10 juni 2017

Duurzaam duurt het langst

 

Duurzaamheid. Dat woord was van toepassing op veel onderwerpen in de raadsvergadering van 1 juni jl. Op zich een vaag woord, dat iedereen te pas en te onpas gebruikt. Deze avond kwam het tot zijn recht op verschillende terreinen.

Glashorstschool: Wel extra krediet, maar ook lening

Zoals iedereen weet, zal er een nieuwe Glashorstschool worden gebouwd. Er is wat vertraging gekomen doordat het Viermaster schoolbestuur het gebouw naar eigen zeggen niet kan bouwen voor het normbedrag in 2014 verstrekt. De discussie duurt al een tijdje. Redenen zijn o.a. een duurder ontwerp en stijgende prijzen in de bouw. Het voorstel van het college was het gat van 6 ton samen te delen: de gemeente zou dus 3 ton bijpassen.

Raadslid Van Deelen, die dit voorstel namens de SGP in de commissie en de raad behandelde, toonde zich kritisch op het zonder meer bijpassen van de helft van het tekort. In het kort kwam zijn bijdrage op het volgende neer:

  1. Onderwijsvrijheid is een groot goed. Dit jaar bestaat de gelijkstelling van het bijzonder en openbaar onderwijs 100 jaar, en daar is de SGP dankbaar voor. Maar dat wil niet zeggen dat de uitgaven voor scholen onbeperkt zijn. Twee uitgangspunten zijn voor de SGP leidend: de normvergoeding en consistente behandeling van alle scholen. Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld geldt ook bij het bouwen van scholen.
  2. Er had hier bij het ontwerp en de voorbereiding al kritischer naar de kosten voor de bouw gekeken moeten worden om overschrijdingen te voorkomen. Dit is een aandachtspunt voor toekomstige situaties.
  3. Kosten die gemaakt worden voor duurzaamheid (zonnepanelen) verdienen zichzelf terug en hoeft de gemeente niet te betalen. Dat is wel zo eerlijk naar andere scholen, die ook om een dergelijke voorziening kunnen vragen.

Na een aantal debatten bleek een overduidelijke raadsmeerderheid van CDA, GBS en SGP voor het volgende:

a)       Een extra krediet van 180 duizend euro; dat is het bedrag van de destijds geldende normvergoeding over was na de bouw van de Korenmaatschool (een andere school van de Viermaster).

b)      Een renteloze lening (met lineaire aflossing in 15 jaar) van 100 duizend euro voor zonnepanelen.

c)       Een motie om, een dergelijke renteloze lening ook te verstrekken voor andere scholen voor energiebesparende maatregelen, mochten ze interesse hebben.

Regio FoodValley: In belang van Scherpenzeel

Aan de orde was het vaststellen van de begroting van Regio FoodValley. De SGP is tevreden over de informatievoorziening en raadslid Van Deelen gaf aan dat zijn partij geen zienswijze zal indienen tegen de voorliggende begroting. De SGP vond een amendement van het CDA overbodig, die een apart raadvoorstel wilde over de verhoging van de bijdrage per inwoner van 4 cent. U leest het goed: vier cent dus.

Van Deelen verzette zich tegen de stelling in een amendement van GBS, dat de personeelskosten te snel zouden stijgen. Deze negatieve houding ten opzichte van de regio is niet op zijn plaats en mist elke grond. Bovendien mag een kleine gemeente als Scherpenzeel zich gelukkig prijzen ‘gezien’ te worden in een regionaal verband. Als we zelfstandig willen blijven, moeten we samenwerken. En dat kost wat. En FoodValley is cruciaal. Zonder samenwerking in FoodValley verband zou Scherpenzeel letterlijk ‘nergens’ zijn. Op zijn tijd een kritisch geluid laten horen doet de SGP ook, maar om dat te pas en te onpas te doen is niet effectief.

Energiebesparing bedrijven: Eerst adviseren, daarna pas handhaven

Vervolgens was ook de begroting van de Omgevingsdienst De Vallei (een samenwerkingsverband van gemeenten in de vallei die zorgt voor toezicht en handhaving op gebied van milieu, bouwen, bedrijvigheid etc.). Deze dienst heeft als wettelijke taak toe te zien dat bedrijven energiebesparende maatregelen nemen. De SGP steunde een motie om eerst bedrijven te adviseren en pas na minimaal 2 jaar te gaan handhaven. En passant pleitte de raad voor het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen in de gemeente Scherpenzeel voor overheidsgebouwen en dergelijke. Volgens wethouder Van Dijk wordt er in regio FoodValley een visie opgesteld die naadloos aansluit bij deze wens. Om eerder dergelijk beleid op de schaal van Scherpenzeel te maken, lijkt niet op korte termijn haalbaar volgens het college.