30 juni 2012

Ambitieus en voorzichtig

Ambitieus en voorzichtig

Datum: 30-06-2012

Het werd weer een latertje! Tijdens de traditionele laatste raad voor het zomerreces, met de al even traditionele kroket om tien uur, werden de algemene beschouwingen gehouden voor de kadernota van 2013 – 2016. Hierin sprak de raad zich uit over de plannen van het college in de komende jaren. Dit debat is vooral richtinggevend voor de begroting van 2013 die bij leven en welzijn in november wordt vastgesteld. De raad nam een beperkt aantal amendementen en moties aan. Algemene beschouwingen duren meestal lang. Dat is niet erg. Fracties doen hun zegje en geven aan wat hen beweegt. Helaas ontstaat er niet gemakkelijk een inhoudelijk debat.

Hoofdpunten SGP inbreng

Raadslid Mulder ging in zijn algemene beschouwingen in op het geheel van de kadernota. Uiteraard liet hij net als andere fracties niet onbesproken dat we in financieel onzekere tijden leven. Voorzichtigheid is daarom geboden. Maar het betekent niet dat de SGP geen ambities heeft. In de ogen van de fractie heeft het college in het algemeen een verantwoorde positie ingenomen tussen een ambitieus programma enerzijds en het inzetten op een verantwoord en voorzichtig financieel beleid.
Mulder behandelde de diverse onderdelen van de kadernota aan de hand van de thema’s die de SGP belangrijk vindt. De financiën, de ruimtelijke ordening, de aula van de begraafplaats, uitbreiding van werkgelegenheid, welzijn en handhaving vormden de hoofdmoot van de algemene beschouwingen van de fractie. De SGP keek daarbij ook over de gemeentegrenzen. De fractie vroeg aandacht voor het bezoekerscentrum van ‘Hoeve de Beek’. Voor de instandhouding van dit bezoekerscentrum is financiële ondersteuning noodzakelijk. Mulder riep het college op samen met Renswoude en Woudenberg maatregelen te bedenken en bij de komende begroting daarop terug te komen.

De SGP-er ondersteunde zijn betoog diverse malen door te verwijzen naar de reacties van ruim 130 personen die gereageerd hebben op de stellingen op de feestmarkt in mei. Hij besloot zijn bijdrage met op te merken dat van mensen geen oplossingen verwacht kunnen worden. “Vergeefs werken de bouwlieden, als de HEERE het huis niet bouwt. We moeten in afhankelijkheid van onze Schepper ons werk doen.” Hij wenste de raad en college Gods zegen toe.

Geen lastenverzwaring

De kadernota ging uit van een OZB verhoging van 8 procent om de begroting van volgend jaar sluitend te krijgen. De motivatie van het college voor deze verhoging was dat de lasten in Scherpenzeel de afgelopen jaren nauwelijks gestegen zijn en ook nog eens laag zijn in vergelijking met anderen gemeenten. De SGP kon deze verhoging niet meemaken. Er zijn al lastenverzwaringen genoeg, denk aan het ‘Kunduz’ akkoord. Mede namens GBS diende Mulder daarom een amendement in om de lastenverhoging te beperken tot de inflatiecorrectie. Het amendement stelt verder voor om dit te dekken uit de geplande bedragen voor de RUD en door een efficiency taakstelling voor de ambtelijke organisatie.
Mulder legde nog maar eens uit dat de SGP niet tegen elke lastenverzwaring is. Maar de SGP kiest alléén daarvoor als de gemeente onder een bepaald niveau van basisvoorzieningen dreigt te komen. Dan pas  én wanneer het voor de burgers aannemelijk gemaakt kan worden dat lastenverzwaring nodig is om bepaalde voorzieningen in stand te houden. Maar dat is nu niet het geval. Het amendement tegen de onnodige lastenverzwaring voor de burger werd gesteund door alle partijen behalve CU en DS.

Nachtrust en handhaving

De SGP maakt er geen geheim van tegen luidruchtige evenementen te zijn die zelfs na middernacht doorgaan. Een gezonde nachtrust mag niet verstoord worden door een feest dat tot in de kleine uurtjes doorgaat.  In eerdere vergaderingen heeft de SGP hiervoor aandacht gevraagd. Nu vroeg Mulder de burgemeester, als portefeuille houder Openbare Orde en Veiligheid, welke maatregelen er genomen zijn. Concreet vroeg hij om informatie over metingen betreffende geluidsniveau en wanneer en waar er gehandhaafd is op geluidsoverlast en sluitingstijden. De burgemeester zegde toe hierover met een memo naar de raad te komen.

Latertje

Alle partijen deden hun zegje. Daarin verwoordden CU en CDA ook hun motivatie vanuit hun christelijke beginselen, wat gewaardeerd wordt door de SGP. Daarna ontstond een lang debat waardoor het erg laat werd. Helaas ging het niet altijd over de inhoud. Misverstanden, technische details, onterechte verwijten over een amendement van de SGP dat niet naar alle fractievoorzitters was rondgestuurd omdat deze op het laatste nippertje was voorbereid, oud zeer, en de komende gemeenteraadsverkiezingen (van 2014!) bleken voor genoeg gespreksstof te zorgen. Bij de stemmingen bleek echter een redelijke mate van eensgezindheid. Het merendeel van de amendementen en moties (de meeste afkomstig van DS en/of CU) werden aangenomen. En waar amendementen of moties het niet haalden was het meer omdat ze overbodig geacht werden dan dat de essentie betwijfeld werd.

Op naar de begroting van november dus.