22 december 2012

De hoogste waarde

De hoogste waarde

Datum: 22-12-2012

Twee lange raadsvergaderingen en nog niet klaar met de agenda. Dat was de stand van zaken tegen middernacht op donderdag 20 december. De agenda was lang en het moest dan toch wel in twee avonden lukken, zo dacht iedereen. De eerste avond verliep rustig. De tweede avond ging het mis. Partijen bleven erg lang stilstaan bij het onderwerp ‘Renovatie Kleedkamers Valleivogels’. Ook de behandeling van de APV, met daarin het vloekverbod, vroeg veel tijd. Tot groot verdriet van de SGP-fractie stemde een meerderheid van de raad tegen het voorstel om een ‘verbod op vloeken en het bezigen van ruwe en onzedelijke taal’ op te nemen in de APV. De hoofdprijs voor onbegrijpelijke stellingname ging deze avond naar het CDA. Die partij was tégen een vloekverbod en bezigde nota bene heftiger uitspraken dan de seculiere partijen, door onder meer te verwijzen naar fundamentalisme en de sharia. Omroep Gelderland is er vast blij mee geweest. Verder had het CDA zware kritiek op het voorstel over de kleedkamers van Valleivogels en op het functioneren van wethouder Van de Glind, maar de partij ging daarna simpelweg overstag.

Vloekverbod: Gods Naam niet misbruiken

Wat is er in het CDA gevaren? Dat is de grote vraag die de SGP-fractie aan de raadsvergadering overhoudt. Neem nou het collegevoorstel om het vloekverbod in de APV op te nemen. Veel is daarover te doen geweest in de pers. Tijdens de raadsvergadering legde Mulder van de SGP het standpunt van zijn fractie uit: “In het derde gebod van de Tien Geboden verbiedt God Zijn Naam ijdel te gebruiken. Dat geldt voor iedereen. We moeten God eren, dienen en vrezen. Daarnaast is vloeken kwetsend voor mensen. Het raakt gelovigen in hun identiteit.” Verder vond de SGP-er van het voorstel een krachtig signaal uitgaan om (taal)verruwing en verloedering in de maatschappij tegen te gaan. Tegen het argument dat overtreding van het vloekverbod niet te handhaven is, zei Mulder het volgende: “Ik vraag iedereen die deze redenering volgt wat nu de hoogste waarde heeft: het eren van Gods Naam, of de juridische kant van een regeling?”

Het voorstel van het college kreeg alleen steun van de CU. Van Dijk hamerde op hetzelfde aambeeld als de SGP. In de commissie was onduidelijkheid gerezen over het standpunt van de CU, maar in de raad schonk de CU klare wijn. Nu was het verder geen verrassing dat DS en de VVD tegenstemden. Natuurlijk willen ze geen mensen kwetsen. Maar de vrijheid van meningsuiting en ieders vermeende recht om te zeggen wat men maar wil, waren zo hun argumenten om tegen het voorstel te stemmen en een amendement om het artikel te schrappen in te dienen. GBS, bij monde van mevrouw Van Dijk, toonde zich begripvol voor het standpunt van het college maar stemde tegen, met als belangrijkste motivatie dat overtreding niet te handhaven is.
 
Datzelfde argument werd ook gebruikt door Slappendel van het CDA. Het CDA ging echter veel verder. Weliswaar werd vloeken en dergelijke uitdrukkelijk afgewezen, maar anderzijds werd het collegevoorstel af geserveerd met suggestieve opmerkingen als “fundamentalisme”, “fatsoenpolitie”, “sharia-light”. Verder vond hij dat men in een niet-christelijke samenleving normen niet kan opleggen aan andersdenkenden. Mulder gaf aan dat Slappendel de zaak waar het over gaat geen goede dienst bewezen heeft en vond dat hij de goede woorden die hij eerder gesproken had, helemaal ontkrachtte. Op de vraag van de SGP om de opmerking over ‘sharia-light’ terug te nemen, reageerde Slappendel afwijzend. Merkwaardig genoeg koos de CDA-fractie scherpere bewoordingen dan de seculiere partijen. En dat is erg. Want er waait een gure seculiere wind door Den Haag. We zien dat op het christendom gebaseerde wetgeving in rap tempo verwijderd gaat worden. Denk aan de Zondagswet. In het gunstigste geval komen dergelijke zaken wellicht op het bordje van de gemeenten terecht. Maar met de huidige discussie in het achterhoofd belooft dat nog wat te worden in Scherpenzeel.

Kleedkamers Valleivogels: extra gemeenschapsgeld naar sport
De SGP hamert al jaren op het standpunt dat er de afgelopen jaren genoeg gemeenschapsgeld naar de sport gegaan is. Er zijn miljoenen uitgegeven aan het sportterrein. Wat ons betreft is het de hoogste tijd voor de principes ‘zelfredzaamheid’ en ‘de gebruiker betaalt’.

