5 oktober 2017

Allesbehalve saai

 

Een avond met veel schorsingen. Voor het publiek op de tribune was de raadsvergadering van 28 september jl niet saai. Desondanks werden belangrijke besluiten genomen. En werd Peter van As benoemd tot commissielid (zie elders op deze site).

Bestemmingsplan Pluimenweg 15: Ruimte voor Hersteld Hervormde Kerk

De Hersteld Hervormde Kerk van Scherpenzeel is al een tijd op zoek naar een ruimte voor een kerkgebouw. Men kocht daarom een al jaren leegstaand pand aan de Pluimenweg. Nu lag een bestemmingsplan voor. Waarom was de SGP voor? Omdat de procedure goed was doorlopen en zorgvuldig met de belangen van bewoners en bedrijven is omgegaan. Zo is in goed overleg met een aantal bedrijven extra parkeermogelijkheid gerealiseerd. Omdat het hele gebied van de Pluimenweg een woon-werklandschap wordt en daar deze bestemming prima inpast. Omdat de SGP het alleszins verantwoord vindt om het kerkgenootschap op deze plek, aan de rand van het industrieterrein, te helpen. Het voorstel werd ook gesteund door CDA en CU.

Grondexploitatie Walstrolaan: Verwarring over initiatief

Het college stelde voor om een grondexploitatie vast te stellen (dat is verplicht als er concrete plannen liggen voor invulling van een gebied) voor het gebied van de Maatjesschool. Zodra die school gesloopt is, moeten volgens het raadsvoorstel een aantal levensloopbestendige woningen gerealiseerd worden via een Collectief Particulier Ondernemerschap (CPO). Het resultaat van de exploitatie op basis van dit plan is positief. Tijdens de eerdere commissievergadering leek de raad overwegend positief over het voorstel. Maar in de raad ontstond commotie over deelname van CDA-fractieleden aan dit plan. Na enkele schorsingen werd in meerderheid besloten, middels een amendement van de SGP, om in ieder geval helderheid te krijgen over de privaatrechtelijke aspecten rondom dit voorstel.

Aankoop grond voor uitbreiding begraafplaats: Toekomstbestendig

Het college heeft naast de huidige begraafplaats een stuk grond aangekocht voor een aantrekkelijke prijs. Op de huidige begraafplaats is er nog capaciteit voor de circa 5 jaar, en het getuigt van goed besturen om hier om in te spelen. Op deze manier is er, na realisatie, voor een lange reeks jaren begraafcapaciteit gewaarborgd. De raad ging in meerderheid akkoord.

Werklocaties Regio FoodValley: Opkomen voor Scherpenzeelse belangen

Scherpenzeelse ondernemers willen uitbreiden, zo is uit een onderzoek gebleken. In de nabije toekomst is 7.5 ha grond nodig. Na een jarenlang proces, van harte gesteund door de SGP, is het tijd voor de volgende stap: het concreet vastleggen van deze ambitie in de plannen van Regio FoodValley. Ondanks eerdere mondelinge toezeggingen van het regiobestuur, bleek de Scherpenzeelse ambitie niet voor te komen in de huidige definitieve stukken van de regio. De SGP, maar ook andere partijen, waren hier verbolgen over. Scherpenzeel maakt daarom bezwaar tegen het ontbreken van de ambitie in de regionale plannen en wil deze in de komende ronde zwart op wit zien.