27 oktober 2020

Een objectief verslag van een emotionele bijeenkomst

Op 8 oktober 2020 werd na de raadsvergadering een raadsbijeenkomst georganiseerd waarin het college verantwoording aflegde over het besluit niet deel te nemen aan het open overleg en met (een deel van) de raad sprak over de opgaven van de gemeente voor de toekomst van ons dorp.

Om het verslag van de raadsbijeenkomst overzichtelijk te houden hebben we geen samenvattingen gemaakt van de diverse fractiestandpunten maar alleen de vragen van de diverse partijen en de bijbehorende antwoorden van het college vast te leggen. Omdat het verslag geschreven is voor de SGP website hebben we uiteraard bij ieder punt wel de standpunten van deze fractie benoemd.

Voor een volledig overzicht kunt u de raadsbijeenkomst  hier terugluisteren

Onafhankelijk voorzitter Frits Lintmeijer opent de raadsbijeenkomst en geeft gelegenheid tot het lezen van de last-minute overlegde brief van de Provincie.

  1. 1.       Verantwoording college en gesprek over het niet deelnemen aan het open overleg

ChristenUnie

Vraag 1: Hoe kan het college zo kortzichtig en halsstarrig zijn; denkt het college daadwerkelijk dat ons dorp beter af is als we niet aan tafel zitten?

Reactie college: Wij zijn niet uit het overleg gestapt. Wij doen niet mee voor het überhaupt begonnen is. In januari januari 2020 zijn de eerste gesprekken gestart waarin de provincie aangaf dat er getoetst wordt op basis van de kadernota. In het voorjaar kwam de aanvulling dat er ook ‘gespiegeld’ moet worden. We hebben aangegeven dat we dit in de kadernota zouden verwerken, overigens met zeer beperkte middelen vanuit de gemeente Barneveld.

De kadernota is geleverd en op basis van deze kadernota heeft de provincie besloten een ARHI procedure te starten. Wij hebben vervolgens bezwaar gemaakt, zowel bij de provincie (commissie rechtsbescherming) als bij de minister. Deze laatste heeft gereageerd dat er eerst gesproken moet worden over de opgaven alvorens er gesproken wordt over mogelijke oplossingen.

Er is een voorgesprek geweest waarna de eerste versie van het plan van aanpak opgestuurd. In de toelichting hierop werd aangegeven dat ook Barneveld ditzelfde plan van aanpak zou krijgen. We hebben naar de inhoud gekeken en geconcludeerd dat er vier zaken zijn die in onze ogen te weinig aandacht kregen:

  1. De opgave; er werd direct al vanuit de oplossingen geredeneerd, daarnaast viel de provincie terug op de situatie van voor december 2019;
  2. Het beleidskader van de ARHI wetgeving geeft aan dat er sprake moet zijn van een evidente bestuurskracht problematiek, die is volgens ons niet aan de orde;
  3. Er zijn nogal wat vraagtekens bij de korte tijd die gereserveerd is om dit proces te doorlopen. Een normaal proces duurt zes maanden en nu moet e.e.a. in twee maanden zijn beslag krijgen;
  4. Het draagvlak in ons dorp;

Wij hebben onze input vervolgens bij de provincie aangeleverd en uiteindelijk het definitieve plan van aanpak ontvangen. Daaruit hebben we geconcludeerd dat er maar heel minimaal rekening gehouden was met onze input en bezwaren.

Omdat deze punten voor ons heel belangrijk waren en we hier te weinig van terug zagen en we ook teleurgesteld waren over het participatieplan hebben we besloten om niet mee te doen.

 

Gemeentebelangen Scherpenzeel

Vraag 2: Bent u het als raad met mij eens dat de meerderheid van de Scherpenzeelse gemeenteraad wil dat Scherpenzeel zelfstandig blijft, evenals 87% van de bevolking?

Antwoord SGP: Jazeker; daar kunt u gerust op zijn.

Vraag 3: Zijn de andere fracties het met ons eens dat de provincie tot nu toe geen enkele onderbouwing heeft gegeven van de noodzaak om in te grijpen en om tegen het democratische besluit van deze raad in te gaan en toch een herindeling te willen of in ieder geval een ARHI procedure op te starten?

Antwoord SGP: We moeten constateren dat na een heleboel aangekaarte zaken het argument van de provincie verschrompelt is tot bestuurskracht. Immers de financiën ging het niet meer over (eventueel pas over tien jaar). Dus in de laatste discussies ging het alleen maar over bestuurskracht.

Vraag 4: In het plan van aanpak staat dat de raad nog aanvullingen kan doen. Weet het college hoe dat moet en hoe de provincie dat had gewild?

De raad is stakeholder in het open overleg, dit gaat buiten het college om. Ik ga er vanuit dat de provincie de raad zal benaderen om dit verder vorm te geven.

Vraag 5: Er wordt gesproken over stakeholders. Wie bepaalt wat een stakeholder is en als er gesproken wordt over gericht zoeken hoe worden hier randvoorwaarden voor gesteld? Wat wordt deze stakeholders vervolgens voorgehouden, is daar een lijst van ter beoordeling?

Dat is ons niet bekend, wel weten we dat het vooral gaat om de kwalitatieve reacties en niet om de kwantitatieve reacties.

Vraag 6: Is er in het kader van het open overleg gesproken over de voorgesprekken die de provincie heeft gehad in Barneveld. Komt deze inhoud nu openbaar?

