2 oktober 2012

Bouwen en bewaren

Bouwen en bewaren

Datum: 02-10-2012

Opmerkelijk voor Scherpenzeel. Een raadsvergadering die op de geplande tijd en vóór elf uur afgelopen was. De discussies waren kort en zakelijk. De onderwerpen waren van praktisch en principieel belang. Nieuwbouw voor starters, een vitaal platteland, onderhoud van monumenten en sportvisbeleid waarin de zondagsrust niet in het geding is, vormden de hoofdmoot van de agenda.

Woningbouw aan Prinsenlaan: voor starters
Op korte termijn hoopt de gereformeerde gemeente een nieuw kerkgebouw te betrekken aan De Dreef. Het terrein van de huidige kerk is verkocht aan een ondernemer die er 28 goedkope starterswoningen wil bouwen, en een vrijstaande woning. Een groot deel van de starterswoningen zal voor een prijs van ongeveer 160.000 euro verkocht worden.  Het bestemmingsplan laat woningbouw op dit moment op deze locatie niet toe. Maar het college kan hiervan afwijken als de raad een verklaring van geen bedenking afgeeft. Op tafel lag dus een zogenaamde ‘ontwerpverklaring van geen bedenking’. “Een goed en sober plan”, zo verwoordde Zwankhuizen het standpunt van de SGP. “Het is een wonder dat in deze tijd een dergelijk plan in gang gezet kan worden, en we zijn blij met het bouwen voor een belangrijke doelgroep: starters op de woningmarkt.” Unaniem ging de raad akkoord met dit voorstel, waarmee een belangrijke stap gezet is. De raad nam ook een motie van de VVD aan waarin het college opgedragen werd om meer eisen te stellen aan de invulling van de locatie. De SGP vond deze motie overbodig en niet aan de orde. “Bij dit dossier dient de raad zich alleen uit te spreken of dit plan in strijd is met goede ruimtelijke ordening. Dat is hier niet het geval omdat onze structuurvisie woningbouw op deze locatie benoemt”, aldus de SGP-er.

Functie verandering buitengebied: voor vitaal platteland
Op tafel lag een voorstel voor aanvullende regels voor functieverandering in het buitengebied. Er zijn al regels voor het slopen van een bepaalde oppervlakte agrarische bebouwing, waarbij dan een hoeveelheid woningen of bedrijven teruggebouwd mag worden. De regels worden nu aangepast en verbeterd. De SGP is blij met het voorstel. Zwankhuizen: “Laten we hopen dat de regels niet veel gebruikt worden. Dat onze agrarische bedrijven vitaal blijven en kunnen groeien indien nodig. Lukt dat onverhoopt niet, dan zijn deze regels nuttig om verrommeling en verpaupering van het platteland tegen te gaan”, aldus Zwankhuizen.

Monumentenbeleid: voor behoud van monumenten
In de vorige raadsperiode was het subsidiebeleid voor monumenten afgeschaft wegens een bezuiniging. Op verzoek van de raad kwam het college met een voorstel om het beleid weer in te voeren. Het voorstel van het college ging de raad echter niet vergenoeg. Weliswaar werd de subsidieregeling weer opgetuigd, maar er blijft een ongelijkheid bestaan: iemand die een monument bezit moet ongeacht de verbouwing een vergunning aanvragen en dus leges betalen. Voor eenzelfde verbouwing van een niet-monument hoeft de eigenaar geen vergunning aan te vragen en heeft dus geen extra kosten door de verschuldigde leges. De SGP steunde het voorstel van het college én een amendement van het CDA. Dat amendement hield in dat de ongelijkheid in de kosten vanwege de vergunningaanvraag opgeheven werd door de leges voor omgevingsvergunningen licht te verhogen en op nul te stellen voor verbouwingen aan monumenten die voor een normaal gebouw niet vergunningsplichtig zijn. Motivatie van de SGP om vóór het voorstel en amendement te stemmen was de volgende: We hebben allemaal belang bij goed onderhouden monumenten. De eigenaars van monumenten hebben geen keus en moeten niet onnodig op kosten gejaagd worden. Leges dienen daarentegen kostendekkend te zijn en de legesopbrengst moet gelijk blijven.

Visbeleid: voor de jeugd en zondagsrust
GBS is ooit met een voorstel gekomen om visbeleid te maken ter bevordering van de sportvisserij  en de kwaliteit van de vijvers en watergangen in Scherpenzeel. Ook het beheer van de vijvers komt daarmee in handen van ‘HSV Ons Genoegen’. Nu ging het om de vaststelling van de kaders. Sportvisserij kan belangrijk zijn om de jeugd een zinvolle besteding te laten hebben. Kern voor de SGP was het kader dat het college neerzette: Geen visevenementen op zon- en feestdagen. De SGP, bij monde van Van Deelen, steunde dit kader van harte. Democraten Scherpenzeel, gesteund door de VVD, maakte echter bezwaar tegen het uitgangspunt dat er geen evenementen zijn op de zondag. Raadslid Van de Weert deed dat met een beroep op de zondagswet, de APV en de stelling dat ieders mening gerespecteerd moet worden. Amendementen om het kader over de zondagsrust te schrappen haalden het niet. Van Deelen pareerde het beroep op de zondagswet met de opmerking dat “de deze wet zaken mogelijk maakt, en juist niet verplicht. De redenering van DS is de wereld op zijn kop.” Hij complimenteerde GBS met het feit dat ze de afspraken uit het coalitie-akkoord met de SGP ruimhartig steunde en hij bedankte ook het CDA en de CU voor steun aan dit kader. In de commissievergadering van 13 september over dit voorstel had commissielid Van Dijk nog onduidelijkheid laten bestaan over het standpunt van zijn partij. Van Dijk haakte in op een discussie van Van Deelen met DS over mogelijke overlast bij evenementen, waarbij het leek alsof kerkbezoek gelijk werd gesteld aan visevenementen. Maar in de raadsvergadering kreeg het voorstel de volledige steun van de CU. Reden voor de SGP om dankbaar te zijn met de erg brede steun voor de zondagsrust in Scherpenzeel. De SGP is daar niet alleen voorstander van omdat de meerderheid van Scherpenzeel niet zit te wachten op allerlei activiteiten op deze dag. Bovenal doet de SGP dat omdat de zondag Gods dag is en onderhouding van deze dag heilzaam is voor alle mensen.