22 juni 2013

Denken in kansen

Op 20 juni stelde de gemeenteraad de kadernota vast. Na een rustige, maar lange vergadering kunnen we concluderen dat een ruime meerderheid in de raad het beleid van het college en kaders voor de begroting in het najaar steunt. De motie van de SGP om geen koopzondagen in Scherpenzeel toe te staan, kreeg steun van een ruime meerderheid. De SGP hield traditioneel de algemene beschouwingen. Voor de volledige tekst van de algemene beschouwingen, klik hier. De SGP illustreerde diverse standpunten met resultaten van een enquête. Voor de tekst van dat verslag, klik hier.

Onzekerheid

Mulder voerde namens de SGP het woord bij de algemene beschouwingen. Hij benadrukte dat de financiële positie van de gemeente gezond is, maar dat er grote onzekerheid is. “De overheid praat over bezuinigingen en veranderingen, maar het beleid is traag en zwalkend en in de meeste gevallen is lastenverzwaring het gevolg in plaats van echt terugdringen van de overheidsuitgaven. Het probleem van bezuinigen wordt bij de gemeenten gelegd.”

Bezuinigingen

Het college doet er goed aan bezuinigingsmogelijkheden op te nemen in de kadernota, om toekomstige bezuinigingen op te vangen. Over de invulling van de bezuinigingen is de SGP duidelijk: “Teveel bezuinigingen op de spaarpot voor wegen. Er kan wat ons betreft wel bezuinigd worden op uitgaven aan sport. Verder steunen we de bezuiniging op leerlingenvervoer niet. Dat is onnodig en ongewenst. Bij bezuinigingen mag de gemeentelijke organisatie niet ontzien worden.”

Aula

Verder brak Mulder nog een lans over verbetering van de aula bij de begraafplaatsen. Wethouder Vreeswijk zegde toe dit jaar met een plan te komen

Koopzondag

Zoals eerder aangekondigd op deze site maakte de SGP zich sterk voor behoud van de zondagsrust en diende daarom een motie in om geen koopzondagen in Scherpenzeel toe te staan. De motie werd mede ondertekend door het CDA en de CU en kreeg ook steun van de GBS. Die partij is niet principieel tegen koopzondagen maar hield zich aan de afspraak die met coalitiepartner SGP gemaakt zijn over handhaven van de status quo op dit terrein. Wethouder Vreeswijk gaat de wens van een meerderheid vastleggen de APV.

Aanstootgevende reclame

Mulder maakte ook een punt van de aanstootgevende reclame op de bushokjes. Hij kreeg een toezegging van wethouder Vreeswijk om het contract met het bedrijf dat verantwoordelijk is voor deze reclame te bekijken en als dat kan, aan te passen.

Openbare orde en veiligheid

Het college had een voorstel ingediend om de formatie voor openbare orde en veiligheid uit te breiden. Een jaarlijkse kostenpost van zo’n 24 duizend euro. De SGP is, net als veel inwoners van ons dorp, voorstander van meer handhaving, zie de resultaten van onze enquête. Maar we willen niet zomaar een uitbreiding van de ambtelijke capaciteit voor beleid. De SGP gaan daarom steun aan een unaniem aangenomen amendement en motie om dit bedrag niet vrij te maken voor beleid maar om bij de begroting in het najaar terug te komen of en hoeveel geld er nodig is voor handhaving.

Niet in eigen kracht

“We leven in een tijd, waarin veel zorgen bestaan over de materiële welvaart. Dat is begrijpelijk en dat bagatelliseren we niet. Toch is er een belangrijkere zorg. We zien op allerlei terrein het Nederlandse volk meer en meer afwijken van de heilige en heilzame geboden van God. De regering gaat hierin helaas mee en soms zelfs voorop.

Kunnen we dan zegen verwachten op onze inspanningen? De Bijbel geeft op deze vraag een helder antwoord: Nee. Het volk Israël wendde zich ook van de Heere af en diende de afgoden. Dat bracht hen in grote nood en ellende. In eigen kracht kon het volk geen ommekeer bewerkstelligen. Is het dan hopeloos? Beslist niet. Dat leert de Bijbel ons ook. De ommekeer kwam toen het volk van Israël de Heere aanriep en hun afwijken van de Heere beleed.

 

Het is de vaste overtuiging van onze fractie dat alleen heil voor land en volk is te verwachten, als we ons houden aan de geboden des Heeren. Wij bidden en hopen dat zo ’n ommekeer ook in Nederland plaats gaat vinden. Dat is zegenrijk voor iedereen. Wij wensen u allen Gods zegen toe.”