6 november 2010

Laatste begroting

Laatste begroting

Datum: 06-11-2010

 ‘Lest best’ luidt een gezegde. Maar dat geldt niet voor de laatste begroting die het huidige Scherpenzeelse college presenteerde. Tijdens raadsvergadering van 4 november stelde de gemeenteraad de begroting voor 2011 – 2014 vast. Het is de laatste begroting van dit college. Op 24 november zijn er immers gemeenteraadsverkiezingen. Die verkiezingen werpen al een tijdje hun schaduw vooruit. Partijen die het college door dik en dun steunden in het uitgeven van geld, beginnen nu ferme taal te bezigen. Een beetje laat, vindt de SGP. Christen Unie wethouder Heitink blijft de toekomst onveranderd zonnig zien.

Bezwaren SGP
De SGP heeft al jaren een consistente lijn in de beoordeling van de begrotingen van dit college. Sluitende meerjarenramingen, soberheid en degelijkheid zijn de criteria waarop de partij de begrotingen beoordeelt. In dat opzicht zijn de bezwaren van de SGP tegen deze begroting niet anders dan bij de voorgaande begrotingen. “We zijn teleurgesteld dat het college geen sluitende meerjarenraming presenteert. De problemen worden doorgeschoven naar het volgende college. Er zullen forse bezuinigen op ons afkomen en daarnaast zullen de taken van de gemeente alleen maar uitgebreid worden”, aldus SGP-raadslid Mulder. Verder ging hij nog in op het gebruiken van de rente op de reserves om tekorten te dekken. Ook had hij bezwaren tegen de kunstgreep met het rioolrecht, maar uiteindelijk blijft de SGP een roepende in de woestijn. Wethouder Heitink deelt de zorgen van de SGP niet. Hij verwacht dat een lichte economische opleving voldoende is om een drastische korting van het Rijk te beperken, en is al met al dik tevreden over het voorstelde beleid.

Hoofdpijndossier ‘De Breehoek’
Bijzonder veel aandacht kreeg de extra subsidie aan kulturhus ‘De Breehoek’. Ooit is besloten dat de gemeente elk jaar veertigduizend euro bijpast aan het exploitatietekort. Maar aangezien de resultaten tegenvallen stelde het college voor om dit jaar het kulturhus te subsidiëren met een ton. Talloze malen heeft de SGP aangegeven niets te zien in het beleid van het college om steeds meer belastinggeld weg te brengen naar een kulturhus waar ons dorp niet op zat te wachten. Nu werd het de raad eindelijk te gortig. De SGP kwam met een amendement om het besluit van die ton subsidie uit de begroting te halen en hierover later een besluit te nemen. De VVD kwam met een amendement van dezelfde strekking. Na behoorlijk wat discussie en een lange schorsing kwam het college bij monde van wethouder Van de Weert met de toezegging dat de raad volledig inzicht krijgt in de cijfers van het reilen en zeilen van ‘De Breehoek’. Een besluit over extra subsidie wordt uitgesteld tot de raadsvergadering van 16 december.
Hiermee kon de raad instemmen. Mulder diende het SGP amendement toch in om het extra geld uit de begroting te schrappen. “Je weet het nooit met dit college”, zal de SGP-er gedacht hebben. Het amendement werd met een tegenstem van DS/PvdA door de raad aangenomen.

Potverteren en wanbeleid
Tijdens het debat over de begroting vielen twee dingen op. Sommige partijen, zoals de Groep Van Es / Van de Glind, vonden dat besluiten zoals over ‘De Breehoek’ of over de begroting als geheel maar genomen moesten worden door de nieuwe raad. Die partij, maar ook het CDA, namen stevige uitdrukkingen in de mond, zoals ‘financieel wanbeleid’ en ‘potverteren’. Volgens de SGP komt deze kritiek wel een beetje laat. Beide partijen hebben veel besluiten van dit college en het vorige college ruimhartig en vaak zonder kritiek gesteund. Deze begroting is niet fundamenteel anders dan voorgaande. Uiteindelijk stemden deze partijen zelfs tegen de begroting.
SGP stemde vóór. Tégen een begroting stemmen doe je alleen als je fundamentele bezwaren hebt op veel punten. Bovendien moet je dan met alternatieven komen. Iets waar het de tegenstemmers aan ontbrak. Zoals gebruikelijk gaf Mulder namens de SGP een stemverklaring  waarin hij aangaf dat zijn fractie principiële bezwaren heeft tegen een aantal punten uit de begroting. Daarbij denkt de SGP bijvoorbeeld aan subsidie van zondagssport en openstelling van het zwembad op zondag.