7 juli 2018

Meer uitgeven, meer overhouden (maar niet heus)

 

Op 5 juli jl. was het de laatste raad voor het zomerreces. Voor velen was het de eerste keer dat ze de algemene beschouwing deden. De vergadering verliep in goede sfeer, de toon is gezet.

 

Toekomstvisie

Het eerste punt waarover werd besloten is het onderzoek naar de Toekomstvisie van Scherpenzeel. Een onderzoek naar wat belangrijk is voor Scherpenzeel, de komende tien jaar, om het dorp leefbaar en vitaal te houden. We zijn een kleine gemeente die parmantig zelfstandig is, echter grote zaken komen op ons af denk aan omgevingswet, transformatie in sociaal domein en de energietransitie.  Belangrijk hierbij is dat we op een goede wijze samenwerken met andere gemeenten bij voorkeur in FoodValley verband. Bij dit onderzoek worden alle lagen van de bevolking betrokken, jongeren en ouderen, burgers en ondernemers, het centrum en het buitengebied. Het onderzoek wordt dit najaar uitgevoerd. Alle partijen in de raad steunden dit voorstel.

Algemene beschouwingen

Het belangrijkste agendapunt was de kadernota, de algemene beschouwingen. Hierin wordt het beleid voor het volgend jaar geformuleerd en deze dient als basis voor de begroting die in het najaar wordt behandeld. Het bijzondere van deze kadernota is dat deze voor het grootste deel is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het oude College en voor een klein gedeelte onder het nieuwe College, hierbij zijn een aantal punten uit het Coalitieakkoord toegevoegd, denk hierbij aan de aandacht voor ‘duurzaamheid’ en ‘groen’. Alle partijen waren overwegend positief over de kadernota. Voor de complete tekst van de algemene beschouwingen, klik hier.

Ongebreidelde lastenverzwaring?

De SGP benadrukte dat het oude college een zeer gezonde financiële situatie heeft achter gelaten. In 2016 waren pijnlijke maatregelen nodig, een forse OZB-verhoging was toen onvermijdelijk. Inmiddels krijgt de gemeente meer geld uit het gemeentefonds. Ondanks dat verhoogt het college de lasten voor de burger. De SGP heeft een motie ingediend om ongebreidelde lasten verzwaring tegen te gaan, de lasten voor de burger mogen niet meer dan 3% per jaar toenemen.  Bij de stemming hebben alleen SGP-CDA voor de motie gestemd, GBS-CU-PRO stemde tegen, waardoor de motie het niet haalde. GBS en PRO waren in het verleden fel tegen de verhoging van de OZB, maar gaven nu geen thuis. Wel gaf de GBS aan dat er in de volgende(!) geen geld meer wordt opgenomen waarvoor geen doel is geformuleerd, in de huidige nota gaat het om een bedrag van € 100.00,-. Ook zal de komende kadernota lastenverlaging bevatten. We willen hetzelfde als de SGP, alleen nu niet. Waarvan akte!

 

Bomen Eikenlaan sneuvelen

De CU diende een amendement in om het bedrag van € 50.000,- uit de kadernota te halen als reservering voor het sparen van de bomen. PRO stond er nog sterker in en vond dat je met je “boerenverstand” wel kon concluderen dat deze bomen niet gespaard kunnen worden. De SGP wilde zeker weten dat er richting de bewoners geen toezeggingen waren gedaan. Volgens het college waren geen verwachtingen gewekt. Ofschoon we veel waarde hechten aan een groene gezonde leefomgeving heeft de SGP samen met de gehele raad dit amendement gesteund.

Duurzaamheid geënt in de organisatie of apart als paragraaf?

Ook het amendement van PRO om aan de Programmabegroting 2019 – 2022 een paragraaf Duurzaamheid toe te voegen is met algemene stemmen aanvaard. Voor de SGP had dit niet expliciet gehoeven. De SGP ziet liever dat communicatie, participatie en duurzaamheid zich wortelen in de haarvaten van de ambtelijke organisatie en bestuur zodat een aparte paragraaf niet nodig is. Mogelijk geeft deze tussenstap hieraan een stimulans. Het blijft nodig voor het college en de raad hieraan keer op keer aandacht aan te geven.

Mantelbuizen

De motie van het GBS om bij rioleringswerkzaamheden en andere werkzaamheden in de bodem te anticiperen op mogelijk toekomstige ontwikkelingen, door het leggen van mantelbuizen, heeft algemene steun verkregen van de raad.

 

Aandachtspunten

Speciaal benoemde aandachtspunten zijn:

  • Het bedrijventerrein heeft hoge prioriteit, geen woorden maar daden;
  • Aandacht voor de zorg mag niet verslappen;
  • Subsidie krijgen betekent ook verantwoording afleggen. Rekenschap afleggen betekent ook laten zien wat je goed doet of wat je nog beter zou willen doen.

 

Leren van Salomo

Zwankhuizen sloot zijn algemene beschouwing af met het college en de raad wijsheid te wensen, hierbij memoreerde hij aan Salomo: “Hij verzocht wijsheid (het handelen naar Gods wil in het regeren van het volk) en kreeg er de rest bij”.