9 november 2009

Gemeenteraad lijdt aan geheugenverlies

Gemeenteraad lijdt aan geheugenverlies

Datum: 06-11-2009

Heeft u ooit Scherpenzeelse raadsleden glazig zien kijken? Nee? Dan had u de raadsvergadering op 5 november moeten bijwonen. De meerderheid van de raad kon zich niet meer herinneren afgelopen juni vóór een bezuiniging gestemd te hebben. De SGP herinnerde de overige raadsleden aan dit unieke feit. Niet dat het hielp natuurlijk. En om de vergadering, die in het teken stond van de begroting voor 2010, in stijl af te sluiten sprak wethouder Heitink met droge ogen van een “solide begroting” en “een degelijk stuk werk naar de toekomst toe.” Daar was de raad het niet mee eens.

Dakpannen
Als eerste onderwerp stond de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Marktstraat Oost / plan Renes’ op de agenda. Dit plan voorziet in de bouw van woningen en een kerk aan de noordkant van Scherpenzeel. “Een degelijk plan. Het zorgt voor een mooie entree van ons dorp”, zo verwoordde Van Vreeswijk de visie van de SGP-fractie. Verder leek het een hamerstuk. Iedereen vond het prima. Toch kwam het CDA nog met een amendement over het type dakpannen dat gebruikt mag gaan worden. Dit leidde tot enige discussie. Meerdere partijen vroegen zich af of dit nu met ‘besturen op hoofdlijnen’ te maken had. Enfin, na een discussie was de kou uit de lucht. Zo gaat dat vaker in Scherpenzeel. Over details wordt moeilijk gedaan. Over verliezen en tekorten maakt de raad zich minder zorgen.

Jeugdbeleid
De raad stelde ook in meerderheid het jeugdbeleid vast. ‘Jeugd in Ontwikkeling’, ofwel JOS. Alleen de SGP stemde tegen. Mulder vatte zijn bezwaren samen door te stellen dat “opvoeding primair de taak van de ouders is. Wij zien heel aardige elementen in het plan, maar dat mag van ons niet ruim vier ton kosten. Dit is geen taak voor de overheid.” De SGP vindt dat de overheid zich teveel met de opvoeding gaat bemoeien. Alle andere partijen stemden echter voor dit plan. Ook CDA en VVD. Die moesten nog niet zo lang geleden helemaal niets van dit soort ‘staatsbemoeienis’ hebben. De CU leek bij monde van Van Dijk de bezwaren van de SGP te delen. Maar toen het op stemmen aankwam, was de CU voor. Coalitiegedrag denken we dan maar.

OZB
Afgelopen juni floot de raad het college al terug omdat ze in de kadernota de OZB meer lieten stijgen (met 6 % bovenop de inflatie) dan met het afgesproken inflatiepercentage. Maar nu met de begroting kwam het college toch weer terug met een verhoging (van 2.5 %). Deze lastenverzwaring schoot de raad in het verkeerde keelgat. Raadsbreed werd een amendement aangenomen waarin dit voornemen verworpen werd. Wethouder Heitink bleef sputteren. Hij vond lastenverzwaring onontkoombaar, ondanks de sluitende begroting. “Er is financieel zwaar weer op komst, en daarom moeten we nu maatregelen nemen”, zo betoogde hij. Volgens Mulder van de SGP zei de wethouder daarmee niets nieuws en gaf aan dat zijn fractie de aanpak van het college niet deelt. “Als er bezuinigingen nodig zijn, moeten we ándere keuzes maken. Wij hebben nog wel ideeën daarvoor. Maar domweg de lasten voor de burger verhogen is onverstandig en getuigt niet van visie.”

Kosten van begraven
Het college stelde dat de tarieven voor het begraven niet kostendekkend zijn. Door minder begrafenissen en grotere investeringen in onderhoud moeten de grafrechten en de leges substantieel omhoog. Tot 40 %! De SGP gaf aan dat het college een afspraak uit het verleden over de kostenverdeling en dekking van deze kosten niet nakomt. Daarom bepleitte de fractie om de kosten te laten stijgen met slechts het inflatiepercentage en dan later hierover met een beter plan te komen. Tevergeefs. Het CDA diende een amendement in om de stijging van de tarieven te beperken tot 20%. Dat amendement behaalde geen meerderheid.

