30 november 2013

Drempelvrees

 

Een simpele agenda op de 28e. Toch weer een avondvullend programma. Drempelvrees, lastenverzwaring en hardwerkende Nederlanders…

Rapport rekenkamer over regionale samenwerking: simpel houden

De regionale rekenkamer licht met regelmaat aspecten van het gemeentelijk beleid door. Dit keer was regionale samenwerking onderwerp van onderzoek. Het resultaat was een goed en gedegen rapport, maar in de weerbarstige praktijk kan je er niet zoveel mee. Verder kan het een hoop geld kosten. Daarom stemde de raad unaniem voor een CDA-amendement om de ambities wat naar beneden bij te stellen.

Jeugd in Ontwikkeling (JOS): kritisch blijven volgen

Het JOS is begonnen als brede school concept. Het is een gemeentelijk instrument ter bevordering van de ontwikkeling en het welzijn van de jeugd. De SGP heeft van begin af aan gepleit voor terughoudendheid, vrijheid van deelname door verschillende scholen, een beperkt budget, en kritisch evalueren. Nu lag JOS 2.0 op tafel, dat het beleid voortzet tot 2017. Onderdeel van de verandering was dat de gemeente minder subsidie krijgt. Per saldo gaat er uiteindelijk minder geld naar JOS. Wel is het zo dat de gemeente een reservepotje (gespaard met niet uitgegeven subsidiegeld) gebruikt om de formatie-uitbreiding van de jongerenwerker met 3 uur per week in stand te houden.

Van Deelen gaf aan dat zijn partij enigszins sceptisch blijft over het JOS, “al kunnen we niet ontkennen dat er positieve kanten aan zitten. Wie wil er nu geen gezonde traktaties op school en voorlichting over de gevaren van vuurwerk?” De SGP is positief over de beleidslijn dat de verantwoordelijkheid voor opvoeding primair in de gezinnen ligt. De SGP-er herhaalde zijn eerdere pleidooi om ‘Grebbelinie in het vizier’ te betrekken bij de activiteiten. De SGP wil het JOS kritisch blijven volgen en ieder jaar te beoordelen op de activiteiten en de financiën.

Inkoop en aanbestedingsbeleid: pas op de plaats

De gemeentemoet het inkoop- een aanbestedingsbeleid opnieuw vaststellen. Trefwoorden van het nieuwe beleid zijn duurzaam (ondernemers die die opdrachten krijgen moeten aan duurzaamheidseisen voldoen) en sociaal (deelname van inwoners aan de arbeidsmarkt stimuleren).

Het debat in de raad ging vooral over de manier waarop de procedure voor aanbesteding moet verlopen. Dat is een vrij technisch verhaal, waarbij de SGP een amendement van de VVD steunde waarin harde kaders (geldbedragen voor werken en diensten) voor een aanbestedingsprocedure gesteld worden. De duurzaamheidseis werd iets afgezwakt, om daarmee de keuze voor lokale ondernemers niet te blokkeren. De SGP steunde ook een amendement van de GBS om lokale ondernemers nog meer te kunnen betrekken bij de aanbesteding.

Verhoging toeristenbelasting: niet doen

De raad had in juni bij de kadernota in beginsel voor een verhoging van de toeristenbelasting gestemd. Nu blijkt dat dit feitelijk een verhoging was van 18%, was dit voor de raad te gortig.

De SGP was tegen dit voorstel. Toerisme is niet onbelangrijk voor Scherpenzeel, en niemand zit te wachten op hogere kosten, al mogen ze dan gering lijken. Maar al zou het effect op het toerisme of de ondernemingen in de recreatiesector relatief gering zijn, dan nóg is de SGP tegen. De partij is vanouds ronduit tegen het ‘zomaar’ verhogen van belastingen om de begroting op orde te krijgen. Lastenverzwaringen komen er al genoeg uit ‘Den Haag’, daar hoeft Scherpenzeel niet bij te helpen.

Verklaring van geen bedenking: snel schakelen

Ruim een jaar geleden stelde de raad een lijst met categorieën van afwijkingen ten opzichte van het bestemmingsplan vast waarvoor de vergunningaanvraag niet door de raad hoeft. Dat scheelt zo maar 6 weken voor een aanvrager. Die lijst was destijds aangevuld door een SGP-amendement. Nu was het voorstel van het college om de lijst iets uit te breiden. Dat was een prima voorstel, maar het college voorstel ging erg ver. Daarom diende de SGP een amendement in om de vrijheid van het college te handhaven maar die vrijheid beter te definiëren. Het amendement werd door alle fracties ondertekend, uitgezonderd de VVD. Die partij kan het naar eigen zeggen weinig schelen dat een hardwerkende Nederlander of ijverige Scherpenzeelse ondernemer onnodig lang moet wachten bij een kleinschalig bouwproject.

Drempels

Het CDA is altijd bijzonder betrokken als het om de centrumroute gaat. Naar aanleiding van de nieuwe verkeersdrempels op de Stationsweg wilde het CDA een raadsuitspraak om terughoudend te zijn met aanleggen van nieuwe drempels in woonwijken, en géén nieuwe drempels meer aan te leggen op de centrumroute. De SGP vond de motie sympathiek en herkenbaar. Maar de SGP wilde, net als de andere partijen, deze niet steunen omdat het een algemene beleidsuitspraak was die te ver gaat. De boodschap om terughoudend te zijn ondersteunt de SGP, maar de SGP wil per situatie een afweging maken welke snelheidbeperkende maatregel het beste werkt. Er zijn immers meer belangen dan alleen het openbaar vervoer en er zijn meer inwoners dan de bewoners van de Dorpsstraat.