6 juli 2013

Laatste loodjes

Traditioneel werkt de raad vóór het zomerreces een lange agenda af op één avond. Dat was dit jaar niet mogelijk. Twee avonden (op 27 juni en 4 juli) waren nodig om een groot aantal raadsbesluiten te nemen. Ruimtelijke ordening en financiën vormden de hoofdmoot. Opvallend was de relatief ontspannen sfeer bij de meeste onderwerpen. Niet dat men het zomaar met elkaar eens was, maar er werd minder azijn gebruikt.

Structuurvisie: Scherpenzeel vitaal

Een belangrijk besluit is gevallen. Deze ontwerp – structuurvisie van de gemeente Scherpenzeel is door de raad goedgekeurd en vrijgegeven voor de inspraak. Dit beleidsstuk, waarvan de definitieve vaststelling wordt verwacht in september, beschrijft hoe ons dorp zich de komende 15 jaar zal kunnen ontwikkelen. Dit document is nodig om omgevingsvergunningen, nieuwbouwplannen en bestemmingsplannen te beoordelen. In een tweetal eerdere commissievergaderingen en in deze raadsvergadering gaf de SGP-fractie aan tevreden te zijn over de visie. Eerder geuite kritiekpunten en aanvullingen zijn prima verwerkt. De SGP-fractie heeft de visie, bij monde van raadslid Zwankhuizen, als volgt beoordeeld en becommentarieerd:

  • De woningbouw plannen in zuid krijgen vorm. Het wordt een groene, ruime, kleinschalige bewoning. De SGP wil vasthouden aan de ambitie van 50 woningen per jaar. Dat is nodig om de dure gronden snel rendabel te maken. Er moet gebouwd worden voor eigen inwoners, inclusief starters en senioren.
  • De centrumroute blijft open voor verkeer. Dit is onmisbaar voor de vitaliteit van de middenstand en dus voor ons hele dorp. Een goede visie op het centrum zal er dit jaar ook komen. Dat is hard nodig.
  • Er is vooruit gedacht door aan de oostzijde (Ringbaan-Boslaan of zuidelijker) een ontsluiting van het gebied te maken. Dat is nodig als het aantal woningen in zuid toeneemt. Wat de SGP betreft gaat het daarbij om erftoegangswegen met langzaam verkeer. Geen grote rondweg dus. De Boslaan moet op fatsoenlijke manier gebruikt kunnen worden als de school aan de akkerwindelaan klaar is. Aan de oostkant wordt het gebied ontsloten via de Hovenierslaan/Wittenbergschool/Heijhorstterrein. De SGP vindt dat er dan een oplossing moet komen voor een veilige ‘kiss-and-ride’ zone bij de Wittenbergschool.
  • De structuurvisie biedt veel flexibiliteit en kansen voor de (agrarische) ondernemers in het buitengebied.
  • We zijn blij met de mogelijk tot uitbreiding van kleinschalige bedrijvigheid. Grote, nieuwe bedrijven moeten zich elders in de regio melden. Middelgrote bedrijven kunnen naar Woudenberg. Maar het is van het grootste belang om werkgelegenheid in Scherpenzeel te houden. Daarom is veel aandacht voor revitaliseringen en kleinschalige uitbreiding van belang. Geen ‘Ruhrgebied’ in Scherpenzeel, maar wel graag bruisend van activiteit.’

Alleen de VVD stemde tegen. Maar dat is niet uitzonderlijk.

Wel was er raadsbrede steun voor een motie waarin het college opgeroepen werd bezwaar te maken tegen de omgevingsverordening van de provincie. Een wat technisch maar uitermate belangrijk verhaal. Voor de tekst van de motie, klik hier.

