10 november 2012

Financien op orde in onzekere tijden

Financiën op orde in onzekere tijden

Datum: 10-11-2012

De maand november is voor de Scherpenzeelse raad goed begonnen. Op 1 en 8 november vergaderde de raad. Het ging vooral over geld. Hoe het besteed is in 2012 en hoe het besteed moet gaan worden in de komende jaren. Een solide, meerjarig sluitende begroting werd vastgesteld. De lasten stijgen gering voor Scherpenzeel. Gelukkig maar. Want het nieuwe kabinet van VVD(!) en PvdA belooft ons flinke lastenverzwaring. De onzekerheid is groot. De economie hapert en wat de gevolgen van het nieuwe regeerakkoord is voor onze gemeente is nog onduidelijk. De SGP pleitte voor een beter Adres waar zorgen neergelegd kunnen worden.

Jeugd in Ontwikkeling (JOS): prima, maar bezinning nodig

Het JOS vervult een coördinerende en aansturende rol in het belang van de Scherpenzeelse jeugd. Denk dan bijvoorbeeld aan sport- en spelactiviteiten en gezondheidsonderwijs. Het JOS werkt intensief samen met scholen en helpt bij de vormgeving van de brede school.

Op tafel lag een evaluatie van het beleid. Van Deelen voerde namens de SGP-fractie het woord. “De SGP heeft altijd een dubbel gevoel gehad bij het JOS. Waar houdt de eigen verantwoordelijkheid van gezin en individu op en waar begint de taak van de overheid? In het algemeen kunnen wij de activiteiten waarderen. Dan denken we aan voorlichting over alcohol en roken, vuurwerkvoorlichting en meer van dat soort dingen. We willen niet overdrijven. We willen geen kerstboom aan activiteiten waardoor bijvoorbeeld de scholen door de bomen het bos niet meer zien.” Hij gaf daarbij aan dat scholen zelf moeten kunnen bepalen met welke activiteiten ze mee willen doen. Daarnaast brak hij een lans voor meer aandacht van JOS voor bezoek aan de Grebbelinie en Hoeve ‘De Beek’ en hij riep de wethouder op zich hiervoor in te zetten. Net als alle andere fracties gaf de SGP-er aan tevreden te zijn met de uitvoerige evaluatie. De SGP zal zich volgend jaar bezinnen op de rol en taak van het JOS en het budget wat daarbij past. Volgend jaar moet namelijk het beleid geactualiseerd worden.

Tweede Financiële Rapportage: schatkist op orde
In deze rapportage legt het college verantwoording af van de inkomsten en uitgaven in het achterliggende half jaar. Volgens Mulder van de SGP heeft wethouder Vreeswijk de financiën op orde en is er zelfs een beetje geld over. “We waarderen het dat het college scherp aan de wind zeilt. We vinden het een prima idee dat de teveel betaalde OZB teruggeven wordt aan de betreffende agrarische bedrijven.” Mulder vroeg de wethouder hoe het stond met de uitvoering van de maatregelen uit het GVVP, zoals het kruispunt bij de Hervormde Kerk en bij de Prinses Marijkelaan. “Het geld is beschikbaar gesteld voor verbetering van de veiligheid, dus de plannen moeten uitgevoerd worden.”

Verder werd er binnen de raad wat heen en weer gediscussieerd over het verslag. Het leek erop dat de oppositie het jammer vond dat het resultaat positief was. Het leek er wel op wie de meeste spijkers bij laag water kon vinden. Bijvoorbeeld over de  kosten van ingehuurd personeel. Hoewel de kosten hiervan slechts een fractie bedragen van de kosten uit het verleden, is het kennelijk telkens nodig dat uitgebreid te bediscussiëren.

Onderzoek bedrijfsvoering ‘De Breehoek’: doorpakken
Op de agenda stond de uitwerking van het amendement van de vorige vergadering. Dat amendement gaf het college de opdracht om een onderzoek in te stellen naar de bedrijfsvoering van kulturhus ‘De Breehoek’ en het functioneren van de raad van toezicht. Van Deelen complimenteerde wethouder Vreeswijk met de voortvarende aanpak en kon zich vinden in de hoofdlijn van de onderzoeksopzet. Hij benadrukte sterk dat het onderzoek resultaten moet opleveren die tot een verbeterde exploitatie van ‘De Breehoek’ leidt. “We hebben geen behoefte aan een algemeen overzicht en abstracte plannen. We willen concrete verbeterpunten zien.” De SGP wil een bureau dat moet kunnen adviseren in duidelijke verbeterplannen. Van Deelen herinnerde de raad en het publiek op de tribune aan zijn moreel appel aan alle partijen om het raadsbesluit over ‘De Breehoek’ te respecteren. “Gezien de recente uitlatingen van enkele betrokkenen in de Scherpenzeelse Krant concluderen wij dat het rijpingsproces nog niet voltooid is.”

