10 november 2018

De wind in de rug, maar blijven opletten graag!

 

Na het uitspreken van het ambtsgebed, deze keer door Marieke van de Beek van de Christen Unie, opent burgermeester van Rhee de raadsvergadering. Ze wenst alle raadsleden wijsheid toe in de keuzes die gemaakt moeten worden betreffende de begroting voor het komende jaar. Voordat de begroting aan de orde komt wordt eerst gesproken over diftar.

Diftar: Minder restafval, een beter milieu

Diftar gaat over het invoeren van flexibele tarieven van uw afvalstoffenheffing. Hoe beter u scheidt, hoe minder u betaald. Kortweg, u gaat enkele euro’s per leging van uw grijze container betalen. De invoering van diftar is een jaar uitgesteld wegens slechte communicatie naar de burger. Dit jaar heeft het college zich beter voorbereid. Alle partijen zijn overwegend positief en wijzen er vooral op dat de burger goed geïnformeerd moet worden, zodat diftar een succes wordt. Henk Brons van Gemeente Belangen Scherpenzeel (GBS) geeft er deze woorden aan: ‘We gaan diftarren! Makkelijke voor de één, wennen voor een ander.’ De SGP vraagt aandacht voor de toename in kosten voor met name één-persoonshuishoudens van € 25,- per jaar. Ook pleit de SGP sterk voor het gratis wegbrengen van restafval bij de milieustraat. Deze maatregel draagt bij aan het succes van diftar. Izaäk van Ekeren roept namens de SGP de griffie op om een excursie voor de raadsleden te organiseren naar de milieustraat van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Na het plenaire debat en moment van schorsing wordt besloten dat de motie van de GBS over duidelijke communicatie naar de burger wordt aangepast. Op voorstel van de SGP wordt hieraan toegevoegd dat de burger ook duidelijk geïnformeerd moet worden over de voordelen van de milieustraat.

Begroting: Mooi resultaat, maar het wil nog niet heel hard met lastenverlaging

Het grootste thema van de avond is de programmabegroting. De coalitie van GBS, CU en PRO presenteren hiermee hun plannen voor 2019 en de navolgende jaren. Bij de vaststelling van de begroting wordt afgesproken hoe het gemeenschapsgeld het komende jaar besteed gaat worden. Erg belangrijk! Elke partij, van groot naar klein, geeft haar visie op deze begroting.

 

Maarten Zwankhuizen benoemd namens de SGP een aantal belangrijke zaken. Voor de volledige tekst, klik hier. Het is fijn als we als gemeente ‘de wind in de rug’ hebben. We zijn voor een goed financieel beleid. Er is een miljoen per jaar meer te besteden in vergelijking met 2015/2016. Tegelijkertijd blijven we kwetsbaar. We weten niet wat de toekomst brengt en welke keuzes Den Haag maakt. Maarten benadrukt dat aandacht voor de praktijk van belang is. Geen plannen voor duurzaamheid in 2020 maar nu! Bij duurzaamheid is goed rentmeesterschap, realisme en betaalbaarheid van belang. Het college moet aan het stuur blijven en leiderschap tonen. Ook als het gaat over ons centrum en we denken aan de plannen voor de verhuizing van de supermarkten. De aandacht voor veiligheid willen we ook benadrukken. Met name het aanpakken van snelheidsovertreders, zoals op de industrielaan. De huizenmarkt is in beweging. Er moet zowel aandacht zijn voor senioren als starters op de woningmarkt. Over al deze plannen in een tijd van voorspoed wensen we Gods zegen toe. Maarten haalt hierbij het voorbeeld aan van Jozef, de onderkoning in Egypte, die in vette jaren voorbereidingen trof voor de komende magere jaren.

 

De coalitiepartijen zijn vooral vol lof over de mooie begroting. Er klinken termen als: ‘een feestavond voor de coalitie’ en ‘het gaat goed met Scherpenzeel.’ GBS pleit vooral voor invoering van de starterslening voor onze eigen bevolking voor de aankoop van een huis. Ook de CU zit hiermee. De Christen Unie benadrukt verder zorg te hebben bij de invoering van de omvangrijke Omgevingswet. Ook pleiten ze voor rookvrije zones op bijvoorbeeld sportterreinen. Maarten Zwankhuizen vraagt zich af of de CU dan ook voor een vuurwerkverbod is? Dat kunnen ze niet bevestigen. Het CDA pleit voor een compact centrum zoals in het verleden besloten. Ook vragen ze zich af waarom er twee nieuwe ‘diesel’ bedrijfswagens door de gemeente worden aangeschaft. Moet dat niet elektrisch zijn? PRO Scherpenzeel ziet duurzaamheid niet als trend maar als noodzaak. Daar moet goed sturing aan worden gegeven.

 

De raad wil een aantal wijzigingen op de begroting. Zo wordt besloten op initiatief van de SGP dat het parkeeronderzoek al in 2019 wordt gedaan. Op deze wijze willen we zo snel mogelijk de problematiek aanpakken. De GBS vindt dat de burger de lastenverlichting ook moet merken. In samenwerking met enkel de SGP wordt besloten om de rioolheffing niet te laten stijgen in 2019. Overigens had de SGP dit al een jaar eerder voorgesteld, maar toen was GBS tegen. Gelukkig blijft de SGP consistent. Helaas is er geen verdere lastenverlaging aangekondigd door GBS, die daar in de opinieronde geen geheim van maakte dat te willen. Het voorstel van de SGP om als gemeente Scherpenzeel zich aan te sluiten bij de CO2-prestatieladder (een hulpmiddel als gemeente om vooruitgang in CO2-uitstoot/duurzaamheid/energiebesparing te meten) wordt unaniem aangenomen.

 

Na het debat over de programmabegroting volgt de stemming. SGP stemt in met de begroting van de coalitie, echter wel met een stemverklaring. De SGP is voor de begroting met uitzondering van de zaken die strijdig zijn met onze uitgangspunten, zoals onderwerpen die de zondagsrust betreffen.

 

Na afhandeling van de laatste punten wordt de raadsvergadering gesloten. Traditiegetrouw volgen de felicitaties aan burgemeester en wethouders voor de sluitende begroting en worden we getrakteerd op een kroket. Wel thuis!