23 december 2011

Grimmig

Grimmig

Datum: 23-12-2011

Het was een lange zit voor de raadsleden op de laatste vergadering van 2011. Lang na middernacht konden ze pas naar huis. De agenda bevatte belangrijke onderwerpen die de Scherpenzeelse samenleving aangaan: de uitbreidingsplannen ten zuiden van Akkerwindelaan, de nieuwe bestemming van boerderij ‘Het Dorp’ aan de Vlieterweg, de belastingen en de financiële reserves . Maar daardoor werd het niet zo laat. De hele avond hing iets anders in de lucht: de onduidelijkheid over de besluitvorming van de nieuwbouw van het Auto Service Centrum Scherpenzeel was aanleiding om een extra agendapunt toe te voegen. En dat zou pas laat in de avond aan bod komen. De toch al niet beste verhoudingen in de raad kwamen daardoor verder onder druk te staan. De debatten verliepen  daarom af en toe in een grimmige sfeer.

 

Stedebouwkundige verkenning Akkerwindelaan
De Viermaster basisscholen De Maatjes en De Bruinhorst zijn dringend toe aan vervangende nieuwbouw. In 2010 besloot de raad daarvoor een stuk grond aan te kopen aan de Akkerwindelaan. De SGP steunde destijds die aankoop, zij het schoorvoetend. Er was immers geen stedebouwkundige visie op dat gebied. Het belang van de huisvesting van de school en toezegging dat er een visie op het gebied zou komen trok de SGP destijds over de streep.
Nu lag de visie op tafel. Althans, een aanzet daartoe. Zwankhuizen: “Het voorliggende plan is een goede aanzet voor een visievorming op het gebied. Het hoeft wat ons betreft in dit stadium niet zo gedetailleerd te zijn. Nu is het zaak de burgers te betrekken door ze inspraak te geven. De SGP wil niet dat we nu al als raad het hele plan gedetailleerd invullen en dan pas de burgers om een reactie vragen. De inspraak van bewoners van de wijk De Maatjes en ander instanties zoals het Viermaster schoolbestuur moeten we zo vroeg mogelijk mee kunnen nemen. Wij vinden opmerkingen van inwoners erg belangrijk.” Uit de reacties van oppositiepartijen bleek een bepaalde vorm van koudwatervrees om burgers in een vroeg stadium te betrekken bij dergelijke planvorming. De SGP kwam met een amendement om de verkenning slechts voorlopig vast te stellen. Zwankhuizen benadrukte dat in de verdere besluitvorming vooral de verkeerskundige ontsluiting van dit gebied en het hele plan Zuid hoge prioriteit heeft.

 

Aankoop grond Akkerwindelaan
Op tafel lag een voorstel om aan de Akkerwindelaan nog een stuk grond aan te kopen. De deal was in 2010 voorbereid. In het kort komt het er op neer dat de gemeente goedkoop grond kan kopen en tevens zich verplicht mee te werken aan de planvorming voor een drietal woningen op de hoek Oosteinde/ Hopeseweg. De SGP is nooit enthousiast geweest over dit plan, maar stemde voor de aankoop. “Deze deal koppelt twee ruimtelijke ontwikkelingen aan elkaar en legt een deel van het risico bij de gemeente. Toen de deal gesloten werd was er geen visie op het gebied. Dat is echter nu anders. De visievorming komt op gang. Daarnaast is de situatie veranderd doordat de gemeente kleinschalig eigen gronden wil ontwikkelen. Bovendien is de aankoop in het belang van de bouw van de nieuwe school. Wij steunen dat initiatief van harte”, aldus raadslid Zwankhuizen.  Een nadeel van de huidige transactie is de vervuiling van de grond. Hoewel de grondvervuiling beperkt is en de sanering naar het zich laat aanzien geen probleem is, vindt de SGP dit een deal in de categorie ‘eens maar nooit weer. “Bij de nota grondbeleid die er aan zit te komen zullen we er op toezien dat het principe ‘de gemeente koopt schone grond’ in het beleid vastgelegd wordt.”

 

Boerderij ‘Het Dorp’
Omdat het boerenbedrijf op deze boerderij gestopt is, moet deze locatie herontwikkeld worden. Woonstede wil de locatie omvormen tot een kleinschalige woon-zorg instelling voor mensen met een psychiatrische beperking. Stichting Parousie is de huurder. Ruim een jaar geleden zijn de plannen gepresenteerd, en leidden destijds tot veel reacties en vragen uit de buurt. De ontwikkelaar heeft ondertussen niet stilgestaan en de plannen zijn reeds sterk gewijzigd. Het raadsvoorstel dat op tafel lag behelst de voortzetting van de ruimtelijke procedure. De SGP vindt de bestemmingsverandering en de invulling van de locatie zoals die nu voorligt een goede ontwikkeling. “Deze ontwikkeling past prima op deze plek. Het particuliere initiatief om de medemens te helpen verdient onze steun. Wat de SGP betreft gaat de wethouder hard aan de slag om het plan verder uit te werken.” De SGP-er vroeg om zorgvuldige behandeling van de laatste bezwaren van de buurtbewoners, zoals de parkeerdruk, de verkeersafwikkeling en de vorm en plaatsing van de gebouwen. Een amendement van de VVD om alvast concreet de nieuwe  bestemming vast te leggen haalde het niet door de tegenstem van de coalitiepartners. De SGP kon de inhoud van het amendement wel begrijpen, maar wil niet de wethouder voor de voeten lopen en de planvorming niet hinderen door een amendement waarvan de consequenties niet direct te overzien zijn.