IJsland
Weet u het nog? Volgens wethouder Heitink zouden de burgers van Scherpenzeel helemaal niets merken van het verlies van de gemeentelijke spaarcentjes op IJsland. Afgelopen voorjaar voelde het college al nattigheid en nam een voorziening op in de begroting ten laste van de algemene reserve. Te laag vond de SGP toen. Mulder kaartte het daarom nog maar eens aan. En wat bleek? De wethouder gaat het resterende bedrag, dat als verloren moet worden beschouwd, opnemen als voorziening in de jaarrekening van 2009. Beter laat dan nooit denkt de SGP. Helaas gaat de burger dit merken. Er blijft beduidend minder geld over voor andere dingen. Er zal in de toekomst extra zwaar moeten worden bezuinigd.

Sportterrein De Bree
Over de kostenoverschrijdingen bij de renovatie van de sportvelden is al veel te doen geweest. Keer op keer heeft de SGP aangegeven dat deze overschrijdingen onacceptabel zijn. En dat verhoging van de eigen bijdrage van de verenigingen noodzakelijk is. Nota bene heeft de gemeente veel geld geïnvesteerd in kunstgrasvelden op voorwaarde dat het onderhoud goedkoper zou worden. Wat blijkt nu? De exploitatie komt elk jaar minstens vijftigduizend euro tekort. Dat wil het college bijpassen. Meerdere partijen lijken nu wakker geschud. Het draagvlak om meer kosten door te gaan berekenen aan de verenigingen neemt toe. Ook de frustratie over dit dossier neemt toe. “We zijn in het pak genaaid door de voormalige CDA wethouder”, zo verwoordde VVD-er Dijkstra zijn frustratie. Mulder van de SGP merkte fijntjes op dat reserves die zijn partij tegen het voorstel van destijds had zo gek nog niet waren. Om vervolgens aan te kondigen dat hij een eigen onderzoek naar de hele gang van zaken wil starten. Hij wil alle stukken inzien. “U bent welkom op het gemeentehuis. U krijgt alle medewerking”, zo zegde wethouder Van de Weert toe.

Kulturhus Breehoek
Ook deze raadsvergadering liet weer een mooi vervolg van de Kulturhus-soap zien. Vast thema in deze serie is: ‘nooit genoeg’. Ook op dit dossier heeft de SGP altijd gepleit voor zuinigheid en om de kosten te verhalen op de gebruikers. Afgelopen zomer bleek dat het jaarlijkse exploitatietekort 39.000 euro bedraagt. Het college wilde zonder blikken of blozen het jaarlijkse tekort bijpassen. In de raadsvergadering van juni dacht de raad hier anders over. Een voorstel van de CU werd aangenomen om het tekort in drie jaar naar nul te brengen. Alleen de SGP was destijds tegen omdat het voorstel niet ver genoeg ging. Nu, bij de begrotingsbehandeling, gaf het college aan een nulexploitatie niet reëel te achten en wil men het tekort elk jaar gewoon bijlappen. Mulder van de SGP diende daarom een amendement in om alsnog voor elkaar te krijgen dat het tekort drastisch afgebouwd wordt, in lijn met het raadsbesluit van 25 juni. Alleen het CDA en de Groep Van Es/Van de Glind steunden het amendement. Het trieste van dit verhaal is dat de meeste raadsleden niet eens konden herinneren dat dit besloten was. In het gunstigste geval concludeerden ze dat ze misschien toen “wel wat naïef” waren geweest, zoals Dijkstra namens de VVD verwoordde. Anderen mompelden iets van “misschien niet zo goed nagedacht.” De SGP vindt de raad overigens wel vaker naïef als het om financiën gaat en vindt het een dieptepunt dat dit besluit zomaar teruggedraaid wordt. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Ook in de Scherpenzeelse politiek niet.