8 juli 2017

Jammer

 

Het was traditioneel weer een lange raadsvergadering, op 29 juni, vlak voor het zomerreces. In juni moeten altijd zoveel zaken besloten worden dat iedereen op zijn tenen loopt. Dat was ook te merken. Het was de rustigste kadernota behandeling in jaren. Jammer voor de oppositie was dat de financiële stukken en kadernota positieve resultaten lieten zien. Het werd dus spijkers op laag water zoeken. Jammer was ook dat het ambtsgebed ter discussie werd gesteld.

Financiële situatie: Positief terugkijken

In juni stelt de raad altijd de financiële rapportage vast over het achterliggende jaar, en ook het eerste deel van dit jaar. Beide stukken lieten een positief resultaat zien: te weten bijna een miljoen overschot over 2016 en bijna een halve ton over van de eerste maanden van dit jaar. Natuurlijk wordt het grote overschot van 2016 ook veroorzaakt door een incidentele meevaller van de grondexploitatie. De Heijhorst levert meer op dan aanvankelijk gedacht. De strengere maatregelen die op aandringen van de raad zijn ingezet werpen vruchten af. Volgens de SGP reden om het solide beleid voort te zetten, en zeker niet tevreden achterover te leunen.

De oppositie reageerde doorzichtig en oppervlakkig. Kern van hun betoog was zo ongeveer dat de meevallers eigenlijk niet meegeteld mochten worden. Maar als er een incidentele tegenvaller is, kan je de oppositie ongeveer buiten horen. Dan moet zo’n bedrag helemaal meetellen. Het kan verkeren. Volgens de SGP moet het gewoon allebei. Zo simpel is het.

Kadernota: Positief vooruitkijken

Veel gedaan, maar nog wel wat te doen

Ook de kadernota, die dient als voorbereiding op de begroting in het najaar, laat een positief resultaat zien en is structureel sluitend over de komende 4 jaar. De SGP is daar positief over. Bij de algemene beschouwingen vroeg SGP-er Mulder aandacht voor de volgende thema’s: Financieel beleid (gezond) Lastendruk (slechts stijging met inflatiepercentage), bedrijventerrein (alles op alles zetten), Omgevingswet (meer capaciteit nodig), gemeentehuis (op de rem), De Breehoek (waakzaamheid), begraafplaats en aula (doorpakken), woningbouw (denk aan starters), geluidsoverlast sportvelden (neem klachten inwoners serieus), verkeersveiligheid Eikenlaan (aanpakken), hardrijden Dorpstraat (handhaven).

Mulder sloot af met een wens aan college en raad: “De SGP wil ieder leven een stém geven. Of het nu gaat om een ongeboren kind, een jongere of oudere met een beperking of om een eenzame oudere. De Bijbel spreekt ook over leven. Over de Levensvorst. Jezus Christus heeft gezegd: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. In Hem is het leven en in Hem alleen. Gods Woord dient ons tot richtsnoer te zijn. De raad des Heeren bestaat in eeuwigheid. De gedachten Zijns harten zijn van geslacht tot geslacht. De SGP-fractie wenst u Gods zegen toe.” Voor de volledige tekst, klik hier.

Verkeersmaatregelen Eikenlaan: Overleggen met bewoners

Bewoners van de Eikenlaan hebben geklaagd over onveiligheid voor met name kinderen die van en naar school gaan en van en naar de sportvelden en speelplaatsen gaan. De SGP snapt dat er geen grote en dure maatregelen genomen kunnen worden. Over een aantal jaren gaat de weg namelijk op de schop bij de vervanging van de riolering. Dat neemt niet weg dat het college in overleg met bewoners tot enkele simpele, goedkope veiligheidsmaatregelen kan komen. De voorzet die de SGP in de algemene beschouwingen gaf werd omgezet in een raadsbreed gesteunde motie om het college aan de slag te laten gaan. Waarvan akte.

Ambtsgebed: Meer dan traditie

Ronduit verdrietig is de SGP over de door Pro-Scherpenzeel aangekaarte optie om eens na te denken over het ambtsgebed. Bleef het bij een vraag van Pro Scherpenzeel, de VVD nam al een voorschot op afschaffing. Het zal niet verbazen dat de christelijke partijen hier geen behoefte aan hadden. Voor iedereen kan het duidelijk zijn waar de SGP staat. Het is meer dan een traditie: het is een belijdenis dat God regeert, door middel van de overheid.

Kunstgrasveld Valleivogels: Nu even niet

De gemeenteraad werd in juni verrast door een voorstel van wethouder Van Dijk om een slordige 3 ton te steken in een tweede kunstgrasveld voor Valleivogels. Nut en noodzaak en de invulling van het voorstel riep veel vragen op bij de SGP. Zoveel vragen dat de SGP mordicus tegen het voorstel was. Maar ook andere partijen, uitgezonderd CU, hadden veel vragen. Wethouder van Dijk had daarom zijn knopen geteld en het voorstel is van de agenda gehaald.