11 juli 2015

Kaders voor de toekomst

De laatste twee raadsvergaderingen (26 juni en 1 juli) stonden in het teken van de toekomst. De raad stelde een kadernota vast met de duidelijke boodschap dat de gemeente moet bezuinigen. En de raad deed een uitspraak over de aula bij de begraafplaats ‘Lambalgen’ als een toekomstbestendige, volwaardige voorziening. Uiteraard liepen zowel buiten als binnen de raadzaal de temperaturen op. En dat lag niet aan de hittegolf.

Kadernota: Doorpakken

Als voorbereiding op de begroting die in het najaar vastgesteld moet worden, bespreekt de raad voor de zomer altijd de kadernota. Daarin worden de hoofdlijnen van de komende begroting vastgesteld. Daarmee besluit de raad dan gelijk over de uitwerkingen van de voornemens van het college. Het laat zich natuurlijk raden dat de coalitiepartijen vooral kijken of de afspraken uit het coalitieakkoord uitgewerkt worden. Net zo vanzelfsprekend snappen de oppositiepartijen helemaal niets van deze kadernota, terwijl het soms beleid bevat dat ze zelf ook zo hebben verwoord. Maar goed, zo werkt dat in Scherpenzeel.

Mulder voerde het woord namens de SGP-fractie. Traditioneel houdt de SGP bij de kadernota de algemene beschouwingen. In het kort vroeg hij aandacht voor de volgende onderwerpen:

Zorg/Sociaal domein

Het Rijk kort de gemeenten. En er is dreiging van wachtlijsten in de Jeugdzorg. Vinger aan de pols houden dus.

Woningbouw

Vooral de moeizame verkoop van het grote aantal leegstaande woningen werden benoemd. Temporiseren van de nieuwbouw is nodig. Overleg met makelaars en andere partijen is broodnodig.

Centrum

Tevreden met aanpak college. Vasthouden aan gratis parkeren.

Werkgelegenheid

Kadernota suggereert dat bedrijven die willen groeien ‘weggepromoveerd’ worden naar de regio (Woudenberg, Ede, Barneveld). Bedrijvigheid en werkgelegenheid met in Scherpenzeel blijven en de structuurvisie biedt daarvoor een prima basis.

Begraafplaats ‘Glashorst’

Het oude gedeelte van deze begraafplaats is in verval en er vinden geen bijzettingen meer plaats. Voordat overgegaan wordt tot maatregelen wil de SGP eerst een kader stellende discussie.

Kulturhus ‘De Breehoek’

Hoewel de raad zich in september zal uitspreken over de toekomst van ‘De Breehoek’ is het nu al nodig kritisch te kijken naar de activiteiten en de kosten.

Seculiere samenleving en Gods regering

Hij sloot af met een typering van het algemene politieke klimaat in deze seculiere samenleving:

“Voorzitter, de SGP ziet als haar opdracht om het getuigenis te vertolken dat God regeert en Zijn Woord zeggenschap heeft. Dat getuigen blijft nodig. Zeker in een toenemende seculiere samenleving. Dat getuigenis nalaten is een knieval voor de secularisatie. We hopen daarvoor bewaard te worden.

Een schokkend voorbeeld van de seculiere drang en dwang bij sommige politieke partijen in  Nederland willen wij in dit verband noemen. In officiële overheidsdocumenten zou niet meer vermeld mogen worden of iemand een man of een vrouw is. Het tekent de dwaasheid van de mens. Het gaat rechtstreeks in tegen de scheppingsorde. Man en vrouw, beide heeft God geschapen. Het loslaten van de scheppingsorde en van Gods Woord zal de mensheid geen zegen brengen.

Wij danken allen, die aan het opstellen van deze kadernota hun bijdrage hebben geleverd. We hopen als fractie ons werk in deze raad in afhankelijkheid van onze Schepper te mogen doen. Wij wensen u allen kracht en wijsheid en in het bijzonder Gods zegen toe.”

Voor de volledige tekst van de SGP-bijdrage, klik hier.

