1 februari 2014

Meerderheid raad: geen koopzondag in Scherpenzeel

Het was me het avondje wel op de 30e. Goede inhoudelijke debatten. Ruime meerderheid tegen koopzondag. Dissonant was de flutmotie tegen GBS. De oppositie maakte een punt van transparantie rond de afgetreden wethouder. Merkwaardig genoeg maakte men één minuut voor de raadsvergadering een motie openbaar.

Zondag: Gods dag

Vorig jaar nam de raad in meerderheid een motie van de SGP aan om winkels niet open te stellen op zondag. Nu was de formele kant aan de orde: de winkeltijdenverordening. De SGP is dankbaar voor het voorstel om geen koopzondagen toe te staan. De SGP koos bij de standpuntbepaling voor een principiële en een praktische insteek. Mulder: “De zondag is Gods dag. Dat zegt de Bijbel en dat gebod is universeel. Het Bijbelse principe is voor ons beslissend. Alleen al om dit punt zijn wij tegen de koopzondag. De SGP houdt vast aan de goddelijke ordening, die al vanaf de schepping van de wereld een zeer krachtige waarde is. Onze Schepper heeft die ordening gegeven. Wij mensen kunnen die ordening alleen maar tot onze schade veronachtzamen.” Daarnaast ging hij uitgebreid in op de praktische bezwaren, zoals de 24-uurseconomie, de kleine winkelier en de bezwaarde werknemer. Voor de volledige bijdrage van de SGP, klik hier.

Zoals verwacht sputterden DS en VVD behoorlijk tegen en dienden een amendement in om ontheffing voor openstelling op zondag mogelijk te maken. Hun beroep op tolerantie sneed geen hout en werd weerlegd door de SGP. De CU en CDA steunden de SGP om grotendeels dezelfde redenen. De CU stelde net als de SGP Gods Woord normatief, maar benadrukte vooral het nadelige effect voor anderen die verplicht zouden moeten werken op zondag. Het CDA durfde niet onomwonden Gods Woord voor iedereen normatief te noemen en bleek te willen schipperen met het toestaan van incidentele openstelling van winkels op zondag.

Coalitie GBS was om praktische redenen tegenstander van het openstellen van winkels op zondag. Met de resultaten van hun telefonische enquête werd prachtig aangetoond dat praktisch geen enkele Scherpenzeelse winkelier zit te wachten op openstelling.

Nieuwbouw Glashorst: locaties onderzoeken

De Glashorstschool is aan vervanging toe. Er moet worden onderzocht wat de beste locatie voor nieuwbouw zou kunnen zijn. De raad moest voor een onderzoek een krediet goedkeuren. Het voorstel bevatte twee locaties voor nieuwbouw: op de huidige locatie aan de Glashorst en nieuwbouw bij ‘De Breehoek’. Na aandringen van de voltallige raad zal het onderzoek worden uitgebreid met een eerder door de SGP voorgestelde locatie aan de Willaerlaan/Eikenlaan, op het sportveld. Dat de verkeerskundige situatie aan de Eikenlaan veel aandacht zal vragen is duidelijk.

Jeugdzorg: aandacht voor PGB en identiteit

De jeugdzorg wordt met ingang van 2015 een taak van de gemeente. Het beleidsplan jeugdzorg kreeg de steun van de gehele raad. In het beleidsplan zijn belangrijke keuzes opgenomen. Namelijk: om de zorgvrager keuzevrijheid te bieden voor een zorgaanbieder, de mogelijkheid om identiteitsgebonden zorg te verlenen en het handhaven van het persoonsgebonden budget (PGB). Mulder: “De SGP is blij met deze keuzes. Dat kan goede oplossingen bieden voor de diversiteit in de zorgbehoefte. Een aandachtspunt is het snel informeren van de inwoners. De zorgvragers moeten tijdig weten waar ze aan toe zijn.” Op verzoek van de SGP heeft het college toegezegd dat de PGB-houders hun budget ook in 2015 ter beschikking krijgen, onder voorwaarde dat voor dat jaar een indicatie is verstrekt.

Aula begraafplaats Lambalgen: verbeteren

Scherpenzeel verdient een waardige aula. Daarom wilde het college een krediet voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor verbetering. Het coalitie-akkoord van GBS en SGP heeft dit benoemd en de SGP-fractie is blij met de voortgang op dit moeilijke dossier, omdat de gemeente geen eigenaar is van de huidige aula. Mulder: “De SGP heeft er geld voor over om de aula te verbeteren. Het beheer en de exploitatie van de aula moet op voorhand duidelijk zijn. Dat moet in het onderzoek worden meegenomen. Ik roep het college op het onderzoek voortvarend ter hand te nemen, zodat we eind van dit jaar kunnen gaan bouwen.” Het voorstel werd niet gesteund door CDA, DS en VVD. Laatstgenoemde partij had in harde bewoordingen in de commissie al aangegeven, dat dit voor hen een zinloze investering is en geen overheidstaak. De DS en CDA bleven in problemen denken in plaats van oplossingen.

Motie oppositie: afkeurenswaardige motie van afkeuring

Zoals bekend is wethouder Van de Glind afgetreden vanwege illegale bewoning van een bijgebouw op zijn erf. Dat is bekend en gepasseerd. De coalitie van GBS en SGP gaat door. De oppositie, onder leiding van CU-voorman Van Dijk, meende dat het proces een transparant en open debat in de raad verdiende, en kwam vanwege die transparantie stiekem één minuut voor de raad met een motie van afkeuring waarbij de ontstane situatie in de schoenen van de GBS-fractie geschoven werd. Bij het eerste weerwoord van GBS bleef - na schorsing op verzoek van de oppositie - van de motie weinig meer over. De indieners van de motie kropen spoorslags in hun schulp. De ‘hulpeloze’ motie, die over bleef, werd alleen door de oppositie gesteund.  

Mulder van de SGP gaf in het debat de positie van de SGP weer. In het kort kwam het er op neer dat de SGP de situatie rond het aftreden van de wethouder beoordeelt volgens de criteria van rechtvaardigheid en barmhartigheid. Rechtvaardigheid was nodig omdat er sprake was van illegale bewoning. Het aftreden van de wethouder was de enige optie, om de integriteit van het gemeentebestuur te behouden. Barmhartigheid is gepast waar het gaat om de persoon en de familie. In dat opzicht waren sommige uitspraken van de oppositie ongepast.