8 maart 2014

De honden blaffen, de karavaan trekt verder (en alles wordt toch vergeten)

Een avondje ketelmuziek. Als het daarbij was gebleven op de laatste raadsvergadering (6 maart), dan viel het nog mee. Maar het was erger: chronisch geheugenverlies en opportunisme vierde hoogtij. Gelukkig werden drie belangrijke bestemmingsplannen vastgesteld. Goed voor het algemeen belang.

Bestemmingsplan buitengebied 2013 – groen en bedrijvig

Tot nu toe gold bestemmingsplan buitengebied 2006. Dat plan moest gerepareerd worden, onder andere vanwege veranderde wetgeving. De raad had in 2009 een uitgangspuntennota vastgesteld om de kaders aan te geven van het volgende plan. Het college had dit prima verwerkt en het resultaat lag voor.

Bijzonder was dat fracties waren ‘vergeten’ dat het bestemmingsplan ‘alleen maar’ gerepareerd werd. De SGP fractie was van mening dat er wel wat meer gedaan had mogen worden dan gerepareerd. Wat de SGP betreft mag een bestemmingsplan buitengebied ruime mogelijkheden bieden voor de (agrarische) bedrijven. Dat is goed te combineren met behoud van het groene karakter en de landschappelijke waarden van ons buitengebied.

Toch was het volgens de SGP prima om een ‘conserverend plan’ vast te stellen. “In dit ongure maatschappelijke klimaat waarin de agrarische sector tegenwind heeft en partijen voor de mensen zich in de luren laten leggen door partijen voor de dieren is het een groot risico om een bestemmingsplan met veel verruimingen vast te stellen. Voor je het weet heb je bezwaren en dan wordt het plan vertraagd en is de sector de dupe. Het beste is om het plan zo snel mogelijk vast te stellen en agrariërs die een plan voor uitbreiding hebben, dat op individuele basis te laten aanvragen ”, aldus Zwankhuizen.

Bij de vaststelling diende de SGP een drietal amendementen in die al dan niet unaniem werden aangenomen. In de eerste plaats bevatte het bestemmingsplan een definitie van ‘loonwerkbedrijf’ die beperkend was voor de bestaande bedrijven omdat ze zich in grote mate dienen te beperken tot agrarische werkzaamheden. Het amendement zorgt voor een definitie waaronder alle activiteiten van de bestaande loonbedrijven vallen. Helaas kreeg dit voorstel nogal kritiek van CDA en VVD. Hun bezorgdheid ging niet over de dreigende beperking voor deze mooie en ijverige ondernemingen, maar dat er misschien later ooit iemand op een andere plaats ook een loonbedrijf zou kunnen gaan ontwikkelen die ook met niet agrarisch werk zou beginnen.

De andere twee amendementen van de SGP waren bedoeld als deregulering. Bij inwoning (verzorging van een oudere in geval van bedrijfsopvolging) was er sprake van te gedetailleerde regelgeving, die voor de aanvragers en de gemeente niet hanteerbaar was. Verder werden er teveel regels opgelegd aan mestverwerking op loonbedrijven. De regels dienen via de milieuvergunning geregeld te worden en niet via een bestemmingsplan. Dankzij deskundige opmerkingen van CU-voorman Van Dijk konden de tekst zelfs nog aangescherpt worden.

OP een vraag van de SGP zegde het college toe met een visie of discussienota te komen voordat men overgaat tot significante binnenplanse afwijkingen, zoals plaatsing van een windmolen.

Bestemmingsplan Gaslaan – Wilgenhof – resultaat telt

Veel is te doen geweest over de geplande hoogbouw aan de Gaslaan – Wilgenhof. Na veel onrust, overleg en hard werken is er een plan gekomen dat recht doet aan de omgeving en de ontwikkelende partij. Nu stond de formele vaststelling van het plan op de agenda. Er was weinig woordvoering over het onderwerp. Een aantal kleinzielige opmerkingen van oppositiefracties, die, hoe wonderlijk, voor een heel kort momentje hun geheugen leken te hebben teruggevonden.

Bestemmingsplan voormalig Heijhorstterrein – bouwen voor de toekomst

Het is zo simpel. Al jaren wordt gesproken over bouwen in Zuid (vanaf zeg maar 2000). Een jaar geleden is uitgebreid aandacht geschonken  (in de raad en in de pers) aan de structuurvisie die een integrale beschrijving geeft van de ruimtelijke ontwikkeling van ons dorp, met een hoge mate van detail voor Zuid. Daarna sprak de raad over versnelde vaststelling van bestemmingsplan voor het voormalige Heijhorstterrein. Daarna zijn de bewoners, omwonenden en belangstellenden verder geïnformeerd. Vervolgens is nog een beeldkwaliteitsplan vastgesteld en een grondexploitatie. En nu lag het bestemmingsplan op tafel. Het voorziet in de bouw van woningen ten zuiden van de Holevoetlaan en het voormalige Heijhorstterrein.

Inwoners, belangstellenden, en Scherpenzeelse ondernemers die aan de slag kunnen in dit plan, zijn enthousiast. Minder enthousiast zijn enkele aanwonenden van een paardenwei, tussen de Holevoetlaan en het ‘kampje’. Eigenlijk willen deze mensen geen bebouwing van deze strook groen. Dat is begrijpelijk, maar de raad wil dat daar gebouwd wordt. De vraag was of zij via de beschreven informatievoorziening voldoende op de hoogte zijn geweest en voldoende mogelijkheid hebben gehad om bezwaar te maken.

De SGP vond dat de bezwaren van de omwonenden serieus genomen moesten worden. Als hun voorkeur uiteindelijk laagbouw is, moet daar serieus naar gekeken worden. Maar het gaat wat de SGP ook om het algemeen belang: van inwoners, de toekomst van jong en oud, en van de ondernemers die staan te trappelen om te gaan bouwen. Gelukkig dachten GBS en CU er net zo over en  werd het plan vastgesteld. De bijdragen van oppositiepartijen CDA, DS en VVD waren ronduit slecht voor het aanzien van de politiek. Het CDA was opportunistisch en emotioneel. De VVD nihilistisch en negatief, de DS stond daar een beetje tussenin. Rode draad in hun bijdragen was ‘politiek geheugenverlies’. Structuurvisie een integraal plan? Hebben we daar de ontsluiting besproken? Hebben we bebouwing op de paardenwei vastgesteld? Heb ik voor het beeldkwaliteitsplan gestemd? En meer van dit soort dingen. Onwaardig voor het ‘hoogste orgaan van de gemeente’. Onwaardig was ook het taalgebruik en het gemak waarmee jarenlang ambtelijk en bestuurlijk werk als ‘afval’ werd bestempeld.