1 april 2013

Leuker kunnen we het in de raad niet maken. En ook niet makkelijker.

De raadsagenda op 28 maart zag er eenvoudig uit. Een paar onderwerpen voor debat, een paar hamerstukken en een paar moties. Dat was alles. Toch duurde de raadsvergadering weer tot middernacht. Een van de redenen: het onvermogen van sommige fracties om kort en krachtig te debatteren en het zich bemoeien met uitvoeringsdetails. Het lijkt of sommige fracties meer energie steken in één enkel raadsvoorstel dan in hun eigen verkiezingsprogramma. De hoofdprijs voor onbegrijpelijk politiek gedrag ging deze avond naar de VVD. Lasten doorschuiven naar de toekomst, alles tot in detail willen regelen en voor het gemak maar tegenstemmen. Gelukkig wist de raad belangrijke besluiten te nemen om onze groene en rustige gemeente ook in de toekomst leefbaar te houden.

Kostenbewaking nodig bij afvalwaterplan
Op tafel lag het afvalwaterplan 2013-2017. Dit plan, opgesteld met de gemeente Woudenberg, vervangt het huidige gemeentelijke rioleringsplan (GRP). Hierin wordt vastgelegd welke maatregelen nodig zijn om rioolwater en regenwater af te voeren, op welke wijze de riolering onderhouden en vervangen moet worden, en hoe dit gefinancierd moet worden. Zwankhuizen voerde het woord namens de SGP. Hij vond de keuze van samenwerking met Woudenberg in dit plan prima omdat het op gebied van beleid en uitvoering voordelen op kan leveren. Beide gemeenten zijn kwetsbaar als het om personeel gaat dat deze taken kan verrichten. “Maar het is duidelijk dat het nog maar een eerste stap is. Het is een eerste aanzet, feitelijk zien we nog twee plannen. Op de technische inhoud wil de SGP niet ingaan. Dat is voor de specialisten.”

Veel meer aandacht vroeg de SGP-er voor de financiën. Op basis van een kostenberekening blijkt dat er een jaarlijkse tariefsverhoging van 9 euro nodig is om kostendekkendheid te bereiken in 2021, 4 jaar na afloop van dit plan. Geen goed idee volgens de SGP. “De SGP wil tarieven als regel kostendekkend maken, uitzonderingen daargelaten. Daarom is dit in beginsel geen goed voorstel. Hoewel het een moeilijk besluit voor de fractie is geweest willen we nu toch niet pleiten voor een jaarlijkse verhoging naar 15 euro. De burger wordt al genoeg geconfronteerd met stijgende lasten. Bovendien hebben we de kans gehad om het goed op te lossen. Dat was in 2008, toen de conjunctuur beduidend beter was. Bij de vaststelling van dat plan heeft de SGP voor kostendekkend tarief gepleit binnen de planperiode, maar stond toen alleen. Als dat gerealiseerd was, hadden we nu nauwelijks of geen stijging nodig.” Wel pleitte Zwankhuizen voor het jaarlijks monitoren van de kosten om in ieder geval zo dicht mogelijk bij kostendekkendheid uit te komen. Verder wil hij pas besluiten tot gelijkstelling van de heffingsmaatstaf met Woudenberg als de effecten op de lasten voor burgers en bedrijven bekend is. Het risico is dat lasten fors kunnen stijgen zonder noodzaak.

In grote lijnen hanteerden de andere fracties eenzelfde redenering. Behalve de VVD. Die kwam met een amendement om de lasten voorlopig niet te laten stijgen omdat het wel mee zou vallen met de kosten in de toekomst. “Later kijken we dan wel weer.” Verder stelde deze partij middels een motie voor om de heffingsmaatstaf voor Woudenberg en Scherpenzeel zonder meer gelijk te maken. Dat zou voor burgers en bedrijven een flinke lastenverzwaring kunnen betekenen, zo heeft de SGP onderzocht. Dat niemand geloofd dat de kosten in de toekomst lager zullen worden, en dat je met beide voorstellen dus de lasten doorschuift naar de toekomst én burgers nodeloos confronteert met een lastenverhoging, bleek aan dovenmansoren gericht.

Zelfs de VVD is niet meer wat het geweest is. Dat bleek ook bij het volgende punt.

