11 april 2009

Als sneeuw voor de zon

Als sneeuw voor de zon

Datum: 11-04-2009

Overal ter wereld maken overheden zich zorgen over de financiën. Zo niet in Scherpenzeel. Daar blijft het college en een meerderheid van de raad maar geld uitgeven. De algemene reserve is inmiddels op. Volgens sommige partijen zijn er echter nog meer spaarpotjes die aangesproken kunnen worden. Op de raadsvergadering van 2 april ging het dus weer eens over het financiële beleid van het college. Maar er werd meer besproken. Zo haalde een motie van de vrouwvriendelijkste partij van ons dorp het helaas net niet.

Breelaan-West
Om de ontsluiting van het sportterrein te verbeteren en het verkeer op de Eikenlaan te verminderen heeft het college het plan om de Breelaan-West aan te leggen. Geen gek idee vindt de SGP. Over de kosten van het plan is de SGP echter minder enthousiast. Gingen eerdere voorstellen van het college nog uit van een bedrag van ongeveer € 3 ton, het laatste voorstel van het college kost nu ruim 6,5 ton. Maar dat was nog niet genoeg voor de raad. Een amendement van DS/PvdA deed er nog € 30.000 bovenop voor extra parkeerplaatsen. “Veel te duur, en onnodig omdat die weg maar één dag in de week gebruikt wordt”, zo verwoordde Van Vreeswijk het standpunt van zijn partij. Uiteraard vindt de SGP het triest dat dit weer bekostigd wordt met een greep uit de algemene reserve. Helemaal triest was het voorstel van DS/PvdA om dit uit de kwaliteitsreserve woningbouw te financieren. Gelukkig realiseerde raad en college zich dat dit niet kan. Dit spaarpotje is voor woningbouw en sociale doelstellingen.

Potverteren
De SGP blijft moeite hebben met het financiële beleid van dit college. “De financiële reserve is als sneeuw voor de zon verdwenen”, zo vatte Mulder nog maar eens samen. Hij rekende voor dat de algemene reserve door het gevoerde beleid en de ‘IJslandse perikelen’ feitelijk 6 ton negatief is. Zeker gezien de huidige economische ontwikkelingen is dat onverantwoord. Daarom pleitte hij voor een andere koers bij het activeren van investeringen. Hij pleitte voor een meerjarenraming waarin alle investeringen worden opgenomen en daarbij de lasten structureel uit de exploitatie te dekken. “Dat is pas verantwoord beleid. Wat het college nu doet is simpelweg het geld opmaken zonder dat het weer aangevuld wordt”. Hij kreeg helaas geen medestanders en bleef een roepende in de woestijn. De toekomst zal leren hoe lang dit beleid stand kan houden.

Blauwe zone
Dat er in het centrum parkeerproblemen zijn weet iedereen. Daarom steunt de SGP het beleid van het college om een blauwe zone in te voeren in het centrum. Op vrijdag en zaterdag kan je dan maximaal 2 uur parkeren met de parkeerkaart. “Prima”, zo vond Van Vreeswijk, die namens de SGP het woord voerde. Hij riep het college op alert te zijn op toename van de parkeerdruk in de wijken als gevolg van de beperking in het centrum. Daarnaast maande hij het college tot een spoedige aanpak van parkeerproblemen in bepaalde woonwijken. “Daar is echt te weinig parkeerruimte en we hechten eraan dat dit snel en voortvarend opgepakt wordt”.

Nuloptie voor seksinrichting
Aan de orde was de vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarin wordt de vestiging van seksinrichtingen in ons dorp wel bemoeilijkt maar niet onmogelijk gemaakt. Vandaar dat de SGP een motie indiende op het college te laten onderzoeken of de zogenaamde nuloptie te realiseren valt. Mulder betoogde in de eerste plaats dat de SGP prostitutie op grond van de Bijbel afwijst. Daarnaast zijn er veel praktische en menselijke bezwaren tegen de misstanden die met dit soort activiteiten gepaard gaan. “Te denken valt aan vrouwenhandel, uitbuiting, misbruik van minderjarigen en criminaliteit.” DS/PvdA en VVD vonden deze motie maar niks. Zij rekenen deze activiteiten merkwaardig genoeg tot ‘normaal en vrij ondernemerschap’. Toen het op stemmen aankwam haalde de motie het net niet. CU en CDA stemden met de SGP mee. Maar sinds het CDA nog maar twee zetels heeft is dat helaas niet meer genoeg. Nu maar hopen dat zo’n ‘vrije ondernemer’ zich niet meldt.