Bezuinigen: Uitgaven naar beneden, lasten laag houden

Onze gemeente is financieel gezond. Dat blijkt ook uit de accountantsverklaring bij de jaarrekening. Dat willen we dus zo houden. Door wat tegenvallers, en het steeds scherper begroten van de laatste jaren, en het niet meer aanvullen van kleine tegenvallers uit de reserve, laat de kadernota nu een structureel tekort van een paar ton zien. Dat moet worden opgelost door bezuinigingen. Daarin steunt de SGP de lijn van het college. In de visie van de SGP is lastenverzwaring geen bezuiniging. Dus de OZB verhoging is wat de SGP betreft onbespreekbaar. “Als we geld tekort komen, gaan we eerst minder uitgeven, zo simpel is het.”

In september hoopt de raad een extra vergadering te beleggen om over de bezuinigingsvoorstellen te spreken.

Uiteraard snapte de hele oppositie niets van de noodzaak tot bezuinigen. Er kwamen dan ook voorstellen die het noemen niet waard zijn. Kern van die voorstellen en betogen was in ieder geval dat óf Scherpenzeel aan potverteren gaat doen, óf niet meer bestuurbaar is, óf binnen niet al te lange tijd onder curatele van de provincie staat. Het taalgebruik van de oppositie was overigens evenredig aan de kwaliteit van hun voorstellen.

Uitbreiding aula ‘Lambalgen’: Basisvoorziening

Al lang bestaat de wens in de samenleving dat de begraafplaats een volwaardige aula krijgt met dito voorzieningen, zoals een 24-uurskamer en een goede parkeergelegenheid. In het verleden heeft de gemeente de aula echter verkocht aan een ondernemer, en dus is het een moeizaam dossier geworden om hier een goede oplossing te vinden. Op tafel lag nu een voorstel om de aula te vergroten en aan te passen. De gemeente besteedt 121.000 euro aan uitbreiding van de parkeervoorzieningen (60 parkeerplaatsen erbij) en verstrekt een renteloze lening van maximaal 275.000 euro aan de ondernemer zodat hij rendabel de verbeteringen kan doorvoeren.

De SGP is blij met het voorstel. Omdat deze verbetering hoort bij de visie dat een sobere, maar complete en functionele voorziening is op deze begraafplaats. “Niemand kan zeggen dat we boven onze stand leven als we een dergelijk verbetering doorvoeren. Overigens worden we graag vooral geïnformeerd over de invulling van de plannen en de randvoorwaarden van de overeenkomst. In de visie van de SGP moeten ook andere ondernemers van deze voorziening gebruik kunnen maken”, aldus Zwankhuizen, die het woord voerde namens de SGP-fractie.

De coalitiepartijen waren blij met het voorstel. Het is voldoende kader stellend, details komen later. Bovendien is het financieel nauwelijks van invloed op de gemeente: het betreft een eenmalige lening die wordt terug betaald en dus geen structurele kosten.

De oppositie was natuurlijk tegen. De GBS was eigenlijk voor, maar vond het plan niet goed genoeg en wilde de uitbreiding uitstellen tot 2022. Verder bleek deze partij de betreffende ondernemer niet te vertrouwen; die zou met deze lening ‘zomaar zijn gang kunnen gaan’.

De VVD is al jaren tegen elke vorm van verbetering van de begraafplaats, behalve als het om een asverstrooiveldje gaat, zo is afgelopen jaar gebleken. Daarom kwam de partij met alternatief plan om te onderzoeken of aanpassing van zalen in ‘De Breehoek’ een aulafunctie kon overnemen. Gelukkig haalde dit amendement het niet. Het voorliggende voorstel voor een renteloze lening betekent geen structurele last voor de gemeente maar de VVD was toch tegen vanwege de bezuinigen die eraan komen. Dat was bijzonder, omdat een week eerder de partij vond dat er helemaal niet zoveel bezuinigd hoefde te worden. En toen een maand terug gesproken werd over ‘De Breehoek’ mocht er van deze partij best wel meer geld (structureel) in deze bodemloze put. Toen ging het toevallig even niet over ‘bezuinigen’.