Opnieuw lag een aanvraag voor een krediet van bijna drie ton (waarvan ruim anderhalve ton in de gemeentelijke begroting zit) voor renovatie en groot onderhoud van een zestal kleedkamers van ‘SV de Valleivogels’. Wethouder Van de Glind verdedigde het voorstel met het argument dat destijds in 2010 besloten is om deze renovatie weliswaar uit te stellen, maar deze toch zo spoedig mogelijk uit te voeren. Er zouden concrete toezeggingen aan de vereniging gedaan zijn. Dit voorstel leek als twee druppels water op het afgewezen voorstel van afgelopen juni.

Van Deelen voerde namens de SGP het woord. Hij gaf aan dat de SGP sinds juni niet van standpunt veranderd is en het voorstel afwijst om de hierboven gegeven redenen. Verder was hij bang voor precedentwerking. De afspraken over het tijdelijk niet verhogen van de huur voor de voetbalverenigingen kregen geen pluim van de SGP. “Dit verdient niet de schoonheidsprijs”, aldus een kritische Van Deelen.

De SGP-fractie kon zich goed vinden in een amendement van de VVD dat er op neer kwam alleen geld uit de onderhoudsvoorziening beschikbaar te stellen. Dus alleen geld beschikbaar stellen wat ‘gespaard’ is. Dat amendement ging het tot verbijstering van de SGP en VVD niet halen. In plaats daarvan ontstond een oeverloos ‘debat’ met een onmogelijk aantal technische vragen. Het CDA ging hierin zo ver dat ze een excel-sheet op de muur projecteerde met getallen en berekeningen. Grote woorden werden gebruikt en de wethouder kreeg zware kritiek te verduren. Er werd zelfs een motie van afkeuring ingediend. Maar even daarna toverde Slappendel een amendement uit zijn achterzak waarmee hij de wethouder simpelweg zijn raadsvoorstel cadeau gaf. Daarmee was er een meerderheid voor het geven van ruim honderdduizend euro gemeenschapsgeld aan zes kleedkamers.

De SGP kan er niet aan wennen. Heel Europa moet bezuinigen, maar Scherpenzeel gaat extra gemeenschapsgeld uitgeven. En onze inwoners mogen het ophoesten.

Openbaar onderwijs: angst voor excessen
Het openbaar onderwijs in Scherpenzeel (‘De Dorpsbeuk’) valt onder een stichting (Vallei en Eem Educatief) waarin een achttal gemeenten participeert, waaronder Scherpenzeel. Aan de orde was een statutenwijziging waarin een ‘raad van toezicht’ model geïntroduceerd wordt.
De meeste gemeenten hebben al ingestemd met het voorstel.

De Scherpenzeelse raad was echter kritisch. Denkend aan de misstanden die de laatste tijd naar buiten komen bij scholengemeenschappen en woningbouwcorporaties, bleken de raadsleden erg gereserveerd te zijn ten opzichte van een nieuwe opzet. Wethouder Vreeswijk verdedigde het voorstel stevig maar het was vechten tegen de bierkaai. De hele raad stemde tégen het voorstel en vóór een motie van de VVD waarin om een betere uittredingsregeling en beter toezicht op de beloning van bestuursleden gevraagd werd.

Permar in zwaar weer: geen blanco check
De sociale werkvoorziening Permar in Ede verkeert in zwaar weer. Er moet gereorganiseerd worden en de organisatie moet veranderen om de veranderende taken en wetgeving aan te kunnen. Daarvoor is heel veel geld nodig. Voor Scherpenzeel gaat het om een bedrag van ‘slechts’ 35.000 euro. Het is geen gemakkelijk dossier. Wethouder Vreeswijk kreeg een pluim voor zijn dossierkennis en zijn communicatie met de raad over dit onderwerp. Raadslid Van Deelen nam het initiatief om het raadsvoorstel aan te passen.

Net als andere gemeenten in de regio vind Scherpenzeel het eigenlijk teveel geld, maar gezien de noodzaak om tot actie over te gaan, stemde de raad niet tegen het voorstel. Raadslid Van Deelen gaf aan dat de SGP de doelgroep waarvoor de Permar bestaat een warm hart toedraagt. Hij heeft zo zijn twijfels of de leiding van Permar op dit moment wel voldoende concrete plannen heeft om de situatie het hoofd te bieden. Daarom stelde hij middels een amendement voor om het bedrag niet in een keer beschikbaar te stellen maar in fasen, afhankelijk van de plannen en geleverde prestaties. Dat initiatief werd raadsbreed gesteund. Daarnaast steunde een overgrote meerderheid een motie van de SGP om de gemeente meer werk te laten uitvoeren door de Permar.

De resterende punten van de agenda (hondepoepbeleid en subsidieregeling monumenten) komen aan de orde op de vergadering van februari 2013 D.V.