Bouwen op Heijhorst: vaart maken

Gezien bovenstaande is het geheel in lijn dat het college ervoor kiest om de procedure te versnellen om een bestemmingsplan te maken voor het voormalige Heijhorstterrein. Prima idee, volgens de SGP. Zwankhuizen: “We weten sinds 2000 dat we op deze plaats woningen willen bouwen. Er is veel aandacht en belangstelling voor woningbouw op deze plaats. Als we de ontwerpfase overslaan en één inspraak ronde houden, hoeft dat niet ten koste te gaan van de zorgvuldigheid en de belangen van onze inwoners, als er goed en frequent gecommuniceerd wordt”. Een ruime meerderheid van de raad steunde dit beleid. Met suggestie van sommige fracties dat hier sprake kan zijn van willekeur of het meten met twee maten was Zwankhuizen gauw klaar. “Juist de voorbeelden die aangehaald worden vertonen een ondraaglijke vorm van willekeur. De situatie bij andere projecten zoals de zorgfunctie aan de Vlieterweg zijn volstrekt ongelijkwaardig.”

“We moeten woekeren met onze talenten: met onze kennis en onze financiën. Samen met het enthousiasme van de bewoners die zich laten zien op de inspiratieavonden over plan zuid moet het lukken. Snelheid is ook nodig. Het bedrijfsleven, dus ook onze eigen bedrijven, verkeert in zwaar weer en we moeten vaart maken, niet in problemen denken maar in kansen, en vooral niet onze mondhoeken naar beneden laten hangen”.

Bestemmingsplannen Centrum, West en Bedrijventerreinen: noodzakelijk en goed

Vóór 1 juli van dit jaar moesten alle oude bestemmingsplannen herzien zijn. Dat had eerder afkunnen zijn, maar is in het verleden op de lange baan geschoven. Vooral de oppositiepartijen hadden hierbij in de achterliggende jaren nogal wat boter op het hoofd. Was het blijven liggen toen zij zelf ‘aan het roer zaten’, in de achterliggende jaren werd geen gelegenheid onbenut gelaten om de wethouder te vragen of hij de datum van 1 juli kon halen. Het is dan toch gelukt. Begrijpelijkerwijs zijn de bestemmingsplannen alleen bijgewerkt met het meest noodzakelijke. Er is geen tijd geweest om nieuwe zaken te verwerken. Al met al was het voor de SGP een reden om het college een compliment te geven voor het proces en het resultaat. De ingebrachte zienswijzen zijn op een correcte wijze verwerkt. “De gemeente heeft laten zien dat ze voor de burger is, en niet de burger voor de gemeente”, zo zei Zwankhuizen. De SGP is blij dat het terrein van de voormalige dansschool ‘De Koningshoeve’ niet de originele bestemming terug heeft. Verder vroeg de SGP het college terughoudend te zijn met de wijzigingsbevoegdheden als het gaat om de verandering van detailhandel. Wat weg gaat komt niet meer terug. Verder twijfelde hij of het wel zo handig was de bestemming horeca categorie 1a in het centrum ruimharig toe te passen. “ De SGP zit niet te wachten op een aaneengesloten ‘eetboulevard’ in het centrum”, aldus Zwankhuizen.

De voltallige raad ondertekende een motie waarin nog betere communicatie voorgesteld wordt bij wijzigingen die mensen aangaan. Wat de SGP betreft is dit een onderwerp waar de gemeente al meer dan 10 jaar mee worstelt. Telkens nemen we het beste voor, maar het lukt niet. De SGP riep het college dus op om er nu echt werk van te maken en met een voorstel te komen.

Subsidie energiebesparing: nuttig

De SGP is niet zo’n voorstander van subsidies. Dat is geen geheim. Als de provincie echter gelden beschikbaar stelt om energiebesparende maatregelen te treffen (denk aan isolatie van woningen), dan wil de SGP zo’n gemeentelijke verordening graag steunen. De burgers worden al te hard getroffen door de lastenverzwaringen van dit kabinet. Dan kan er eigenlijk wel wat van de provinciale gelden naar Scherpenzeel stromen.

Subsidie muziekonderwijs: afschaffen graag

Burgemeester Colijn moest als portefeuillehouder cultuur een voorstel verdedigen waarin de subsidie muziek onderwijs stopgezet wordt en via een andere geldstroom uit de ‘cultuurpot’ muziekonderwijs via de basisscholen te stimuleren. Doel van dit voorstel mis efficiëntere besteding van geld en een kleine besparing. Bovendien was dit al in de kadernota van twee jaar geleden opgenomen.

