is de SGP het altijd eens geweest met de brede opzet van dit plan.” Dat het nieuwe GVVP basis is voor enkele vervolgonderzoeken kan de SGP wel begrijpen (denk bijvoorbeeld aan parkeren in oostelijk deel van centrum en rond het nieuwe plan ‘Weijdelaar’, maar voor de fractie is het nu vooral tijd voor concrete daden: “De SGP wil dat het college aan de slag gaat met verf, paaltjes en klinkers om de verkeersveiligheid voor onze inwoners te verbeteren. Onderzoek alleen doen als het niet anders kan en alleen zo concreet mogelijk.” De SGP voegde de daad bij het woord door met een amendement te komen om de twee hoofdproblemen van ons dorp direct aan te pakken: de veiligheid voor voetgangers en fietsers te verbeteren in de Dorpstraat en de grootste parkeerproblemen in de woonwijken aan te pakken. Vervolgens riep de fractie in een motie op om op korte termijn een proef te beginnen om het sluipverkeer door ons dorp tegen te gaan. De motie werd raadsbreed gesteund. Alle partijen waren ook voor het amendement, uitgezonderd de VVD.
Omdat de SGP boter bij de vis wil, moet er geld gereserveerd worden voor de verkeersmaatregelen. Bij de tweede financiële rapportage (daarover later meer) diende raadslid Van Deelen een amendement in om de winst uit de verkoop van het ASC terrein aan de Industrielaan te gebruiken om een reserve te vormen voor de verkeersmaatregelen. Ook dit amendement werd gesteund door alle fracties, uitgezonderd de VVD.


 

Plan Zuid
Het vorige college heeft globale plannen ontwikkeld voor woning bouw ten zuiden van de Koepellaan. Essentie van dat plan was om het gebied als geheel door een externe partij te laten ontwikkelen. Het nieuwe college van GBS en SGP wil het echter over een andere boeg gooien. Daarom kwam het college met een gewijzigd voorstel: kleinschaliger ontwikkelen waarbij eerst de eigen gronden te gelde worden gemaakt. Die keuze werd in eerste instantie niet met enthousiasme begroet door de voormalige coalitiepartijen, maar de SGP is blij met de beleidswijziging. Zwankhuizen: “We steunen het voorstel van harte om als gemeente zelf de regie te houden over de ontwikkeling. Daarmee kunnen we dichter op de woonwensen van de eigen bevolking zitten. En in deze onzekere tijd is kleinschaligheid een veilige keuze.” Vanaf de eerste planvorming door het vorige college heeft de SGP gepleit voor een goede totaalvisie op de planologische aspecten van ontwikkeling in ‘Zuid’, inclusief een goede ontsluiting van het gebied. Daar ontbrak het aan in de vorige periode aan en ook bij het huidige plan leek de totaalvisie onder te sneeuwen. Net als in de vorige periode steunde de gehele raad een amendement van de VVD waarin deze visie vorming inclusief randvoorwaarden als ontsluiting vereist worden.


 

Tweede financiële rapportage
Het college presenteerde ook de financiële rapportage van de tweede helft van dit jaar. Dit rapport geeft aan of de uitgaven en inkomsten van de gemeente zich ontwikkelen zoals begroot en afgesproken. SGP-wethouder Vreeswijk kon een positief resultaat van ruim € 900.000 laten zien. Weliswaar werd het resultaat bepaald door een aantal incidentele meevallers , maar de schommelingen in structurele bedragen was gering. Al met al een positief resultaat. Van Deelen: ‘Deze minister van financiën heeft de zaak goed op orde en ontpopt zich als een goed schatkistbewaarder en dat geeft vertrouwen voor de toekomst.”


 

Strategische agenda Regio FoodValley
“Bij een topsector hoort een topregio. Dat is kort gezegd de ambitie van Regio FoodValley. Helemaal toegespitst op het beleid van het kabinet-Rutte. Dit kabinet betitelt agro-food als één van de negen nationale topsectoren.”  Zo begint de tekst van het document  “ Strategische-agenda regio Foodvalley”.
Alle raadsfracties gingen akkoord met het door de deelnemende gemeenten opgestelde document.  Van Deelen gaf aan dat mee doen aan een regio betekent dat je deels autoriteit en bevoegdheden uit handen geeft.  “Niet meedoen met de regio is geen optie en er zijn zeker voordelen te benoemen.” Hij benadrukte wel dat de Scherpenzeelse raad mee moet blijven beslissen over onderwerpen zoals woningbouwprogramma’s en andere zaken. “De SGP-fractie ziet uit naar de regionale uitvoeringsprogramma’s die we graag terugzien in de Scherpenzeelse raad. Die willen we vervolgens inhoudelijk beoordelen.”
Raadslid Brons van de GBS-fractie diende tijdens de raadsfractie een motie in waarin hij het college opdraagt de raad concrete informatie te verschaffen over de juridische- en financiële consequenties van de eventuele ontmanteling van de Regio de Vallei. Dit samenwerkingsverband stamt uit het verleden en heeft naast FoodValley weinig toegevoegde waarde meer. Dit was GBS-fractie  een doorn in het oog. De motie werd door alle andere fracties gesteund. Uiterlijk begin december zal het college bij de raad hier op terug komen.