 

Belastingen
De belastingdruk is laag in Scherpenzeel. De tarieven stijgen met slechts 1.5 procent. Lager dan de inflatie dus. “Het college verdient hiervoor een compliment”, vond raadslid Van Deelen. Hij herinnerde wethouder Vreeswijk dat de extra verhoging van de OZB van niet-woningen na twee jaar  geëvalueerd zal moeten worden en niet automatisch voor vier jaar doorloopt. De wethouder vond  het een prima idee om te proberen dit onderwerp in de eerst volgende kadernota mee te nemen.
De oppositiepartijen, onder aanvoering van DS, dienden gezamenlijk een  amendement in om de kwijtscheldingsregeling voor ZZP-ers   betreffende de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting  gelijk te stellen aan die van natuurlijke personen.  Wethouder  Vreeswijk raadde dit amendement af. “ZZP-ers  scharen we onder het kopje bedrijven en vallen fiscaal gezien onder een ander regime.” Na een wat emotioneel verloop van het debat zegde de wethouder toe de opmerkingen die gemaakt waren mee te willen nemen en daar in het komende jaar op terug te komen.

 

Reserves en voorzieningen
Het beleid van financiële reserves en voorzieningen moest nodig herzien worden. De raad was positief over het heldere stuk.  Raadslid Mulder verwoordde het als volgt: “De algemene reserve van de gemeente wordt met  4 miljoen euro versterkt. Dat is in tijden dat het economisch minder gaat een goede zaak.”
De lijn die wethouder Vreeswijk uitgezet heeft vond instemming van de raad: alleen als er een plan is houden we een reserve in stand. Zonder plan geen apart potje geld. De SGP-fractie kan prima leven met deze lijn van wethouder Vreeswijk, maar diende wel een tweetal amendementen in. Eén om de voorziening Wet Maatschappelijke Ondersteuning op een hoger peil te houden. Dit omdat er veel taken in de toekomst naar de gemeente komen en het onduidelijk is hoeveel dat gaat kosten. Gezien het belang van zorg voor de kwetsbare naaste wil de SGP liever het zekere voor het onzekere nemen. Het andere amendement van de SGP betrof de reserve voor de verkeersmaatregelen voor de uitvoering van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan. De SGP wil die niet op een maximum zetten van 350.000 euro. Mulder: “We weten nog niet hoeveel we nodig hebben. Uiteraard gaan we de reserve pas verder vullen als er een plan is. Maar dát er wat moet gebeuren op dit terrein is wel zeker. De SGP steunde ook een amendement van de GBS om de reserve voor de monumenten in stand te houden en het subsidiebeleid voor de monumenten integraal te bekijken voor de kadernota van 2012.

 

Auto Service Centrum
Het Scherpenzeelse autobedrijf ASC kon tot uiterlijk 31 december op de locatie aan het Holevoetplein gevestigd zijn. Al heel lang bestonden plannen om het bedrijf in een nieuw pand te vestigen aan De Dreef. De realisatie van dat plan heeft de achterliggende jaren veel vertraging gehad. Die vertraging was zodanig dat de situatie van het bedrijf nijpend werd en het voortbestaan werd bedreigd. Een ramp voor dat bedrijf en de medewerkers. Het huidige college heeft heel hard gewerkt en alles is net op tijd af. Het bedrijf heeft weer toekomst.
In dit proces, dat zwaar onder tijdsdruk stond, heeft wethouder Van de Glind een aantal procedurele foutjes gemaakt. Het leek er bijvoorbeeld op dat hij het bedrijf van iemand uit zijn eigen fractie bevoordeeld had bij grondwerkzaamheden. Die informatie bereikte de raad via een memo van het college dat meer vragen opriep dan dat het beantwoordde. Volgens sommige fracties was zelfs de integriteit van de wethouder in het geding of heeft hij op zijn minst de schijn tegen. Voor die fracties was dit voldoende aanleiding om, voordat de discussie in de raad plaats gevonden had, al uitgebreid in de krant hun zegje te doen. Daarbij zijn namen van personen en bedrijven beschadigd. Wethouder Van de Glind legde uit dat hij weliswaar fouten heeft gemaakt, maar dat hij te goeder trouw heeft gehandeld. De wethouder heeft geen opdracht voor het werk gegeven en de wethouder hoorde pas achteraf dat de ontwikkelaar het werk heeft uitbesteed aan het desbetreffende bedrijf.  Voor fractievoorzitter Mulder was daarmee duidelijk dat de integriteit niet in het geding was en sprak duidelijk zijn vertrouwen uit. Na een emotioneel verlopen bespreking was de conclusie dat de burgemeester een aanvullend verslag gaat presenteren over de rechtmatigheid van een aantal aspecten van het besluitvormingsproces.

 

Kinnesinne
Wethouder Vreeswijk is woonachtig buiten Scherpenzeel en moet jaarlijks een ontheffing van de gemeenteraad ontvangen  van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente Scherpenzeel.  Hij had duidelijk gemotiveerd waarom hij op dit moment niet wil verhuizen naar Scherpenzeel. Alle fracties reageerden begripvol, behalve de VVD. Die fractie diende een amendement in waarin zij de raad voorstelde de reiskostenvergoeding van  wethouder Vreeswijk in te trekken. De VVD-fractie kreeg hiermee de handen niet op elkaar. Van Dijk van de CU betitelde deze actie van de VVD kernachtig als kinnesinne. Het amendement kreeg alleen de schamele steun van de beide VVD-ers.