11 oktober 2012

Kulturhus De Breehoek: Oud zeer en nieuw elan

Kulturhus ‘De Breehoek’: Oud zeer en nieuw elan

Datum: 11-10-2012

Een opmerkelijke vergadering was het wel. Op 11 oktober jl. besteedde de Scherpenzeelse raad een hele avond aan ‘De Breehoek’. Uiteraard ging het weer om de vraag of er méér geld naar ‘De Breehoek’ moest. Maar er was meer. Er lag ook een feitenrelaas over de totstandkoming van het kulturhus. Daar was door de raad om gevraagd om volledige openheid van zaken te geven omtrent dit dossier. Over het verleden werd heel verschillend geoordeeld. Het laat zich raden dat fracties een verschillende beleving hebben bij feiten, al naar gelang hun positie destijds. Overigens toonde de raad een opmerkelijke eensgezindheid als het ging om de aanpak van de organisatie en financiën van ‘De Breehoek’ naar de toekomst. Democraten Scherpenzeel, in de persoon van Van de Weert, deed niet mee vanwege zijn betrokkenheid bij dit dossier, onder meer als oud-wethouder.

Feitenrelaas bouw ‘De Breehoek’: Opmerkelijk verschil in beleving
Het college had een uitgebreid en zeer compleet feitenrelaas door een externe adviseur laten opstellen naar de gang van zaken vanaf de planvorming in 2001 tot en met de realisatie van het kulturhus .
Bij de bespreking van dit agendapunt deed zich iets bijzonders voor. Fracties die zich in het achterliggende jaar urenlang, soms tot diep in de nacht, vastbeten in feiten, feitjes, en vermoedens aangaande het ASC-terrein leken nu ineens niet zo geïnteresseerd in feiten. En ze wilden niet te lang stilstaan bij het verleden. Mulder van de SGP: “Waarom nu niet eens ruiterlijk toegeven dat er zaken fout gegaan zijn. Dat moet toch gewoon gezegd kunnen worden? De SGP is altijd zéér kritisch geweest en heeft veel vragen aan de colleges van CDA, VVD en CU en DS/PvdA, VVD en CU gesteld. We kregen, zo blijkt nu, onvoldoende informatie. Het is nog erger geweest dan we dachten.”
De SGP-er gaf in zijn betoog aan dat het wat hem betreft om een aantal cruciale zaken ging. “Rond de gunning en aanbesteding zijn zaken gepasseerd die op zijn minst aanvechtbaar zijn. Er is verder onderhandeld ná de gunning. Nog erger is het dat de raad dit pas zoveel jaar na dato hoort. Ook is er een miljoen euro vooruit betaald aan de bouwer (wat zeer ongebruikelijk is en een groot risico betekende) en daarbij werd een wonderlijke toezegging gedaan aan de bouwer omtrent bouwprojecten in Scherpenzeel in ruil voor de korting die de gemeente kreeg. Een tweede punt betreft het herenakkoord over de uitbetaling van de verzekeringsgelden na het afbranden van de Heijhorst. Wij zien het als een duur cadeau van drieënhalve ton aan ‘De Breehoek’. Het ergste van alles is dat de raad hierover nooit is geïnformeerd. Sterker nog, het demissionaire college van DS/PvdA, VVD en CU heeft in december 2010 nog een memo gestuurd dat de gemeente het geld van de verzekering krijgt en verzwijgt ijskoud het bestaan van het herenakkoord. Als derde is de opstelling van het stichtingsbestuur van de voormalige Heijhorst onacceptabel geweest. Het heeft het toenmalige college onfatsoenlijk onder druk gezet”, aldus Mulder.

Raadsvoorstel optimalisatie exploitatie ‘De Breehoek’: Opmerkelijke eensgezindheid
Als tweede werd een voorstel behandeld om de gelden uit het eerder genoemde herenakkoord volgens datzelfde akkoord ten goede te laten komen aan de exploitatie(tekorten) van de ‘De Breehoek’. Uit het raadsstuk bleek dat de resultaten van exploitatie slechter waren dan vorig jaar verwacht en dat geen recente financiële informatie beschikbaar was.
Namens de SGP voerde Van Deelen het woord. Hij begon zijn betoog met een moreel appel aan alle partijen om het besluit van de raad te accepteren en uit te voeren. Hij refereerde aan de telkens terugkerende discussie over het herenakkoord en wie nu eigenlijk recht heeft op dat geld. Ook betrok hij daarin een “onsmakelijke” brief van de directie en raad van toezicht van ‘De Breehoek’ waarin met zoveel woorden gezegd werd dat men geen controle door de gemeente wenst (nota bene de grootste geldschieter) maar wel alle rechten op subsidie claimde. “We zijn daar niet blij mee. Als subsidieverlener mogen wij eisen stellen. Dit is de wereld op zijn kop.”
Kern van het betoog van de SGP-er was dat zijn fractie het onverantwoord vindt om nu te beslissen om extra geld aan ‘De Breehoek’ te geven. “De plannen van het bestuur zijn niet helder en het niet verstrekken van actuele financiële informatie geeft onvoldoende vertrouwen om dit besluit te nemen”, aldus Van Deelen. Daarnaast was hij helder over het herenakkoord. Hij voelde zich als raadslid niet gebonden aan vage afspraken van een vorige college. Verder betoogde hij dat de discussie over al of niet recht hebben op verzekeringsgelden de discussie over de toekomst en de exploitatie van het kulturhus vertroebelde.
In de tweede termijn sloot de SGP zich aan bij een amendement van de VVD waardoor het hele raadsvoorstel verviel: Geen geld uit het herenakkoord naar ‘De Breehoek’ en eerst actuele financiële cijfers laten zien. Op aandringen van de SGP werd het amendement aangevuld met de voorwaarde dat er op korte termijn een extern onderzoek komt naar de financiële huishouding en de bedrijfsmatige plannen voor de toekomst, waarbij dan ook de omvang en samenstelling van de raad van toezicht aan de orde komt. Dit amendement bleek uiteindelijk raadsbrede steun te krijgen. Het signaal aan ‘De Breehoek’ is duidelijk: het geduld van de raad is op en er moet nu echt wat gaan veranderen.