27 juni 2016

Financiën: Uitgangspositie goed, huishoudboekje moet (veel) beter

 

Financiën: Uitgangspositie goed, huishoudboekje moet (veel) beter

Het ging wel ergens over, die raad van 23 juni. De financiën van het achterliggende jaar, het lopende jaar en de komende jaren stond op de agenda. Wat de SGP betreft moet het huishoudboekje op orde worden gebracht. En je zou het bijna vergeten dat het ook nog over andere dingen kan (en moet) gaan. De SGP riep het college op om de ontwikkelingen rond de Zondagswet nauwlettend te volgen. Om de zondagsrust te bewaren.

Programmarekening: Geld over dankzij grondexploitatie

Op tafel lang de programmarekening van 2015. Zeg maar het eindresultaat van alle activiteiten van de gemeente in het afgelopen jaar. De jaarrekening liet een voordelig resultaat bijna 6 ton zien. Dat kwam door een incidentele meevaller van 9 ton uit de grondexploitaties. De SGP is blij met dit resultaat, maar is niet tevreden met het feit dat we slechts dankzij een incidentele meevaller gered worden: de gemeente heeft meer uitgegeven dan begroot. Dat kon ook gezegd worden bij het volgende agendapunt.

Eerste financiële rapportage 2016: Maatregelen nodig

De eerste financiële rapportage van een begrotingsjaar laat meestal wel een tekort zien. Vaak wordt dat tekort later weggepoetst en is er geen probleem. Deze keer was er nu al een tekort van 6 ton. Dat is erg veel. Dat betekent dat de gemeente teveel geld uitgegeven heeft. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te geven. Zaken zijn duurder dan begroot bijvoorbeeld. Dan moet de gemeente maatregelen nemen om de tekorten terug te dringen. Of externe factoren spelen een rol. In dat geval kan de gemeente minder ingrijpen. Van de 6 ton tekort kan minimaal 2 ton als extra lasten verklaard worden door externe ontwikkelingen.

De SGP was niet blij met deze eerste rapportage. Het is logisch dat niet alles voorzien kan worden in een begroting. De gemeente geeft echter teveel geld uit, onder meer aan zaken die niet begroot zijn. Bij significante bedragen verwacht de SGP dan een raadsvoorstel voor aanvraag van een budget met een debat over nut en noodzaak, in plaats van een memo en een tekort achteraf. Maar er zijn stevige maatregelen nodig in de tweede helft van dit jaar om de het tekort zoveel mogelijk te beperken of weg te werken. Daartoe steunde de SGP een motie van het CDA om deze woorden kracht bij te zetten.

Kadernota en Algemene Beschouwingen: Huishoudboekje moet op orde

Uitgangspositie goed, maar actie nodig

Op tafel lag een kadernota voor de komende begroting en meerjarenraming die niet goed was. Het college stelde voor om 3 jaar lang een structureel tekort van 3 ton te accepteren. Daarnaast stijgen de woonlasten beperkt.

Door verschillende partijen werd de indruk gewekt dat de gemeente Scherpenzeel bijna kopje onder gaat. En dat Scherpenzeel rijp is voor herindeling, dus samengevoegd te worden met een andere gemeente. Wat de SGP betreft is herindeling niet ter sprake. De gemeente heeft nog steeds een goede financiële positie. De reservepositie en de schuldpositie van de gemeente is uitstekend. Dat wordt ook door de accountant bevestigd.

Dat wil niet zeggen dat er niets moet gebeuren. Er zijn maatregelen nodig om straks een voor de SGP acceptabele begroting te krijgen:

  1. De meerjarenraming moet sluitend zijn.
  2. Er moeten concrete plannen liggen voor organisatie en ICT. Een groot deel van het tekort wordt namelijk veroorzaakt door verwachte investeringen voor de organisatie en ICT.

De SGP begrijpt best dat, als er knelpunten binnen de organisatie zijn, wellicht geld nodig is. Maar alleen als concreet duidelijk wordt wat het probleem is, wat daarvoor gedaan wordt, en niet in het minste, wat de inwoners van Scherpenzeel daarvan gaan merken. En dat ICT en de beveiliging van informatie belangrijk is, zal niemand durven te ontkennen. Maar zonder concreet plan is reserveren van een grote hoeveelheid geld ongewenst.

Voor volledige tekst van de algemene beschouwingen, klik hier.

Woonlasten stijgen beperkt

Om de gemeentelijke financiën op order te krijgen stelt het college een OZB stijging van 16% voor. Dat is een forse stijging en de oppositie stortte zich erop als op een stuk rood vlees. Maar dat betekent niet dat de woonlasten ook met 16% stijgen. Doordat de rioolheffing fors daalt, en door de SGP nog een motie werd ingediend die een meerderheid kreeg, waardoor de rioolheffing nog verder daalt, blijft de woonlastenstijging beperkt tot zo’n 3%. Dat betekent voor een heel gewone koopwoning een stijging van een paar tientjes per jaar.

Verantwoordelijkheid

Dit betekent niet dat de SGP blij is met deze oplossing. Voor de SGP is écht gaan bezuinigen, ook op voorzieningen, zeer wel bespreekbaar. Daar is echter geen draagvlak voor. Van de voorzieningen in dit dorp moeten we afblijven, is het dan.

Op naar de begroting in najaar

Het college deed de toezegging dat de begroting die in het najaar vastgesteld gaat worden meerjarig sluitend zal zijn en dat grote investeringen onderbouwd worden met degelijke plannen. Op naar de begroting dus. Dat deze kadernota tot veel krasse uitspraken van de oppositie leidde zal niemand verbazen. Wellicht goed om later nog eens aan terug te denken.

Betrouwbare Bron

De SGP sloot de algemene beschouwingen als volgt af: “Vele zaken hebben we genoemd. Het belangrijkste nog niet. Daarmee sluiten we af. We mogen dankbaar dat het economische beter gaat in ons land en het is onze plicht barmhartigheid aan onze naaste te betonen. Toch brengt dat de mensheid niet het ware heil. Onze fractie blijft putten uit een oude, onveranderlijke en betrouwbare bron: het Woord van God. Daarop willen we onze koers blijven funderen. Een beter kompas is er niet. Het biedt troost in tijden van moeite en zorg. En alleen gehoorzaamheid aan het Woord van God kan waarlijk heil brengen. Ook voor de inwoners van Scherpenzeel. Dan is er hoop! Hoop op een toekomst, waar alle aardse zorgen en beslommeringen voorbij zijn. Die hoop is er alleen als we in Christus geborgen zijn. Wij wensen u allen kracht en wijsheid en in het bijzonder Gods zegen toe.”