4 november 2019

Grote tegenstellingen

 

“Met zo’n coalitie heb je geen oppositie meer nodig”. Dat was de typering die SGP-er Maarten Zwankhuizen gaf aan de verhoudingen in de Scherpenzeelse politiek in deze roerige oktobermaand. Coalitiepartijen Pro Scherpenzeel en Christen Unie lieten weinig over van de begroting, maar stemden verder gewoon voor. De maand oktober werd politiek afgesloten met 2 raadsvergaderingen op 29 en 31 oktober. Een verslag op hoofdlijnen.

 

Bestemmingsplan Kolfschoterdijk: Met de grootst mogelijke tegenzin voor

Aan de Kolfschoterdijk 6-10 worden 3 bestaande woningen gesloopt en vervangen door 4 nieuwe woningen. Een opsteker voor het buitengebied, ware het niet dat het plan dichtbij een kalverhouderij ligt, waardoor het leefklimaat van de woningen ‘slecht’ is en ook zou de nieuwbouw de kalverhouderij in de toekomst mogelijk kunnen hinderen in zijn ontwikkeling. Gezien de huidige jurisprudentie over dergelijke ontwikkelingen is dat laatste echter niet waarschijnlijk. Uiteindelijk stemde de SGP bij monde van raadslid Izaäk van Ekeren schoorvoetend voor.  Hij deed dat door na een grondige uiteenzetting de volgende 3 vragen te beantwoorden:

1)      Worden de belangen van de naastgelegen veehouderij voldoen worden geborgd? Antwoord: Ja.

2)      Worden de rechten van de aanvrager, 3 bestaande woningen en voldoende sloopmeters voor een extra woning, voldoende gehonoreerd? Antwoord: Ja.

3)      Ontstaat er na realisatie een situatie waarbij de kwaliteit van het buitengebied wordt verbeterd? Antwoord: Ja.

Duurzaamheid Kadernotitie: Onbruikbaar

Het (naar eigen zeggen) groenste college ooit presenteerde de langverwachte kadernotitie duurzaamheid. Wethouder Van Es had reeds lang geleden aangekondigd dat hij dit najaar zou gaan ‘leveren’. Duurzaamheid is een belangrijk thema. Maar hier zijn vooral geen woorden (daar ontbreekt het niet aan) maar daden nodig. De kadernota bevatte zelf bevatte geen enkel concreet kader voor Scherpenzeel. De meerderheid van de raad, inclusief de SGP, stelde voor dit agendapunt niet te behandelen. Wel werd college opgeroepen zo snel mogelijk met concretere kaders en maatregelen voor Scherpenzeel te komen.

Externe Raadsadviseur: Zorgvuldigheid voorop

De uitwerking van de toekomstvisie is in volle gang en zal tot besluitvorming leiden in december. Dat vraagt veel van de gemeentelijke organisatie en de gemeenteraad. Bewust hebben we er voor gekozen om daarvoor geen extern bureau in te huren, maar het zelf te doen, met een praktische insteek. Afgelopen zomer realiseerden de fracties van de SGP en GBS zich dat we ons bij dit werk zouden moeten laten adviseren door een externe adviseur. We hebben die gevonden in de persoon van de heer M. Bogerd uit Urk. De aanstelling van de heer Bogerd is in gang gezet door een raadsbreed ingediend initiatiefvoorstel. Voor meer informatie, klik hier.

Volkstuinvereniging Scherpenzeel: Betere behandeling waardig

De Volkstuinvereniging Scherpenzeel had van de gemeente nogal cru de boodschap gekregen dat de tuinvereniging na het seizoen 2020 van de huidige locatie moet vertrekken. Als alternatief voor slechts 2 jaar werd een perceel achter de huidige begraafplaats aangeboden, maar dat gedeelte kan slechts de helft van de tuinoppervlakte bevatten. In de opinie ronde benadrukte de SGP-er Maarten Zwankhuizen dat deze vereniging, die geen subsidie vraagt, ongelijk behandeld wordt ten opzichte van allerlei verenigingen. En die ook na zoveel jaren aan het lijntje gehouden te zijn, wel recht heeft op een betere behandeling. Wethouder Tonnis van Dijk heeft vervolgens toegezegd te willen werken aan de structurele oplossing voor de vereniging. Waarvan akte!

