20 juni 2018

Grote uitdagingen, kleine plannen

 

De agenda van afgelopen raad van 14 juni was kort. Hij werd korter doordat er een onderwerp van de agenda werd afgevoerd. Een paar bestemmingsplannen werden vastgesteld. Heet hangijzer is de energievisie die vastgesteld werd. De SGP gaat voor realistisch en eerlijk.

Woningsplitsing: mooi initiatief

Aan de orde was de aanvraag voor een woningsplitsing op de Burgemeester Hoytema van Konijnenburglaan 2. Een mantelzorgwoning wordt afgesplitst en gebruikt voor gewone bewoning, wat de feitelijke situatie al is. Het bestemmingsplan voorziet in maatwerk op deze plek. Ruimtelijk verandert er niets, en ook wat parkeren betreft is er geen enkele verandering van de situatie. Al met al (bijna) een hamerstuk. Bijna, want GBS was niet echt bijzonder positief in de commissie en wilde ook kaders stellen, onder andere om willekeur te voorkomen. Maar kaders stellen voor dergelijke gevallen bemoeilijkt juist. De SGP, bij monde van raadslid Zwankuizen, betoogde dat:

  1. Woningsplitsing ondersteund wordt door de huidige woonvisie.
  2. Woningsplitsing zorgvuldig moet gebeuren maar best wel makkelijker mag.
  3. We niet moeten ‘dichtkaderen’ maar juist maatwerk nodig is.
  4. Dat college en ambtenaren voldoende wettelijke kaders hebben om willekeur te voorkomen.

Energievisie van Regio FoodValley

De raad debatteerde over de energievisie van regio FoodValley. Tegen deze visie werd geen zienswijze ingediend. Dat betekent dat de maatregelen die hieruit zullen voortvloeien naar de Scherpenzeelse situatie vertaald moeten worden. Een hele uitdaging, zo betoogde raadslid Van Deelen:

“Nog niet zo lang geleden las ik in Elseviers Weekblad de volgende kop boven een artikel:

 DAG CV-KETEL, DAG BIEFSTUK, DAG VLIEGVAKANTIE. En ja het energievraagstuk gaat onze allen raken ook de burgers en bedrijven in Scherpenzeel.

 

 In de energievisie van Regio FoodValley staat duidelijk waar we staan en geeft ook duidelijk aan waar we naar toe willen en houdt u zich maar vast: Status quo 2018: 4,3 % hernieuwbare energie en een import, gebruik van fossiele energie van 95,7%. Doelstelling 2050: 100 % hernieuwbare energie voor Scherpenzeel, Renswoude, Ede, Rhenen en waarbij in de regio Veenendaal, Wageningen en Nijkerk een snellere route gaan nemen. In het verleden heeft onze fractie meermalen gevraagd om heldere doelen: Met dit onderwerp worden we op onze wenken bediend.

 

De SGP-fractie hecht veel waarde aan duurzaamheid. Duurzaamheid heeft te maken met het als rentmeester omgaan met deze schepping. We moeten niet alleen bouwen maar ook bewaren.

De fossiele brandstofvoorraad raakt op en we zullen met zijn allen genoodzaakt zijn om alternatieven te ontwikkelen. De in de visie opgeschreven doelstelling van 30 % energiebesparing ondersteund de SGP-fractie van harte. Wat je niet uitgeeft of besteed hoef je ook niet te besparen. Soberheid en zuinigheid appelleren aan calvinistische eigenschappen waarbij de SGP zich thuis voelt.

 

Naast noodzaak vindt de SGP ook dat we realistisch en eerlijk moeten zijn naar de samenleving: Met het huidige tempo van de energietransitie en de huidige innovaties lijkt de doelstelling in 2050 een soort van UTOPIA.  Het energiesysteem in de wereld gedraagt zich niet als bijvoorbeeld de ICT waarbij prestatiegroei van capaciteit elke 18 maanden leidt tot bouw van nieuwe computers. Als Scherpenzeelse overheid zijn we slechts een relatief kleine verbruiker van de energieconsumptie. In de visie staat vermeldt dat de publieke dienstverlening goed is voor ca. 6 % van het totaal. De grootste inspanning van de transitie zal gerealiseerd moeten worden door de burgers en de bedrijven. Inspanningen die gepaard zullen gaan met financiële offers die niet iedereen zich kan veroorloven. Ik heb me door een lokale installateur laten vertellen dat een pakket zonnepanelen met een warmtepomp een gemiddelde investering vergt van ca. € 12000,00. Met de nieuwbouw van energie neutrale woningen en de te verwachte aanleg van een nieuw energieneutraal industrieterrein van 7,5 hectare zal Scherpenzeel gelukkig stijgen op de hernieuwbare energie statistiektabelletjes.

 

Om doelstellingen uiteindelijk te kunnen realiseren zullen overheid, burgers en bedrijven schouder aan schouder moeten staan. Kennisuitwisseling, aangaan van gezamenlijke investeringen in FoodValley lijkt me zeer zinvol en nuttig. Waarschijnlijk kunnen we leren van de koplopers Wageningen en Veenendaal. De SGP-fractie is zeer benieuwd naar de concrete maatregelen van het college voor de korte termijn met betrekking tot de Scherpenzeelse energievisie en het daaraan gekoppelde financiële plaatje en wens ze veel succes en wijsheid bij dit onderwerp.  De SGP-fractie zal geen wensen en bedenkingen inbrengen en dit raadsvoorstel ondersteunen.”

Bestemmingsplan Kolfschoterdijk: Plan aangehouden

Een aanvraag tot functieverandering aan de Kolfschoterdijk leidde tot veel discussie. Ouder gebouwen op een locatie worden gesloopt en vervangen door vier nieuwe woningen. Eigenlijk was de hele raad voor. Problemen had de raad met het mogelijke gevolg voor een kalverhouderij (beperking van de bedrijfsvoering en uitbreidingsmogelijkheden) en te weinig overleg tussen betrokken partijen in de voorbereiding. Al met al reden voor de raad om het stuk aan te houden. Het komt wel, maar nu nog even niet.

Bestemmingsplan Heijhorst-Zuid: Mooi wonen in Zuid

De mooie Heijhorstwijk in Scherpenzeel Zuid wordt uitgebreid met het stuk grond van de kwekerij Stuivenberg. Een prachtige wijk met een aanbod die ook starters zal aanspreken.