9 juli 2009

Algemene beschouwingen kadernota 2010

Algemene beschouwingen kadernota 2010

Datum: 09-07-2009

 Voorzitter,

De partijrede van de fractievoorzitter in de Tweede Kamer van de SGP van dit jaar draagt de titel “Geen ijdele zorg”. Een zeer toepasselijke titel in de huidige tijd. Er zijn zorgen te over. Zorgen over de zware economische recessie, zorgen van burgers over het behoud van hun baan, over hun inkomen, over hun pensioen, over bedrijven die failliet gaan. Te veel om op te noemen.

Al die zorgen zijn niet gering. Integendeel. Velen houden zich bezig met de vraag hoe de economische crisis gekeerd kan worden. Krachtige samenwerking is nodig. Maar de omslag is niet alleen met materiële maatregelen te bereiken. Een mentaliteitsverandering is nodig.

En toch is dat ten diepste niet het belangrijkste. In de Bijbel staat dat we geen ijdele zorg behoeven te hebben over ons leven, wat we eten en drinken zullen en waarmee we ons kleden zullen. Want God, de Heere, regeert. Dat is onze innerlijke overtuiging en de kern van ons gedachtegoed. Het is onze opdracht eerst het koninkrijk Gods te zoeken en Christus’ gerechtigheid. Dat het vervullen van die opdracht onze belangrijkste zorg mag zijn. In Hem is alleen het ware welzijn te vinden. Dan ontstaat een ander perspectief. De psalmdichter volgens de oude berijming zegt het zo mooi:
“Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
Hem roemen, Die ons blijdschap geeft”.

De fractie wenst u allen Gods zegen toe bij het vervullen van uw taak.

Financiën
De SGP-fractie heeft regelmatig een kritisch en waarschuwend geluid laten horen over de ontwikkeling van de gemeentelijke financiën. Uit de kadernota 2010 blijkt duidelijk dat de gemeente behoorlijk in de financiële problemen is geraakt.  In deze tijd houdt elke burger rekening met tegenvallers en houden de mensen de hand op de knip. Maar het college niet.

Het college kiest er voor 4 a 5 ton per jaar uit te trekken voor nieuw beleid, terwijl het geld er niet is, en komt met het voorstel de lasten van de burgers substantieel te verzwaren. De fractie had graag meer creativiteit gezien in plaats van de rekening simpel bij de burger neer te leggen. De SGP-fractie houdt vast aan een sluitende begroting. Ondanks een OZB-verhoging van ruim 26% heeft het college de begroting niet sluitend. Om een sluitende begroting te bereiken gaat onze voorkeur niet uit naar lastenverzwaring voor de burger, maar naar het beperken van de ambities en het bijstellen van het bestaande beleid. Wij hebben er wel suggesties voor (sport, cultuur, JOS en LEA).

Na de algemene reserve komt er kennelijk een nieuwe reserve aan de beurt om leeg te maken: de kwaliteitsreserve. De aanleg van de Verlengde Breelaan is daar een voorbeeld van. In deze tijd moet je ‘vlees op de botten hebben en houden’, maar het wordt zo wel  ‘mager spek’. Voorzitter, we benadrukken nogmaals dat de kwaliteitsreserve voor de verbetering van de leefomgeving is bedoeld en niet bedoeld is om allerlei ongedekte investeringen te financieren, die niets met de leefomgeving te maken hebben.

Belastingen
De voorgestelde OZB-verhoging wijzen we af. Dat is wel duidelijk. Overigens is het opvallend dat het voorstel tot belastingverhoging komt, nadat de Ds/PvdA tot het college is toegetreden. Misschien is er een oorzakelijk verband. Wij stellen voor de OZB-verhoging in 2010 te beperken tot de trend van 1,25%. Dat past prima in het coalitie-akkoord. Wij zullen hiervoor een amendement indienen.

Op het punt van het rioolrecht voert het college een merkwaardig beleid. Eind 2008 kwam het college met het voorstel het tarief met € 15 te verhogen. Nu komt het college opeens met het voorstel het tarief met € 9 te verhogen. De SGP-fractie wil graag een consistente lijn en vasthouden aan de afgesproken verhoging. Dat heeft ook als voordeel dat het rioolrecht eerder dan 2018 kostendekkend is. Daar hebben we al eerder voor gepleit. Dan schuiven we de lasten minder door naar het nageslacht.

