10 oktober 2010

De bodemloze put van Scherpenzeel

De bodemloze put van Scherpenzeel

Datum: 09-10-2010

Het was weer eens zover. Kulturhus ‘De Breehoek’ was onderwerp van gesprek in de Scherpenzeelse raad. En niet zonder reden. Er moet maar weer eens geld bij. Gelukkig waren er ook nog andere onderwerpen. Anders zou het maar saai worden in Scherpenzeel.

Nieuwbouw basisscholen
Al jaren kampen de Viermaster basisscholen (‘De Glashorst’, ‘De Bruinhorst’, en ‘De Maatjes’) met ruimtegebrek. Bovendien zijn de gebouwen verouderd. Daarom is vervangende nieuwbouw nodig om de jeugd onderwijs te bieden in gebouwen die op de eisen van deze tijd zijn afgestemd. Het collegevoorstel betrof de aankoop van een perceel grond aan de Akkerwindelaan en het beschikbaar stellen van een budget voor de bouw van een nieuwe school ter vervanging van De Bruinhorst’ en ‘De Maatjes’. De SGP kon zich van meet af aan in dit plan vinden. In het voortraject had de SGP enige kritiek. Dat betrof niet de nieuwbouw van de school, maar het ontbreken van een plan voor de ruimtelijke ordening en de stedebouwkundige visie op het te ontwikkelen gebied.
Het huidige voorstel kreeg de steun van de SGP-fractie. Raadslid Mulder: “De verschillende scenario’s zijn goed onderzocht en het voornemen tot nieuwbouw op de locatie aan de Akkerwindelaan is de beste oplossing. We zijn voor een adequate huisvesting voor het onderwijs aan onze jeugd.” Hij vroeg tevens aandacht voor de verkeersveiligheid. Veilige fiets- en looproutes naar de school zijn belangrijk. Verder moet overlast voor de wijk, bijvoorbeeld door parkeren, voorkomen worden. De SGP verleende geen steun aan een VVD-motie die eerst een voorlopig ontwerp wilde afwachten en dan pas het budget vrijgeven. Mulder: “Dit is strijdig met het beleid uit de huisvestingsverordening. En bovendien is de gemeente hier geen opdrachtgever, maar de school.” Je zag Mulder denken: hadden we dit soort moties maar eerder gehad bij de sportterreinen en ‘De Breehoek’, dan waren de overschrijdingen vast minder geweest.


Weer belastinggeld naar ‘De Breehoek’
Nog niet zolang geleden, in de raad van 1 juli, presenteerde het college de afrekening van ‘De Breehoek’. Er bleek slechts een geringe overschrijding van het budget te zijn. Het college en de raadsleden van de meeste fracties glommen toen van trots. De opmerking van Mulder destijds “dat dit niet zo verwonderlijk is als het budget tussentijds telkens verhoogd wordt”, kon toen de pret niet drukken.
Nu kwam echter de volgende aap uit de mouw. Door onprofessioneel handelen zijn er twee facturen niet meegenomen in de eindafrekening. Nu moet er weer een ton bij. Alle fracties waren kritisch maar accepteerden de excuses van het college. De SGP stemde als enige fractie tegen.
Binnenkort komt de begroting aan de orde. Dan zal ook het exploitatietekort van het Kulturhus weer aan bod komen. Duidelijk is dat het tekort minimaal zestigduizend euro groter is dan verwacht. De SGP zal zich er voor inzetten om een hogere bijdrage van de gemeente in het exploitatietekort van ‘De Breehoek’ te voorkomen. Hopelijk nemen andere fracties ook die verantwoordelijkheid.