1 maart 2014

Financien op orde

Financiën op orde

De financiën in de gemeente Scherpenzeel zijn op orde. Het beleid is om niet meer geld uit te geven dan er binnenkomt. Dat betekent dat de begroting die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd sluitend is en dat voor 4 jaar.

Er wordt ook jaarlijks geld gereserveerd voor te verwachten zaken, zoals onderhoud van wegen en lichtmasten. Belangrijk is dat er ook voor de riolering en afwatering, die je niet kunt zien, voldoende middelen beschikbaar zijn. Hiervoor wordt planmatig gereserveerd.

De gemeente Scherpenzeel heeft een gezonde begroting. Afspraak binnen het gemeentehuis is dat er geen zaken mogen worden aangepakt die niet in de kadernota/begroting staan. In geval van “brand” wil ik dit bespreken.

De algemene reserve  is groot genoeg. We gaan zeker niet potverteren en ik vind dat sparen gezond is. Op het moment dat we echt zaken willen kunnen we een beroep doen voor eenmalig bedrag uit deze reserve. Het kan en mag niet zo zijn dat jaarlijkse bedragen en/of tekorten hieruit worden aangevuld. Dat doen we dan ook niet.

De gemeente is financieel klaar voor de nieuwe wetgeving. Ook hiervoor geldt dat we de ontvangen middelen inzetten voor de ouderen, mensen met een beperking, jeugd en jongeren die zorg nodig hebben. We hebben een ruime WMO reserve om mensen die echt hulp nodig hebben direct te kunnen helpen, ook bij invoering van de nieuwe wetgeving.

De financiële lasten voor de inwoners zijn in vergelijking met andere gemeenten niet hoog. Dit willen we graag zo houden en we zetten daarom de tering naar de nering. Jaarlijks verhogen  we uiteraard wel met de inflatie. Zoveel als mogelijk vinden we dat de gebruiker betaalt (zoals bijvoorbeeld bij sport).  Begraven is een kerntaak van de gemeente die niet volledig kostendekkend hoeft te zijn.

Scherpenzeel heeft zijn financiën op orde en is toekomstbestendig.