Een zeer opvallend punt is dat het college de lasten van de Scherpenzeelse inwoners en bedrijven fors wil verhogen, terwijl ze geen direct profijt hebben. Maar de lasten van de marktkooplieden en de gebruikers van de voorzieningen niet of nauwelijks. Niet uit te leggen, vinden wij.

RSW
Provinciale Staten van Utrecht en Gelderland hebben ingestemd met RSW. Nu is het woord aan het Kabinet en het parlement. Wij hebben vertrouwen in een goede uitkomst voor RSW. De eerste scheuren in het bastion van onze buren in Renswoude zijn een feit. De raad en het college van Renswoude waren het grondig oneens over de te volgen strategie. In onze ogen was de strategie van het college van Renswoude verstandiger. Inmiddels zijn we Woudenbergers geworden. Dat was nu ook weer niet de bedoeling. Maar dat is maar tijdelijk. De fractie vraagt het college in overleg met de provincie zo spoedig mogelijk te komen met een aanpak en planning van het vervolgtraject.

Regio
In de regio is veel in beweging. We zullen strategische keuzen moeten maken voor de regionale samenwerking. De SGP-fractie kiest nadrukkelijk voor het Valleigebied als territorium van samenwerken. We moeten proberen het landschapsbeleid, het milieubeleid en de handhaving een plaats te geven. Bovendien kan de backoffice voor omgevingsvergunning hier mogelijk gesitueerd worden. Genoeg redenen om op korte termijn te inventariseren hoe de grotere samenwerkinggebieden voor de langere termijn neergezet moeten worden. Hoe gaat u de raad bij dit proces betrekken?

Woningbouw
De ambities van het college met betrekking tot woningbouw in Zuid zijn hoog. Maar laten we eerst de afspraken op korte termijn uitvoeren, zoals het plan Renes en het gebied bij Huis in de Wei.

Verkeer
Het heeft weinig zin om oplossingen aan te dragen voor parkeren en doorstroming in het centrum als er geen visie is hoe het centrum er moet gaan uitzien. Met voorrang moet met organisaties gesproken worden, knelpunten worden geïnventariseerd, een visie op het winkelen in het dorp ontwikkeld worden en ga zo maar door. Een snelle aanpak is in ieder geval een snelheidscontrole a la Oosteinde, maar dan in de Dorpsstraat. Een haal dan gelijk die heilige muurtjes in de Dorpsstraat maar om. Het college dient actief te zoeken naar langparkeerruimten aan minimaal twee zijden van het dorp. Dat komt de leefbaarheid in het dorp wel ten goede.
Kortom, college, kom snel met een visiedocument.

Sportterrein de Bree
De onderhoudskosten van het gerenoveerde sportpark de Bree stijgen exorbitant. Onze fractie is onaangenaam verrast door deze ontwikkeling. Het college heeft de raad voorgehouden dat de exploitatiekosten zullen dalen. Maar wat schetst onze verbazing: de onderhoudskosten stijgen met € 85.000 per jaar. Dat vinden we onacceptabel. Hierover willen graag een heldere verklaring van het college. De SGP-fractie is van mening dat deze kostenstijging niet mag worden afgewenteld op de burgers van Scherpenzeel via een verhoging van de OZB. De oplossing dient naar onze mening te worden gevonden in het terug dringen van de kosten en in het verhogen van de bijdrage van de verenigingen.

Kulturhus
Het Kulturhus blijft geld kosten. Het college kondigt extra kosten op de bouw van het Kulturhus aan en een stevig exploitatietekort aan. Kan het college toezeggen dat er niet weer een budgetoverschrijding op de nieuwbouw plaats vindt. Wanneer kunnen we de € 2 miljoen van de herontwikkeling van het Heijhorstterrein verzilveren? Over de exploitatie komen we bij het volgende agendapunt te spreken.

Onderwijshuisvesting
De voorstellen met betrekking tot de huisvesting van de basisscholen laten lang op zich wachten. Het wordt tijd dat de betrokken scholen en ouders duidelijkheid krijgen. