2 mei 2012

ASC: Integriteit en rechtmatigheid

ASC: Integriteit en rechtmatigheid

Datum: 02-05-2012

Eén onderwerp van de raadsagenda van 19 april jl. was blijven liggen. Dat was het feitenrelaas over het handelen van wethouder Van de Glind bij de realisatie van het ASC bedrijf aan De Dreef. De Scherpenzeelse raad nam er de tijd voor en besteedde er op 26 april de hele avond aan. Gelukkig volgt er geen deel drie van de feuilleton. 

Feiten
Autobedrijf ASC was gevestigd aan het Holevoetplein. Het moest daar weg en zou gevestigd worden aan De Dreef. De plannen daarvoor lag er al járen. Ondanks het feit dat eind 2011 de nieuwbouw gerealiseerd moest zijn, bleek er jaren niets of weinig gebeurd te zijn op dit dossier. Bij zijn aantreden pakte wethouder Van de Glind dit onderwerp voortvarend aan. In het belang van een Scherpenzeelse ondernemer en zijn medewerkers. Er was grote kans dat bij het mislukken van de bouw het autobedrijf zijn deuren zou moeten sluiten.
In het voorjaar van 2011 zijn alle noodzakelijke acties in gang gezet door de gemeente. Volgens de toen geldende planning zou het allemaal goedkomen. Vlak voor de bouwvakvakantie bleek dat het grondwerk eerder dan gepland nodig te zijn. Het ging over het eerder bouwrijp maken van het perceel. In dit geval betekende bouwrijp maken een ‘moeras’ opvullen met heel veel zand.
In de hectiek van het moment heeft wethouder Van de Glind toen toestemming aan de ondernemer gegeven om zelf te zorgen voor het bouwrijp maken. De ondernemer gaf loonbedrijf Schimmel opdracht om dit uit te voeren. Het loonbedrijf stuurde vervolgens een rekening niet naar de ondernemer maar naar de gemeente. De rekening beleef vervolgens te lang liggen. Toen een en ander vervolgens in de raad van december 2011 aan de orde kwam, waren de rapen gaar voor de oppositie. De wethouder zou de opdracht openbaar hebben moeten aanbesteden en tot overmaat van ramp zou hij een opdracht gegeven hebben aan een commissielid van zijn eigen partij, mevrouw Schimmel van de GBS. In de raad van 22 december werd een onaangenaam debat hierover voorlopig afgerond omdat de burgemeester een rapportage zou opstellen waarin de feiten en de rechtmatigheid aan de orde zouden komen. Hierbij zou zij terzijde gestaan worden door de accountant van de gemeente.


 

Beeldvorming
In de raad van 22 december werd door de oppositie, met name door VVD en DS, een beeld geschetst dat de integriteit van de wethouder en dat van loonbedrijf Schimmel in het geding was. Deze stelling is destijds krachtig verworpen door de SGP en GBS.
Nu, op 26 april, lag het feitenrelaas op tafel. Het gevolgde proces van de gemeente kreeg geen schoonheidsprijs. Het had beter gekund, maar de wethouder heeft te goeder trouw gehandeld en loonbedrijf Schimmel kreeg de opdracht van de ondernemer en niét van de gemeente. De wethouder bood zijn excuses aan voor de fouten die gemaakt zijn in het proces. Toch bleek uit niets dat er getwijfeld moest worden aan de integriteit van personen en dat achteraf de maatregelen niet onrechtmatig zijn geweest. Dat was ook de kern van het betoog van Mulder van de SGP: “Duidelijk is dat de procedurele afhandeling tekort is geschoten. De wethouder heeft dat ook zelf aangegeven. Maar laten we vooral de andere kant van het verhaal benadrukken. De wethouder heeft zich maximaal ingespannen voor het behoud van een Scherpenzeels bedrijf en haar werknemers. Hij heeft ervoor gezorgd dat alles net op tijd rondgekomen is.”
Dit was echter voor de oppositie niet genoeg en men ging er een heerlijk avondje tegenaan.


 

Laakbaar
Gelukkig namen Van Dijk (CU) en Slappendel (CDA) duidelijk stelling in het debat. Wat hen betreft staat  de integriteit van loonbedrijf Schimmel niet ter discussie. Maar ze bleven wantrouwig en kritisch tegenover de wethouder en vonden het feitenrelaas van de burgemeester onbevredigend. Het CDA sprak van een ‘truc om de regels te omzeilen’ en twijfelde daarmee openlijk aan de intentie en de uitleg van de wethouder. Van de Weert (DS) nam een tussenpositie in. Namens de VVD-fractie voerde de heer Van der Heide het woord, omdat fractievoorzitter Dijkstra de burgemeester verving als voorzitter van de raad. De VVD-fractie maakte het wel erg bont. Openlijk werd de integriteit van de wethouder en van loonbedrijf Schimmel in twijfel getrokken. Loonbedrijf Schimmel werd, zonder bij dat bedrijf nader onderzoek gedaan te hebben en zonder hoor en wederhoor te plegen, beschuldigd van het berekenen van een te hoog factuurbedrag. “Er is spookzand geleverd.” Dit was te gortig voor de SGP en Mulder verweet de VVD dat dan ook scherp. Samen met GBS kreeg de VVD de wind van voren. Hoe de fractie het bestond om een Scherpenzeelse ondernemer ongefundeerd in het openbaar zwart te maken. Het excuus waarin aangegeven werd “het te moeten doen met de informatie waarover men op dat moment beschikte” maakte het betoog volgens de SGP niet sterker.

Deel drie
Na een lang debat, met herhaling van zetten en oude koeien, kwam er uiteindelijk een motie van afkeuring van de oppositie in stemming. De toonzetting van de motie was gematigd. Veel gematigder dan de bijdragen van de fracties in de raad. De coalitiefracties gaven aan geen behoeft te hebben aan deze motie.
In een eerder stadium van het debat had de VVD aangedrongen op een extern onderzoek. En motie hierover werd echter niet ingediend. Er komt dus geen deel drie in deze feuilleton. Gelukkig maar.
 

Grote woorden en beladen termen zijn geuit door fracties richting de coalitie. Tegelijk wezen ze in een zelfde debat erop dat ze graag constructief zaken willen doen met de coalitiefracties. De tijd zal het leren hoe dat vorm gaat krijgen.