21 september 2013

Constructief

De eerste vergadering van de raad mét spreektijd. Een verademing, vindt de SGP. Met onderwerpen die er niet om liegen en normaal tot ver na middernacht zouden vergen, was de vergadering nu rond elf uur klaar. Er was sprake van een constructief debat, al nam de raad helaas een onverstandig amendement aan voor plan Zuid.

De bodemloze put van Scherpenzeel: Kulturhus ‘De Breehoek’

Even opfrissen: Vóór 2006 wilde de raad alleen een nieuwe sporthal. Voor 5 miljoen en niet meer Alleen de SGP heeft altijd dat standpunt vastgehouden. Andere partijen gingen er dingen bij bedenken. Het resultaat is dat we een kulturhus hebben dat ons miljoenen meer kostte en waar nog steeds geld bij moet.

Nu was het weer zover. De raad had het college in februari opgedragen het organisatorische en financiële reilen en zeilen van ‘De Breehoek’ te onderzoeken en met een raadsvoorstel te komen. Nu lag dat rapport op tafel. De algemene reactie van de raad op het rapport was positief: het bevat veel informatie. Daarbij werd ‘De Breehoek’ steeds vergeleken met andere kulturhusen in Gelderland. Conclusie was eigenlijk dat het nog niet zo slecht gaat met ‘De Breehoek’. Op basis daarvan stelde het college voor de jaarlijkse bijdrage van de gemeente te verhogen van 39.000 naar 68.000 euro, en nog incidenteel een ton, verdeeld over een aantal jaren.

Dat was te gortig voor de SGP. Van Deelen:  “De SGP-fractie is vanaf het begin helder geweest over de uitgangpunten en doelstellingen van ‘De Breehoek’:  Een maximale investering van 5 miljoen euro en een exploitatie die dicht in de buurt komt van 0. De extra investering in de afdeling cultuur en de daarmee gepaard gaande tekorten zijn niet de keuzes van de SGP geweest. De gemeentelijke financiën staan onder druk en zullen de komende jaren door overheidsmaatregelen nog verder onder druk komen te staan. Als gemeente zullen we op de centen moeten letten. We vinden het rapport qua analyse helder. Een aantal aanbevelingen en conclusies delen wij: De organisatiestructuur lijkt ons correct, en wij adviseren het management van ‘De Breehoek’ om een adviesorgaan in het leven te roepen waarbij (lokale ) ondernemers een rol zullen spelen.” Maar wat ons betreft masseert het rapport de financiële problemen weg. Daar houdt de SGP niet van.”

Om zijn betoog kracht bij te zetten diende hij samen met de VVD een amendement en een motie in. Strekking van het amendement was een uiteindelijke exploitatie op nul, en de motie beoogde de kosten op de juiste plaats te leggen waar ze horen. De motie werd aangenomen, zonder steun van CDA en DS. Het amendement kreeg een meerderheid met steun van GBS en CU.

De SGP steunde hiermee voorlopig de bestaande jaarlijkse bijdrage van 39.000 euro, redenerend dat dit bedrag de noodzaak om de activiteiten op zondag uit te breiden of een volledige horecavergunning overbodig maakt.

Sportbeleid: Niet doen

Vorig jaar zegde wethouder Van de Glind een kadernota over sporten in Scherpenzeel toe. Naar die nota werd reikhalzend uitgezien. Er zou immers eindelijk duidelijkheid komen over het subsidiebeleid aan sportverenigingen en over de zogenaamde huurgewenning (een bijdrage aan de sportverenigingen om ze te laten ‘wennen’ aan de hogere huur in ‘De Breehoek’). De raad van Scherpenzeel had al eerder moeizaam besloten om dit af te bouwen, maar volgens goed Scherpenzeels gebruik bijt de raad nooit door, zeker niet als de verkiezingen in zicht zijn.

Van Deelen legde uit dat zijn partij wat wil doen aan de grote hoeveelheid geld die naar de sport gaat. Sportverenigingen, sportvelden en ‘De Breehoek’ hebben de laatste jaren ruimschoots geld gekregen. In deze tijd van bezuinigen moeten ook verenigingen de handen uit de mouwen steken en niet zonder meer bij de overheid aankloppen. “De kadernota sport en bewegen telt een respectabel aantal bladzijden. Naar de smaak va de SGP wordt het huidige heersende beleid te veel verlengd en lijkt het dat Scherpenzeel op sportgebied in een soort economische enclave leeft waar krimp en crises geen vat op hebben. Met deze sportnota laten wij de verenigingen teveel in de waan dat het  zijwieltjesbeleid  gehandhaafd blijft   en budgetten niet aangetast hoeven te worden. Om nu eindelijk duidelijkheid te krijgen over de afbouw van de huurgewenning diende hij samen met de VVD een amendement in. Dit amendement kreeg alleen steun van de twee indienende partijen.

Overigens stemde de SGP tegen de nota om twee redenen: vanwege principiële bezwaren tegen zondagssport en vanwege financiële bezwaren tegen het ontbreken van een deugdelijke financiële basis.

Beelkwaliteitsplan ‘Heijhorst’: Mooi wonen in Zuid

Het college is voortvarend aan de slag met de bouwplannen in Zuid, met als eerste te ontwikkelen gebied het Heijhorstterrein. De SGP heeft afgelopen zomer nog opgeroepen om snelheid te maken op dit dossier, in het belang van onze inwoners en bedrijven. Het resultaat mag er zijn: een mooi beeldkwaliteitsplan waarin een beeld ontstaat van een mooie, ruime en groene wijk. Daarbij is er goed geluisterd naar de inspraak van inwoners en belangstellenden.

De SGP vroeg aandacht voor de kosten van het openbaar groen. “We willen graag een mooie groene wijk, maar er dreigen forse bezuinigingen aan te komen waarbij groen vast niet gespaard kan worden, dus het is verstandig om hier bij de opzet van de plannen al rekening mee te houden. Verder vinden we bepaalde welstandseisen prima maar wat de SGP betreft mogen ze niet kostenverhogend of vertragend werken”, aldus Zwankhuizen.  Verder vroeg hij aandacht voor de verkeersituatie bij de Wittenbergschool: gescheiden verkeer voor voetgangers en fietsers, voldoende parkeergelegenheid bij de ‘kiss and ride’ zone bij de school zonder overlast voor de wijk en wellicht verkeersmaatregelen bij het kruispunt bij de school en de kerk. De SGP is tevreden dat hiervoor in het plan duidelijk aandacht is en is blij met de toezegging om deze uitgangspunten mee te nemen in de volgende fase van het project.

De SGP stemde als enige tegen een amendement van CDA om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. De SGP is daar op zich voor, maar de redenering in de overwegingen (uniformiteit in het hele dorp) en onduidelijkheid over financiële gevolgen voor de opbrengst van het hele plan waren de redenen om tegen te stemmen.