7 maart 2015

De honden blaffen, de karavaan trekt verder

Hoe werk je als oppositie in Scherpenzeel? Je ziet een goed plan van het college voor je liggen. Je gaat gewoon voor stemmen. Maar dat ga je natuurlijk niet gelijk zeggen. Geen wonder dat bijkomstigheden dan de overhand krijgen. Enfin, in de raadsvergadering van 5 maart werden goede besluiten genomen. De straatverlichting wordt opgeknapt, en PGB-houders krijgen meer zekerheid en flexibiliteit. Verder nam de raad het op voor de winkeliers en veiligheid van Scherpenzeel.

Straatverlichting: Nodig vervangen

Urgent probleem aanpakken

Het is niet bijster goed gesteld met de straatverlichting. Er is in de achterliggende jaren niet veel aan gedaan. Veel lichtmasten zijn kapot, geven te weinig licht, of vallen bijna om. Het college pakte de koe bij de horens en presenteerde een financieel verantwoord plan om lichtmasten te gaan vervangen. Onderdeel van het plan is ook uniforme feestverlichting in het centrum.

Aandachtspunten SGP

De SGP is blij met het plan. Het is goed doordacht en financieel verantwoord. De fractie heeft bijzonder aandacht gevraagd voor de volgende punten:

  1. De lichtopbrengst en de hoeveelheid lichtmasten zijn de belangrijkste aspecten, naast de fysieke veiligheid. Het is niet te verkopen dat er veel aandacht is voor de kleur van de palen en van het licht, in plaats van de hoeveelheid licht, vooral daar waar geklaagd wordt over te weinig verlichting in de straat. Wat de SGP betreft mag het aantal lichtmasten in bepaalde straten vergroot worden als dat nodig is.
  2. Vooraf in gesprek gaan met mensen is noodzakelijk om te horen hoe de verlichting in straat en wijk verbeterd kan worden.
  3. Jammer dat de gemeente voor 100% verantwoordelijk is voor de verlichting in het park. ‘Hufterproof’ verlichting is hier noodzakelijk.
  4. Er moet maximale inspanning geleverd worden door het college om te zorgen dat er verlichting geplaatst kan worden op de Boslaan, voordat de nieuwe school aan de Ringbaan gerealiseerd is. De fractie wil over de gesprekken met de Rijksdienst voor de wegen op de hoogte gehouden worden.
  5. Het aanbrengen van feestverlichting is wat de fractie betreft prima, maar de palen mogen geen reclamezuilen worden.

Behandeling in commissie en raad

Namens de SGP voerde Zwankhuizen het woord. Uiteindelijk werd het plan unaniem aangenomen. Maar voor die tijd kende de behandeling in commissie en raad wat merkwaardige momenten en dito uitspraken. Zoals gebruikelijk waren de meeste daarvan afkomstig van Dijkstra van de VVD en Brons van de GBS. Gesputter over bijzaken moest de aandacht kennelijk afleiden. Bijzonder was een amendement van de oppositie om de financiering voor een deel uit onze spaarpot (de algemene reserve) te betalen. Niet echt een VVD-standpunt. Eén overweging in het amendement stelde dat er al in 2013 een adequate aanpak van de verlichting was begonnen. Het jaartal bleek geen typefout. Hoe deze bewering met droge ogen gemaakt kon worden terwijl er toen zelfs nog geen begin van een plan was, is de SGP een raadsel. Nog vreemder was de steun van de VVD. Die liet anno 2013 nooit één spaan heel van het beleid van de vorige verantwoordelijke portefeuillehouder. Maar goed. Hoe klein kun je zijn als oppositie.

Kaderstelling Persoonsgebonden Budget (PGB): Meer zekerheid

Kaderstelling PGB noodzakelijk

Er is keuzevrijheid om voor zorg te kiezen die past bij identiteit van zorgvragers. Zorgvragers kunnen ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Om zorg in te kopen die past bij behoefte en identiteit. Daaronder kunnen ook mantelzorgers en vrijwilligers vallen. In de verordeningen voor de Wmo en jeugdzorg in december stelde het college voor de bevoegdheid voor het vaststellen van de PGB-regeling volledig aan het college over te laten. Op voorstel van de SGP (door een amendement in de raad van december) stelde de gemeenteraad nu de kaders vast voor hoogte van de tarieven en de voorwaarden.

Aandachtspunten SGP

Namens de SGP voerde Mulder het woord. De SGP was nog niet tevreden met de kaderstelling voor de PGB, en daarom werd een amendement ingediend om een grotere vrije ruimte voor het PGB vast te stellen (1.5 % van het budget met een minimum van 250 euro en een maximum van 1250 euro). Deze grotere vrije ruimte is conform de landelijke richtlijn en biedt PGB-houders flexibiliteit bij veranderende zorgsituaties.

Behandeling in commissie en raad

Behandeling van dit onderwerp in de raad ging vrij gemakkelijk voor Scherpenzeelse begrippen. Het amendement werd aangenomen, uitgezonderd de stem van DS.

Consumentenplein Woudenberg: Leefbaarheid en veiligheid

Urgent

De leefbaarheid van Scherpenzeel en het voorzieningenniveau worden sterk negatief beïnvloed als er bij de kop van de spoorzone een consumentenplein gerealiseerd wordt. Weliswaar is dat in eerste instantie een zaak van Woudenberg, maar het laat de raad van Scherpenzeel niet onberoerd. Ook bij de vaststelling van de startnotitie voor de centrumvisie in de raad van 29 januari is er het nodige over gezegd. Daarom besloot de raad om unaniem een motie vast te stellen en aan te nemen waarin de raad het college opriep om bij de buren het belang van de leefbaarheid van ons dorp en de economische belangen van onze winkeliers over te brengen. Daarnaast zal het college de veiligheidsrisico’s van het bedrijf van Van Appeldoorn, een zogenaamd BRZO-bedrijf met een hoog veiligheidsrisico, in kaart te brengen.

Aandachtspunten SGP

Namens de SGP voerde Van Deelen het woord. De SGP steunde de motie. Een pleidooi om Woudenberg te vragen geen onomkeerbare besluiten te nemen voordat de beide gemeenten hun centrumvisies vastgesteld hadden, kon niet op een meerderheid rekenen.