11 april 2016

Bouwen, Bomen, Parkeren en Knallen

Daarmee was de raadvergadering van 7 april jl. wel samen te vatten. De grondexploitatie ontwikkelt zich positief, de bomen worden goed onderhouden, het centrum krijgt meer parkeerruimte en overlast van vuurwerk is prima (voor een deel van de raad dan). Lees hoe met duidelijk zichtbare tegenzin tegen een onderzoekje gestemd werd.

Grondexploitatie Akkerwindelaan: Positieve ontwikkeling

Het college presenteerde een bijgewerkte grondexploitatie van het complex Akkerwindelaan. Naast de nieuwe school ‘De Korenmaat’ komt op termijn een nieuwe wijk. Er zijn verbeterde vooruitzichten op basis van plan Heijhorst, er is meer woningbouw gepland door een groter oppervlak te bebouwen, en er is ruimte voor sociale huurwoningen. Er is meer druk vanuit de samenleving om sociale huurwoningen te bouwen in verband met urgentiegevallen en de komst van migranten.

Als SGP zijn we positief over dit plan. Wel hebben we wederom aandacht gevraagd voor het ontwikkelingstempo. De oproep aan het college is: “Houdt de bestaande woningmarkt goed in de gaten. Er lijkt een verbetering te zijn maar er staan zeer veel bestaande woningen te koop.” Verder willen we waken voor een te grote verdichting van het gebied.

De raad nam unaniem een amendement van de VVD aan waardoor een kettingbeding gaat gelden voor de sociale huurwoningen. Zonder zo’n regeling kan een woningstichting gronden goedkoop verwerven en spekkoper worden wanneer later gronden tegen de dan geldende marktprijzen verkocht worden. Verder kwamen VVD en GBS nog met een motie om het te bebouwen oppervlak te verkleinen. De argumenten daarvoor waren niet steekhoudend (het stukje grond was ooit gedefinieerd als onderdeel Ecologische Hoofdstructuur). Ernstiger was het feit dat de indieners niet nagedacht hadden over de effecten op de financiën. Deze motie zou een negatief effect van 6 ton op de exploitatie kunnen betekenen. Of u even wilt betalen.

Bomen: Beschermen wat waardenvol is

Een drietal plannen werd vastgesteld om waardevolle bomen en bomenstructuren in de toekomst goed te kunnen beschermen en onderhouden. Scherpenzeel moet groen blijven met veel aandacht voor historisch gegroeide boomstructuren. Daarnaast voorziet het plan in meer vrijheid voor inwoners ‘in hun eigen achtertuin’. In het verleden is er beleid gemaakt om ongeveer iedere per ongeluk opgeschoten boom bij particulieren een beschermde status te geven. Dat wordt opgeheven.

Als SGP zijn we positief over de plannen. Nuchterheid is op zijn plaats. Groen en bomen zijn belangrijk, maar zagen en snoeien zijn ook noodzakelijk. Belangrijk is om op langere termijn te kijken. Als er een boom omgezaagd wordt is er vaak gejammer op de korte termijn. Op langere termijn is bij heraanplant het beeld nog mooier.

Bij velen is bekend dat de ‘Polsche Steeg’ een prachtige onverharde weg is, met mooie bomen. Helaas is de weg smal en hebben de bomen zwaar te lijden onder sluipverkeer en het wegonderhoud. Reden voor de SGP om een motie in de dienen. Deze unaniem gesteunde motie voorziet in afsluiting van deze weg voor niet bestemmingsverkeer en voor verbeterd onderhoud.

Polsche Steeg

Aankoop Parkeerterrein achter Big Bazar: Goed voor consumenten en bedrijven

Het college heeft de parkeerplaatsen achter de Big Bazar (het voormalige Rabobankkantoor) aangekocht. Dit levert ruwweg een vijftigtal parkeerplaatsen op voor langparkeerders en winkelend publiek. Al met al een goed voorstel.

Als SGP waren we blij met dit plan. Er hangt wel een prijskaartje aan van ruim twee ton, maar als iets duidelijk wordt in ons land is dat als parkeervoorzieningen niet op orde is, de winkels en centrumfuncties in zwaar weer belanden, zelfs bij grote gemeenten.

Motie Vuurwerk Overlast: Zielige vertoning

Samen met de DS diende de SGP een motie in het college te vragen onderzoek te doen naar de mogelijkheid om overlast van vuurwerk te beperken door het instellen van vuurwerkvrije zones, bijvoorbeeld bij ‘Huis in de Wei’. Dit is een langgekoesterde wens van deze partijen. Op verzoek van de SGP werden daar uitdrukkelijk ook de zones rond kerken betrokken.

Bijzonder was dat SGP en DS daar eensgezind in op konden trekken en ook de VVD zich hierachter kon scharen. Wie ook zijn ogen en oren in de afgelopen tien jaar de kost gegeven heeft, weet dat vuurwerk afsteken met als gevolg overlast, schade en letsel, niet meer vanzelfsprekend is. Ook grotere steden hebben dit reeds succesvol toegepast. Aan de signatuur ligt het niet, van links tot rechts, van groen tot rood en van behoudend tot progressief.

De motie kreeg geen steun van CU, CDA en GBS. Reden: het niet te handhaven. Dat deze motie een signaalfunctie heeft, een beroep doet op gezonde verstand van Scherpenzelers, en inspeelt op een positieve maatschappelijke ontwikkeling, mocht niet baten. Nu even geen aandacht voor ouderen, kwetsbaren, zieken, dieren, overlast, duurzaamheid, milieu. Maar eigenlijk was het nog gekker. Het betoog van de partijen was zo ongeveer dat van voorstanders. Om vervolgens de partijen met zichtbare tegenzin tegen te zien stemmen.

Motie ‘Tafeltje Dek Je’: Intentie goed maar verkeerde oplossing

Er is wat onduidelijkheid gerezen over de continuïteit van maaltijdvoorzieningen voor ouderen in Scherpenzeel. Dit is geen verantwoordelijkheid van de gemeente maar van SWO. Wethouder Vreeswijk houdt de vinger aan de pols. SWO is goed bezig om dit probleem op te lossen. En zo hoort het ook. SWO is prima in staat dit te regelen.

GBS kwam met een motie om de verantwoordelijkheid op dit terrein naar de gemeente te trekken. Daar had de raad geen trek in. Met inhoud van de motie was overigens niets mis: het streven om oudere inwoners zorgvuldig te voorzien gezonde warme maaltijden kan van harte onderschreven worden.