23 december 2017

Constructief en dualistisch

 

Met twee lange raadsvergaderingen op 19 en 21 december sloot Scherpenzeel het politieke jaar 2017 af. Veel constructieve besluiten werden genomen. Waarbij de dualistische inslag van de Scherpenzeelse raad duidelijk naar voren kwam. De vergaderingen werden bekwaam geleid door burgemeester Van Rhee-Oud Ammerveld, tijdelijk plaatsvervanger van burgemeester Visser die verhinderd is door ziekte.

Integraal Plan Scherpenzeel: Bedrijvigheid stimuleren en ondernemersplan onderzoeken

Naar de vaste overtuiging van de SGP is bedrijvigheid en werkgelegenheid goed voor de Scherpenzeelse gemeenschap. Waar gewerkt wordt, is er ruimte voor woningbouw, blijven voorzieningen op peil en is er toekomst voor de jongere generatie.

Onderzoek van de gemeente heeft aangetoond dat er een behoefte van 7.5 ha bedrijventerrein is voor Scherpenzeelse bedrijven. De SGP wil die bedrijven niet wegjagen naar andere gemeenten in de regio. Daarnaast heeft de ondernemersvereniging een ambitieus plan aangeboden aan de gemeente om wonen en werken te stimuleren en het dorp een facelift te geven.

De SGP staat positief ten opzichte van dergelijke initiatieven uit de samenleving. Maar ze moeten wel onafhankelijk onderzocht worden op de gevolgen voor de gemeente. Daarom pleitte de SGP, samen met GBS en Pro Scherpenzeel voor snel oppakken van de bestemmingsplanprocedure en het snel onderzoeken van het plan.

Gaat de SGP zomaar akkoord met het plan? Nee, de SGP tekent niet bij het kruisje! Het onderzoek moet minimaal inzicht geven in: de aantoonbare voordelen van (onderdelen van) het plan, geen grote risico’s voor Scherpenzeel, het maatschappelijk draagvlak door een zeer zorgvuldig participatieproces met inwoners, ondernemers en verenigingen. De uitkomsten van zo’n onderzoek kunnen meegenomen worden in de op te stellen omgevingsvisie. Op dat gebied loopt Scherpenzeel achter en deze ‘pilot’ kan daarbij helpen.

Deze keuze werd door de raad aangenomen met de stemmen van VVD, CU en CDA tegen.

Tarieven Afvalstoffenheffing: Helaas uitstel Diftar, maar lichtpuntjes

Per 1 januari zou in Scherpenzeel gestart worden met het Diftarsysteem, eerder uitgelegd op deze website. De raad was destijds praktisch unaniem. Het is nodig om de afvalscheiding te verbeteren en het levert bij inwoners meer bewustwording op van afvalstromen. De SGP heeft vorig jaar van harte voor het voorstel gestemd. Het doel is minder afval en dat is goed rentmeesterschap van de schepping.

Als het goed is gaan mensen minder vaak de grijze kliko aanbieden. Daardoor wordt het jaarlijkse bedrag dat men moet betalen voor afvalstoffen lager. De crux zat hem in de afvaltarieven die hiervoor vastgesteld moeten worden en de communicatie daarvan naar de inwoners. Vanaf juni heeft de SGP regelmatig aangedrongen op een goede onderbouwing van de tarieven door kosten en opbrengstcijfers te verstrekken en het effect voor inwoners door te rekenen. De SGP wilde daar een discussie over.

Dir is niet van de grond gekomen. Als gevolg daarvan en beperkte communicatie tot op dit moment begon de meerderheid van de raad te twijfelen of het verstandig is Diftar per 1 januari moest ingevoerd worden. Daarom komt het college later met een voorstel hoe en wanneer Diftar in 2018 moet worden ingevoerd.

Wat de SGP betreft had Diftar wel mogen worden ingevoerd per 1 januari, waarbij er dan op korte termijn de effecten op het tarief onderzocht zou worden en desnoods maatregelen te nemen om negatieve effecten (als die er zouden zijn) te compenseren. Dat voorstel haalde het niet.

Positief was wel dat een SGP-motie werd aangenomen om een pilot te starten aangaande gratis wegbrengen van grof huishoudelijk afval. Daarover is al veel te doen geweest. Een ding is zeker dat Scherpenzeel hier kan verbeteren. In omliggende gemeenten waar afvalscheiding een succes is geworden is als regel het wegbrengen van dit soort afval gratis.

De Breehoek: Positieve punten, maar kritisch blijven

Kulturhus De Breehoek vormt vanaf het besluit tot de bouw tot nu toe voor veel debat in de raad. Te hoge kosten, bijlappen subsidiebedragen door de gemeente, te weinig inkomsten, en de kwaliteit van de dienstverlening vormen de trefwoorden van de discussie.

