22 februari 2020

Duurzaamheid voert boventoon

 

“Ondeskundig, Onrealistisch en Onbetaalbaar”. Met deze woorden reageerde SGP-er Maarten Zwankhuizen op het centrale agendapunt; de kadernotitie Duurzaamheid . Een verslag van de eerste raadsvergadering van 2020 op donderdag 13 februari.

Terugkoppeling

Vanuit de raad deed Ineke Schimmel verslag van een aantal bijeenkomsten in de FoodValley. Naast de inhoudelijke terugkoppeling riep zij het college op om de burgers te blijven informeren over de regionale energie strategie. Een oproep die gevolg gaat krijgen maar, zo bleek in het verloop van deze raadsvergadering,  ook zeer noodzakelijk is.

Duurzaamheidslening

De kaders voor de verstrekking van duurzaamheids leningen zijn te mager volgens de SGP fractie en daarvoor presenteerde Maarten Zwankhuizen de volgende motie.

Tijdens de rondgang bleek wel dat de partijen er heel verschillend tegenaan kijken. Waar de CU opriep om “zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen” en PRO aangaf “dit is wat we willen” was de SGP gematigd enthousiast en stuurde vooral aan op duidelijke kaders om toekomstige aanvragen goed te kunnen beoordelen.

Zowel het voorstel als de motie werden met algemene stemmen aangenomen.

Kadernotitie duurzaamheid

Ook bij de kadernotitie duurzaamheid waren de kaders het kritieke punt, al kwam deze vraag vooral van de partijen die bij het vorige agendapunt enthousiast waren. “Te algemeen”, “we missen kaders en concrete voorstellen” en “te vrijblijvend” waren de termen van een aantal kritische partijen.

Om deze kaders vorm te geven bracht het CDA de volgende motie in.

Ook de SGP liet een kritische noot horen, maar dan vooral op de inhoud. “Het draait om circulair, energie en warmte en daar zullen we onze handen vol aan hebben”. Er is waardering voor het vele werk wat er verricht wordt in de regio rondom de regionale energie strategie; tegelijkertijd is het misschien wel het moeilijkste dossier wat we onderhanden hebben. Drie punten:

  1. Enorme ondeskundigheid; veel politici weten niet wat ze zeggen, maar het heeft wel invloed op de maatschappelijke opinie
  2. Onrealistische doelstellingen; gemeenten en provincies stellen zichzelf doelstellingen die niet haalbaar zijn
  3. Onbetaalbaar; bijvoorbeeld het planbureau heeft een berekening gemaakt dat verduurzaming van woningen veel duurder wordt dan berekend

 Het is moeilijk om dit dossier een goed gevolg te geven, toch zal de SGP haar bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen. Wat willen we dan: zonder kramp zorgen voor deze aarde (de schepping) op een verantwoorde manier.

Stemming: het voorstel werd aangenomen, CU en PRO stemden tegen. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.


 Eemvallei Educatief begroting

De CU brengt een amendement in  om de organisatie te vragen om voor de forse bezuinigingsopgave concrete bezuinigingen uit te werken.

Amendement en voorstel worden met algemene stemmen aangenomen.

Diverse benoemingen

  • Tijdens de raadsvergadering werd mevrouw N.C. Schuur (PRO) conform verzoek ontslagen als lid van de raadscommissies en de heer N.A. Visser (SGP) benoemd als lid van de raadscommissies
  • De heer H.A.M. Dekker (CDA) werd benoemd als lid van de regiocommissie Regio Foodvalley en de heer P.M. van As (SGP) als plaatsvervangend lid
  • De heer P.A. Klaassen (CDA) werd benoemd als voorzitter van de raadscommissies
  • De heer I. van Ekeren werd benoemd als lid van het Algemeen bestuur van regio De Vallei en de heer G. van Deelen als zijn plaatsvervanger

Hamerstukken

Op de vergadering werden de volgende agendapunten als hamerstuk beslecht:

  • Kaderbrief OddV
  • Kaderbrief regio De Vallei
  • Kaderbrief regio Food Valley

Motie vreemd

De fracties van PRO en CU brachten een motie vreemd in.

In deze motie vragen de fracties het college de gemeenteraad maandelijks te rapporteren over de voortgang op vijf punten, voorafgaande het overleg met de Commissaris van de Koning.

De oppositie geeft unaniem aan de motie te steunen, de coalitie partijen ondersteunen de achterliggende motivatie om de raad te informeren, maar geven aan dat ze dit een taak van het college vinden en het vertrouwen hebben dat het college dit ook tijdig, compleet en transparant zal doen. Ze zien daarom geen noodzaak voor deze motie waarmee deze wordt afgewezen.