17 mei 2011

Initiatieven in Scherpenzeel

Initiatieven in Scherpenzeel

Datum: 17-05-2011

 Op de raadsvergadering toonde de Scherpenzeelse gemeenteraad initiatief. Twee voorstellen werden behandeld:  van de GBS een voorstel om het sportvissen te bevorderen en een van de SGP om de papierstroom in te dammen door het digitaliseren van de raadsstukken. Daarnaast nam de VVD het voortouw om duidelijkheid te scheppen aangaande de verkoop van obligaties.


Visrecht en sportvisserij
Tot op heden is er geen duidelijk beleid ten aanzien van het beheer van de Scherpenzeelse vijvers en andere ‘binnenwateren’ en sportvisserij. Mag men nu wel een hengeltje uitwerpen in een van de vijvers? Wie is verantwoordelijk voor de uitgifte van visvergunningen? Zijn er visverboden?
De fractie van GBS wil met een voorstel een einde aan de onduidelijkheid maken door het visrecht te verhuren aan hengelsportvereniging ’Ons Genoegen’ te Woudenberg. Deze vereniging gaat dan op professionele wijze het beheer van de vijvers en het toezicht op de sportvisserij bevorderen. Alle partijen, uitgezonderd de SGP, waren kritisch. Veel vragen werden gesteld en bezwaren werden op tafel gelegd. De initatiefnemer, fractievoorzitter Brons van GBS, haalde alles uit de kast om de overige partijen te overtuigen, zonder al te veel resultaat. De SGP, bij monde van raadslid Zwankhuizen, koos een positieve benadering van het voorstel. “De intentie van dit voorstel is goed. Prima als de onduidelijkheid opgeheven wordt en het sportvissen, met name door de jeugd, gestimuleerd wordt.” De kritische noot van de SGP’er betrof vooral het gebrek aan informatie over de inhoud van de op te stellen overeenkomst en het ontbreken van kaders die de raad aan het gewijzigde visbeleid stelt. Zwankhuizen: “De raad moet kaders stellen. Wát willen we wáár toestaan. Denk bijvoorbeeld aan nachtvissen in vijvers in de bebouwde kom. Daar moet je vooraf afspraken over maken”.  Raadslid Brons kwam met een amendement op het voorstel: besloten werd dat de concept-overeenkomst met de hengelsportvereniging inclusief de kaders voor discussie in de raad terugkomen. Daarmee was de kou uit de lucht en stemden alle partijen, uitgezonderd het CDA, in met het voorstel.


Digitalisering
De SGP is groot voorstander van digitalisering van het raadswerk. Jaarlijks word veel papier en menskracht besteed om de raads- en commissieleden te voorzien van hun stukken. Samen met coalitiegenoot GBS is deze opvatting ook in het coalitie-akkoord opgenomen. Tijd om de daad bij het woord te voegden. Mulder, fractievoorzitter van de SGP, diende daarom een initiatiefvoorstel in om een pilot te starten die gaat uitproberen hoe het gebruik van iPads de papierstroom binnen de raad kan reduceren. Bij een succesvolle pilot zal uiterlijk volgend jaar de raad en commissies overgaan op gebruik van digitale stukken in plaats van de papieren versie. Na een korte discussie over de financiële aspecten werd het voorstel door alle fracties aangenomen.

Kaupthing
De raad nam ook unaniem een motie aan van de VVD fractie waarin het college verzocht wordt op korte termijn een aantal criteria te definiëren waaraan een besluit tot aanhouden dan wel verkopen van de obligatie in de Kaupthing bank getoetst kan worden. Zoals bekend staat die op zwaar verlies door het faillissement van deze IJslandse bank. SGP’er Van Deelen gaf aan niet tegen extra criteria te zijn, maar benadrukte vooral de eigen verantwoordelijkheid van het college en vertrouwde daarbij op goed koopmanschap. Van Deelen: “Het college moet uiteindelijk snel kunnen beslissen.  Komt er een goed bod voor ons geld dan moeten we die kans onmiddellijk pakken. Van winstnemen is nog niemand armer geworden.”