4 november 2015

Begroting meerjarig sluitend. En toch een zware vergadering…

Een zware vergadering op 29 oktober 2015? Niet voor de coalitie. De kadernota en de bezuinigingsdiscussie is achter de rug, dus dan is het meeste wel gezegd. Ook niet voor de oppositie. Die had niets nieuws te zeggen, en dus hielden ze het bij het reciteren van hun teksten van juni (kadernota) en september (bezuinigingsdebat). Maar het was zwaar voor – naar eigen zeggen – pers en publiek. Die kwamen zuchtend van de tribune, na een heel avondje luisteren en “het ging nergens over”, zo vatte een meer dan gemiddeld geïnteresseerde het samen. Er is weinig fantasie voor nodig om te bedenken waar het bij de volgende financiële rapportage of begroting over zal gaan.

Begroting 2016 vastgesteld: Meerjarig sluitend

De kadernota in juni liet een meerjarig tekort zien voor Scherpenzeel. Dat had Scherpenzeel gemakkelijk kunnen bijlappen uit de spaarpot. Maar dat wilde het college niet. Daarom is er een bezuinigingsvoorstel aangenomen om het tekort structureel op te vangen. De hoofdpunten van deze discussies zijn te vinden in de verslagen van de raadsvergaderingen van juni en september.

Als gevolg daarvan presenteerde Scherpenzeel nu een prima begroting. Snel aan de slag zou je denken. Niets is minder waar. Allerlei details kwamen naar voren, die het noemen niet waard zijn. Typerend gedrag wanneer er weinig op aan te merken is. Dan verzandt de discussie in details.

Als SGP hebben we nog speciaal aandacht gevraagd voor:

  • Bedrijventerreinen en werkgelegenheid: Stuur bedrijven niet weg naar de regio, maar houd werkgelegenheid en bedrijvigheid hier. De structuurvisie maakt dat mogelijk.
  • Sociale woningbouw: De druk om meer woningen voor sociale huur te bouwen wordt groter. Plannen dienen op feiten en deugdelijk onderzoek gebaseerd te zijn.
  • Verkoop bestaande woningen: We houden de vinger aan de pols. Faseren en doseren is hard nodig. Er is nog geen beweging in de bestaande woningmarkt.
  • Participatiewet: Meerdere malen is, mede door de SGP via onder andere moties, aan het college opgedragen werk te maken van de participatiewet. De gemeente heeft ook op dit terrein een voorbeeldfunctie om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Het college moet hier werk van maken.

Financiële rapportage: Maatregelen om tekort te voorkomen

De eerste financiële rapportage van dit jaar liet (zoals altijd) een fors tekort zien van ongeveer 3 ton. In de tweede rapportage was het tekort nauwelijks verder opgelopen, maar het was ook niet teruggebracht. Overigens moet gezegd worden dat het grootste deel van het tekort kwam door een lagere uitkering van het Rijk. Dat wordt weleens vergeten in de discussie.

Het college heeft wel een bezuinigingsoperatie in gang gezet waarvan het resultaat te zien was bij de begroting.

Wel heeft de SGP het college opgeroepen bij de volgende financiële rapportage te laten zien dat de financiën beter onder controle zijn.

Groenonderhoud door Permar: Van harte gegund

Permar voert naar tevredenheid het groenonderhoud uit in Scherpenzeel (inclusief onkruidbestrijding op de begraafplaatsen). Omdat binnenkort de aanbestedingswetgeving veranderd, koos het college ervoor om het contract open te breken en het weer voor 5 jaar te gunnen aan Permar.

De SGP is voorstander van deze keuze, zij het wel dat de gemeente vrijheid van handelen moet hebben wanneer besloten wordt als gemeente ‘uit de Permar te stappen’. Niet dat dan gelijk alles verandert, maar de gemeente moet dan de handen vrij hebben.