Verkoop snippergroen: mes snijdt aan twee kanten
Wethouder Van de Glind presenteerde een plan om incourant snippergroen grenzend aan woningen en percelen van burgers te verkopen. “Goed plan”, vond de SGP. “Er is sprake van een win-win situatie: het kan in het gunstigste geval geld opleveren en de structurele lasten voor onderhoud van openbaar groen zouden kunnen dalen of stijgen in ieder geval niet. Verder is behoud van het groene karakter van ons dorp, waar het gaat om beeldbepalend groen, geborgd”, aldus Zwankhuizen, die verder het college succes wenste bij de uitvoering. Hij had geen behoefte aan allerlei uitvoeringsdetails. Daar hoort de raad volgens de SGP niet over te debatteren. Zo niet de VVD. Die presteerde het om te discussiëren over specifieke stukjes groen en wilde een overmaat aan regels toevoegen. De Democraten zagen ook alleen maar leeuwen en beren en hadden eveneens kennelijk op de stoel van de uitvoerende ambtenaren plaatsgenomen.

Wonen en bouwen in turbulente tijden
Wethouder Vreeswijk verdedigde de woonvisie waarin aangegeven wordt hoe we in ons dorp willen omgaan met wonen en bouwen voor starters, jongeren, ouderen en hoe we deze plannen in kunnen passen in ons mooie, groene dorp. SGP-er Van Deelen was positief over het stuk. “We leven in turbulente tijden en de ontwikkeling van de huizenmarkt en de groei ervan  zijn niet meer vanzelfsprekend. Daarom stemmen we in met de benadering van deze visie: maximale flexibiliteit.” Daarnaast beklemtoonde hij dat we ons maximaal willen inzetten op woningbouw voor de eigen bevolking, voor de mensen die in een rustig gezellig dorp geboren en getogen zijn en hier willen blijven. Daarom brak hij ook een lans voor de invoering van de starterlening en de fractie wil daar bij de kadernota en de begroting op terugkomen.

De oorspronkelijke ambitie voor Scherpenzeel is ooit vastgelegd op de bouw van 50 woningen per jaar. Dit aantal is bijgesteld naar 35, waarbij ook de kwaliteit anders kan zijn dan ooit afgesproken. Dat is begrijpelijk en bijstelling in die richting hoort bij de flexibiliteit maar de SGP wil vasthouden aan een hoger ambitieniveau. Daarom pleitte Van Deelen voor een ambitie van 50 woningen per jaar met behoud van de kwaliteit. Dit alles om woningbouw niet te laten weglekken naar de regio en om onze eigen plannen betaalbaar te houden. Hij zette dit pleidooi kracht bij door een amendement dat werd aangenomen met steun van de GBS en CU.

De VVD deed badinerend over bouwen voor eigen bevolking en heeft grootse plannen voor ons dorp, overigens zonder dit concreet te onderbouwen. Blijkbaar heeft de VVD inzicht in de toekomst en in de goede afloop van grote vastgoedprojecten. Deze volkspartij stemde in ‘volkse’ bewoordingen tegen het voorstel. Ook de Democraten waren tegen het voorstel omdat ze niet konden leven met een flexibel plan en ‘dé waarheid’ misten in het voorstel.

Wie de jeugd heeft
De overheid heeft besloten dat alle jeugdzorg een gemeentelijke taak wordt. Dat is een ingrijpende operatie waarbij veel geld omgaat en het veiligstellen van goede zorg aan de jeugd veel aandacht vraagt.

De SGP kan zich vinden in de decentralisering en ook in de plannen van dit college om het vorm te geven. Standpunt van de SGP is dat de huidige zorg te duur en te versnipperd is en teveel op afstand staat. Het is een goede ontwikkeling dat het dichter bij de burger komt. “Uitgangspunt van onze partij is: lokaal doen wat lokaal kan.” Van Deelen was zijn betoog begonnen met de opmerking dat goede jeugdzorg feitelijk begint met opvoeding in de geborgenheid van het gezin. Hij sloot zijn bijdrage met de opmerking dat keuzevrijheid en identiteit wat SGP betreft kernpunten zijn die overeind moeten blijven. Gelukkig staat dat ook in de regionale beleidsvisie (vanuit FoodValley) en daarmee was de SGP tevreden mee.
 
Het voorstel werd unaniem gesteund, wat best wel een uitzondering mag heten in de Scherpenzeelse raad.