11 november 2017

Bouwen en Begroten

 

Een rustige avond op 9 november jl. Een tamelijk eensgezinde gemeenteraad die alle besluiten nam en op tijd afgelopen was. Het kan in Scherpenzeel.

Bestemmingsplan Akkerwindelaan: Mooi wonen

Op de agenda stond het bestemmingsplan aan de Akkerwindelaan. Het plan beoogt de realisatie van 150-160 woningen. Er is een mooie, ruime wijk met een dorps karakter gepland. Het bevat mooie koopwoningen, maar ook sociale huurwoningen en budget woningen (goedkope koop). Voor alle doelgroepen uit de Scherpenzeelse samenleving dus.

Er was echter veel discussie over het bebouwen van het zuidelijke deel dicht bij de Lunterse beek. SGP en CDA waren voor. GBS aarzelde. De rest van de raad was mordicus tegen.

De meerderheid van de raad vond dat niet het hele zuidelijke deel volgebouwd moest worden. Nu was voor ons bouwen in dat zuidelijke deel geen doel op zich, maar het is een mooie plek om te wonen. De natuurwaarde kon in stand blijven bij een juiste inrichting en toepassing van groen. Bovendien verdienen we met woningbouw geld voor de samenleving. Door niet te bouwen dreigde een geschatte opbrengst van minimaal 1.2 miljoen verloren te gaan. Geld wat we als Scherpenzeelse samenleving goed kunnen gebruiken. Uiteindelijk bleek na veel discussie een raadsbrede steun voor beperkt bouwen in het zuidelijke deel. Het verlies aan meeropbrengst is nu geschat op 7 ton.

Begroting: Positief vooruitkijken, scherp blijven

De begroting voor het komende jaar heeft een klein overschot en de meerjarenraming is sluitend. Daarmee is de SGP tevreden. Positief is de SGP ook over wat het college heeft gerealiseerd. Er staan ook nog veel plannen op stapel.

Speciale aandacht werd gevraagd voor:

  • Financieel beleid (gezond houden);
  • Lastendruk (slechts stijging met inflatiepercentage);
  • Bedrijventerrein (Scherpenzeelse bedrijven ruimte te bieden);
  • Plan van ondernemers voor bedrijventerrein en dergelijke (positief benaderen en graag bespreken in de komende raad);
  • De Breehoek (waakzaamheid want kosten te hoog en opbrengsten te laag; overigens komt er nog een aparte discussie over De Breehoek, want het gaat financieel niet zoals we het graag zouden willen);
  • Circulaire economie (past bij onze visie op het rentmeesterschap);
  • Door Fipronil-affaire getroffen pluimveebedrijven (college moet maximale inspanning te plegen om waar mogelijk te ondersteunen).

Voor de volledige bijdrage van Gerard van Deelen, die Johan Mulder verving, die op zijn beurt de burgemeester verving die wegens ziekte verhinderd was, klik hier.

De SGP stemde voor deze begroting. Van Deelen gaf namens de SGP, zoals gebruikelijk, een stemverklaring af het niet eens te zijn met de zaken in de begroting die in strijd zijn met onze uitgangspunten, waaronder die zaken die de zondagsrust betreffen.