Begroting 2013-2016: solide, zonder extra OZB-verhoging
Degelijk
Zoals gebruikelijk stelt de raad de begroting in november vast. Mulder voerde namens de SGP het woord. Net als andere fracties complimenteerde hij het college met het heldere stuk. “De begroting is meerjarig sluitend. Het financiële beleid is solide. Het is een prestatie om in deze tijd een ambitieus programma neer te zetten. Uiteraard kunnen we niet alles doen wat we willen.” De SGP fractie is blij dat de lokale lastendruk aanvaardbaar blijft. Zo stijgt de OZB slechts met het inflatiepercentage.

Relatiemanager bedrijven
Onderdeel van de bespreking was het vertrek van de relatiemanager voor bedrijven. In het coalitie-akkoord van GBS en SGP is gekozen voor een verbetering van het ondernemingsklimaat. Een van de maatregelen was de aanstelling van een relatiemanager. Nu bleek dat deze persoon recent ontslag genomen heeft. Volgens het college omdat de gemeente de zaken inmiddels op orde heeft en de ondernemers nu tevreden zijn, in tegenstelling tot een paar jaar geleden. De raad besloot unaniem tot afschaffing van OZB verhoging voor bedrijven waarmee de relatiemanager deels betaald werd.

Economie en werkgelegenheid
Bij de behandeling van de kadernota in juni had de raad middels een SGP amendement het college opdracht gegeven ruim twintigduizend euro te bezuinigen op de gemeentelijke organisatie. Die opdracht had het college niet uitgevoerd omdat het niet nodig bleek. Dat was niet helemaal naar de zin van de SGP en de VVD. De SGP wist met een voorstel een ‘welles-nietes’ discussie te voorkomen of deze opdracht nu wel of niet uitgevoerd moest worden. De wethouder kreeg de opdracht om een startnotitie te maken over het economisch beleid en werkgelegenheid in onze gemeente. Bij de discussie over de relatiemanager was gebleken dat beleid op dit terrein ontbreekt. Dat moet het college dan doen binnen het bestaande budget, dus zonder extra middelen. De wethouder zegde een startnotitie toe vóór de kadernota van volgend jaar.

Weinig kritiek
Het debat over de begroting kabbelde rustig voort. Er werden weinig oude koeien uit de sloot gehaald. Het ging vooral over details. Al met al duurde het net zo lang als in het recente verleden. Toen moest wel eens gesproken worden over een gat van een miljoen. Dat leek toen een detail. De CU kwam met een sympathiek amendement om meer geld te bestemmen voor reconstructie van wegen. Jarenlang heeft de gemeente dat niet gedaan. Dit college is ermee begonnen, maar er is simpelweg geen geld voor om het volledig te doen. De SGP wil er graag later over praten. Mulder: “De onzekerheid over de toekomstige financiële situatie maakt het risicovol om het geld nu alvast te bestemmen voor stenen, terwijl we het hard genoeg nodig zouden kunnen hebben voor het sociale domein en de zorg voor zwakkeren.” Steekhoudende kritiek op de meerjarig sluitende begroting met een positief saldo was er niet. VVD en DS stemden uiteindelijk tegen de begroting. Bijzonder. Nog niet zolang geleden stemden ze vóór een begroting die niet solide was en een groot gat vertoonde. Mulder gaf namens de SGP een stemverklaring af het niet eens te zijn met de zaken in de begroting die in strijd zijn met onze uitgangspunten, waaronder die zaken die de zondagsrust betreffen.

Onzekerheid
Mulder was zijn betoog begonnen met het benoemen van de onzekerheid die er is voor onze gemeente. De economische situatie, de ontwikkelingen in Europa, en niet in de laatste plaats de plannen van het nieuwe kabinet baren zorgen. “Wat zal te toekomst ons brengen? Wij weten het niet. Wij willen zo graag de toekomst invullen en zelf aan de slag gaan. Maar we moeten leren op Jezus Christus, de Zaligmaker, te vertrouwen. Dan zijn niet ineens alle zorgen weg, maar het is de enige begaanbare weg. Wij wensen u allen Gods zegen toe.”