De meerderheid van de raad was tegen dit voorstel en vóór een amendement van onder andere GBS en DS en gesteund door VVD, CU en CDA waarin extra geld naar het JOS gaat en extra geld naar het muziekonderwijs. De SGP kan dat niet volgen. Raadslid Van Deelen: “Uit de gesprekken blijkt dat bij stopzetten van de subsidies aan beide muziekverenigingen geen terugloop te verwachten is in het aantal leden, of vertrek uit ‘De Breehoek’ van SMS. En Caecilia maakt zich grotere zorgen over de huurovereenkomst  op de Nieuwstraat 70 waar de opslag voor de rommelmarkten wordt gehouden. Meedenken van oplossingen voor Caecilia door de gemeente heeft een groter rendement dan het verstrekken van een subsidie. Muziekonderwijs zien wij als een eerste verantwoordelijkheid voor de ouders.  Stopzetten van een subsidie zal in de nabije toekomst vaker voorkomen dan ons lief is. De staat als pinautomaat, is een fenomeen waar de SGP zich tegen verzet. Subsidies moeten eerst verdiend worden, voordat ze uitgegeven kunnen worden.”

De SGP bleef consistent en stemde als enige partij tegen het amendement en tegen het raadsvoorstel.

Glashorstschool: streven naar nieuwbouw aan Eikenlaan

De Glashorstschool is aan groot onderhoud dan wel vervanging toe. De mogelijkheden voor nieuwbouw moeten onderzocht worden. De belangrijkste bijdrage aan de richting van het debat in de raad kwam van SGP-er Van Deelen. Hij herhaalde zijn idee, reeds genoemd in de commissie, voor nieuwbouw op het sportterrein op de hoek Willaerlaan/Eikenlaan. DE raad sloot zich unaniem bij deze suggestie aan en vond het een beter idee dan nieuwbouw op de huidige locatie “De voordelen zijn vele. De grond is eigendom van de gemeente. Er zijn goede ontsluitings- en parkeermogelijkheden te regelen. De afstand tot zwembad en sportvoorzieningen in ‘De Breehoek’ ten behoeve van lichamelijk onderwijs. Daarnaast is het een groot voordeel dat er niet naar alternatieve huisvesting gezocht hoeft te worden, wat de druk van de ketel haalt.”

Paardenhouderij Gooswilligen: ruimtelijk geen bezwaar

Het botert niet tussen de eigenaren van Gooswilligen 17 en Gooswilligen 19. Er is een jarenlange impasse en verschil van mening over bewoning van de tweede bedrijfswoning op nummer 19. Deze zaak kwam in de vorige collegeperiode al boven water, en is nog niet opgelost. Het college wil de impasse doorbreken door een aanvraag voor een paardenhouderij via een omgevingsvergunning te faciliteren, en daarmee de bedrijfswoning die planologisch bij nummer 17 hoort ‘over te hevelen’ naar een bestemming van nummer 19.

Volgens de wet moet bij een dergelijke aanvraag voor een ontwerpverklaring van geen bedenking de gemeenteraad alleen uitspreken of ze bezwaar heeft op basis van ruimtelijke overwegingen. Met andere woorden: als de procedure goed doorlopen is, is alleen de vraag of deze ontwikkeling in strijd is met goede ruimtelijke ordening relevant. “Aangezien er op Gooswilligen geen bezwaar van ruimtelijke aard is tegen een paardenhouderij, én omdat onder de gegeven omstandigheden de paardenhouderij niet belemmerend werkt voor de pluimveehouderij van nummer 17 stemt de SGP voor dit voorstel”, aldus Zwankhuizen. Ook de CU en GBS stemden om deze reden voor. Zwankhuizen bekritiseerde de argumentatie van DS, VVD en CDA die allerlei niet relevante zaken en argumenten erbij haalden, zoals handhavingszaken. Het schijnt bij die partijen niet te landen dat dergelijke argumenten bij een beoordeling van een omgevingsvergunning niet valide zijn.

Financiën: gezonde gemeente

Op tafel lagen de eerste financiële rapportage van 2013 en het financiële verslag van 2013. De partijen waren opmerkelijk eensgezind in hun complimenten aan het college en hun positieve commentaar op de verslagen. Er werden geen stokpaardjes van stal gehaald of bereden.

Wat de gemeentefinanciën betreft kan de raad met een gerust hart op reces.