Scouting: Eindelijk nieuwbouw

Een deel van de Scouting is tijdelijk gehuisvest aan de Nieuwstraat, maar wil nieuw bouwen bij de huidige hoofdlocatie aan de Breelaan. Een logische keuze. In de achterliggende jaren zijn gesprekken gevoerd over oplossingen, waarbij ruimtelijke en financiële knopen moesten worden doorgehakt. Uiteindelijk lag er nu een collegevoorstel op tafel: de scouting kan het bestaande clubgebouw uitbreiden doordat de gemeente de kosten van het bouwrijp maken op zich zal nemen (€ 89.000,-) en een renteloze lening te verstrekken van € 75.000,- (in 15 jaar af te lossen).

Aanvankelijk leek het alsof alle partijen elkaar wilden gaan overklassen in extra steun voor de scouting, maar men vond elkaar in een raadsbreed gesteund amendement, waarin extra financiële mogelijkheden geboden worden, waaronder een grotere renteloze lening die over een langere termijn afgelost kan worden. SGP-er van Deelen gaf aan dat zijn partij het doel en de vereniging van harte steunt. Al in de opinieronde deed hij een voorstel voor een renteloze lening van € 100.000,- en aflossingstermijn van 30 jaar, maar uiteindelijk kwam het amendement als gezamenlijke inzet van de Scherpenzeelse raad uit de bus.

Regionale Energiestrategie: Grote gevolgen

Onze landelijke overheid verplicht lagere overheden (provincies, gemeenten) tot vergaande veranderingen op gebied van energie en warmte, de zogenaamde energie- en warmtetransitie. Dit alles als gevolg van onder andere het klimaatakkoord. Nu is de SGP voor een verantwoorde energietransitie, met aandacht voor het bewaren van de schepping! Maar dat de overhaaste en onbezonnen plannen van de overheid (‘van gas los’) onze voorkeur niet heeft, moge duidelijk zijn, maar daar kunnen we lokaal helaas niet veel aan doen.

Het energie- en warmtevraagstuk wordt uitgewerkt in 32 regio’s die elk een regionale energiestrategie (RES) moeten maken. Voor onze gemeente gebeurt dat in Regio Foodvalley verband. De gevolgen van regionale energiestrategie zal de komende jaren grote impact op onze regio hebben. Bedenk dat er veel energie opgewekt moet worden met de huidige technologieën omdat de vergunningen reeds in 2025 geregeld moeten worden. Dat zal dus vooral op basis van zon en wind zijn.

In zijn bijdrage stond SGP-er Izaäk van Ekeren vooral stil bij het feit dat het nu om algemene kaders voor de aanpak van deze RES gaat. Om Scherpenzeel een democratische gedragen bijdrage te laten leveren diende Van Ekeren een motie in om een klankbordgroep van raadsleden in te stellen die betrokken is bij de ontwikkeling van de RES. Verder steunde de SGP een amendement van GBS waarvan de kern neerkomt op het volgende:

1)      Het college in de publieke stuurgroep RES niet eerder akkoord gaat met de concept RES dan dat de raad -op zijn vroegst in april 2020- het besluit heeft genomen om op basis van dit document het vervolgproces en de onderhandelingen met rijk, provincies en andere partijen in te gaan.

2)      Het college in de publieke stuurgroep niet eerder akkoord gaat met de definitieve RES dan dat de raad heeft ingestemd met de definitieve RES.

Begroting: Kat en muisspel

In juni is besloten dat bij de komende begroting tijdelijke maatregelen genomen worden om de ambtelijke organisatie te versterken. Dit in afwachting van het detailonderzoek naar de uitwerking van de toekomstvisie. Als dat bekend is in december, dan zullen aanvullende maatregelen besloten worden, met een financiële paragraaf. Het college voerde dit raadsbesluit netjes uit, en zo was dus de begroting beleidsarm en in lijn met het eerdere besluit. Voor bijdrage van de SGP over de begroting, klik hier.

Uitgerekend de coalitiepartijen Pro Scherpenzeel en Christen Unie, en in mindere mate ook het CDA, hadden forse kritiek op deze begroting. De kern de bijdragen was dat de begroting nog onduidelijkheden vertoonde over de (bestuurlijke) toekomst van Scherpenzeel. Dat dit eerder was besloten, bleek even vergeten. Sterker nog, termen als ‘foefjes’, ‘trucjes’, ‘niet reëel’, en ‘niet eerlijk’ werden gebruikt, met name door de twee coalitiepartijen. Het eind van het liedje was overigens dat deze partijen de begroting steunden, zij het met een stemverklaring. Het college leek het nog mooi te vinden ook. Enfin, SGP-er Zwankhuizen vergeleek dit met een kat-en-muisspelletje: telkens een klap uitdelen en dan weer aardig doen. Zo heeft deze coalitie geen oppositie meer nodig.