Als er geheime overleggen zijn geweest weten wij daar natuurlijk niets van en kunnen dus ook niets zeggen over het vervolg ervan.

Vraag 7: Maakt het iets uit of ons college deelneemt aan het open overleg of niet?

Feitelijk gezien maakt het niet uit of Scherpenzeel wel of niet meedoet. Aan het open overleg worden nadrukkelijk eisen gesteld en de inbreng van Scherpenzeel moet worden gehonoreerd. Er wordt ook een brondocument gemaakt, natuurlijk werken wij ambtelijk mee om informatie aan te leveren voor dit document. Uiteindelijk vind er toetsing plaats of het open overleg deugdelijk heeft plaatsgevonden en kan Scherpenzeel nog input aanleveren over het besluit wat voortkomt uit het open overleg.

SGP

Vraag 8: Is er volgens het college ruimte om een vorm van overleg aan te gaan over het werk wat het college tot nu toe heeft gedaan. Onder welke voorwaarden zou het college wel meedoen aan een constructief overleg?

We hebben met GS besproken dat op het moment dat ze onze voorwaarden honoreren deelname altijd weer bespreekbaar is.

Vraag 9: Wat bedoelt de provincie in uw ogen met een duurzaam partnerschap met Barneveld?

Dat duurzame partnerschap zien we terug in variant 1 en dat betekent dat er op onderdelen (domeinen) langjarige samenwerking gezocht wordt met buurgemeentes.

Vraag 10: Heeft u de indruk dat er serieus werk gemaakt is van alles wat er na Seinstra van der Laar gebeurd en gepubliceerd is?

Wij moeten constateren in het plan van aanpak dat de provincie zegt we gaan weer terug naar december 2019 en in het open overleg kijken we wat Scherpenzeel er aan gedaan heeft. Maar daar is geen open overleg voor nodig. Eerst de problemen duiden en dan werken aan de oplossingen. Buurgemeentes hoeven niet mee te praten over onze opgaven. Pas als we die zelf gedefinieerd hebben is het tijd om met buurgemeentes te kijken naar mogelijke oplossingen.

Vraag 11: Wat heeft de provincie u vertelt wat ze nu gaan doen in dit traject?

Niet veel. Behalve dat wij ook de procedure kennen die het beleidskader ARHI voorschrijft en de planning zoals bijgevoegd bij het plan van aanpak. De provincie is van plan om rond 1 december 2020 een besluit te nemen.

Vraag 12: Kan het college een reactie geven op de zojuist ontvangen brief van de provincie?

Een maatregelenpakket is een oplossing, wij willen vertrekken vanuit de opgaven en die wens is niet gehonoreerd. We hebben gevraagd om heroverweging maar hiervoor is geen ruimte bij GS.

GS geeft aan dat het onjuist is dat er geen peiling onder inwoners is voorzien. Onze reactie is dat er alleen (kwalitatief) gesproken wordt met inwoners, dat is geen kwantitatieve peiling onder alle inwoners.

Volgens GS gaat snelheid niet boven zorgvuldigheid. Onze reactie is dat het eerste gesprek met GS heeft plaatsgevonden op 10 september 2020, dat was bijna acht weken na het besluit. Op 25 september 2020 kwam het definitieve plan van aanpak, twee maanden na start van het open overleg. Vijf december 2020 een besluit nemen is een nodeloze inkorting van twee maanden.

Als laatste; doordat Barneveld om een stip op de horizon vraagt is een duurzame samenwerking niet meer dan een lange verloving die eindigt in een moetje.

  1. 5.       De opgaven centraal

Als tweede onderdeel van de bijeenkomst was een bespreking over de opgaven voor Scherpenzeel geagendeerd. Open overleg of niet, ARHI of niet, het is en blijft nodig om de opgaven waar Scherpenzeel voor staat te bespreken, ongeacht de bestuurlijke toekomst. Alleen vanuit de opgaven geredeneerd kan je de bestuurlijke toekomst definiëren, en niet andersom, zoals de provincie doet.  De oppositie heeft voor dit agendapunt eensgezind de zaal verlaten. Hun motivatie was dat de provincie nu aan zet is.

Ondanks de dringende oproep van SGP fractievoorzitter Maarten Zwankhuizen, die refereerde aan de gemeenteraad als hoogste orgaan van de gemeente en het mandaat wat iedereen in de raad heeft om iets legitiems over Scherpenzeel te zeggen. De provincie kan veel willen, maar uw primaire taak ligt in dit huis. Dat u iets anders vind dan ons respecteer ik, maar zolang Scherpenzeel bestaat heeft u het mandaat en de plicht om hier uw taak te doen. Dat heeft niets te maken met twee heren dienen. Als er nu al gezegd wordt er ligt geen taak meer voor ons, dan kunnen we wel stoppen. Ik doe een moreel appel op u om zolang uw taak hier ligt te spreken over de opgaven. Laat maar zien waar u staat en hoe u dit debat aan wilt gaan.

Tot slot deed raadslid van As nog een beroep op het college om zo snel mogelijk de opgaven en taken van de gemeente te agenderen tijdens een raadsvergadering, ten einde hier als volledige raad over te kunnen debatteren.  Terug naar de inhoud!

De presentatie over de opgaven kunt u hier vinden.Een objectief verslag van een emotionele bijeenkomst