Nu is er de achterliggende jaren veel verbeterd. De exploitatie is minder slecht dan in het verleden, en de directie slaagt erin het imago en de dienstverlening sterk te verbeteren. Daarvoor is een compliment op zijn plaats.

In 2015 was een herstructureringsplan door de raad aangenomen waarbij meer dan 5 ton gemoeid was. De SGP steunde dat voorstel destijds wel, zij het schoorvoetend. Begrootte kosten en opbrengsten noemden we toen “fragiel”. Dat is waar gebleken. Want nu lag er een verzoek tot extra subsidie: € 72.000 in 2017, € 97.000 in 2018 en Є 83.000 in 2019 en daarna nog extra gelden beschikbaar stellen zodat het college, onder uitgewerkte voorwaarden, over kan gaan tot het verlenen van extra subsidie van € 60.000,00 per jaar vanaf 2020. Ook hierbij vroeg de SGP wederom aandacht voor de beheersing van de kosten en het benutten van de kansen om opbrengsten te verhogen. Zo blijkt De Breehoek indirect verenigingen voor een bedrag van wel een ton te subsidiëren doordat ze feitelijk een te lage huur rekenen. Wat de SGP betreft komen er zo snel mogelijk nieuwe contracten voor deze gebruikers.

Nu snapt de SGP wel dat De Breehoek niet zonder subsidie met gemeenschapsgeld kan. Niemand schiet er iets mee op als het gebouw moet sluiten, dan zijn we veel slechter af. Het gebouw staat er nu eenmaal. Maar juist omdat het gemeenschapsgeld is, moeten we kritisch blijven en de prikkel bij directie en bestuur laten. Daarom steunde de SGP een amendement van de VVD om wel de extra gelden beschikbaar te stellen tot en met 2019, maar voor het vervolg later een besluit te nemen. Dus alleen als het dan nodig is én als er nieuw inzicht in kosten en opbrengsten is.

Kunstgrasveld Vallei Vogels: Gemiste kans

De raad werd gevraagd om € 370.000 beschikbaar te stellen voor een tweede kunstgrasveld voor Valleivogels. De motivatie was dat de vereniging dit hard nodig heeft vanwege een toename van het aantal (jeugd)leden. Nu was hier in de commissie in juni ook over gesproken en toen was het voorstel van de agenda gehaald vanwege onvoldoende onderbouwing en vanwege ontbrekende overeenkomsten met de verenigingen als geheel. Nu was het voorstel terug. En ja, er waren overeenkomsten en ja, de vereniging betaalt 25% van het bedrag in 45 jaar tijd terug.

De SGP erkent dat investeringen in het sportcomplex noodzakelijk kunnen zijn. Wat de SGP betreft zijn er dan harde criteria zoals een onderbouwing van de noodzaak, een verbetering van de exploitatie, en een significante eigen bijdrage van de vereniging. Iedereen wordt beter van zelfredzame verenigingen, zeker als zo’n vereniging serieuze eigen (kantine) inkomsten heeft. Omdat het aan geen van deze criteria voldaan is en er feitelijk nauwelijks sprake is van ledengroei, stemde de SGP als enige tegen. Overigens kon een goed verstaander horen dat Pro Scherpenzeel en CDA deze bezwaren deelden. Alleen stemden zij voor…

Commotie over integriteit rond nieuwbouwproject: Geen enkele reden tot zorg

Bij de vaststelling van de grondexploitatie van het terrein van de voormalige Maatjesschool in de raad van 28 september ontstond verwarring over betrokkenheid van de CDA-raadsleden Slappendel en Van Kampen. Zodra die school gesloopt is, moeten volgens het raadsvoorstel een aantal levensloopbestendige woningen gerealiseerd worden via een Collectief Particulier Ondernemerschap (CPO). Maar het bleek dat beide raadsleden zich ingeschreven hadden voor deelname. Dat leidde tot veel commotie, en resulteerde in een integriteitsonderzoek naar de privaatrechtelijke aspecten rondom deze gang van zaken. Nu werd het rapport besproken. De conclusie is eenvoudig dat niemand blaam treft en dat er geen enkele sprake is van onregelmatigheden of integriteitsschendingen. Daarmee is voor de SGP de kous af. Het was beter geweest als alle betrokkenen beter gecommuniceerd hadden. Liever ten overvloede dan te weinig.

Afvalwaterplan: Helaas stijging tarieven

Er wordt geen nieuw afvalwaterplan/rioleringsplan gemaakt omdat deze plannen opgaan in de nieuwe omgevingsvisie die over enkele jaren opgesteld moet zijn. Tot die tijd geldt het huidige plan, dat in deze raadsvergadering formeel verlengd moest worden. Een eerdere afspraak uit 2016 was dat de tarieven niet zouden stijgen. Helaas bevatte dit voorstel toch een jaarlijkse stijging van 9 euro. Een SGP-amendement om deze stijging ongedaan te maken haalde het niet. Het leek erop dat de andere partijen zich dit allemaal niet meer konden herinneren.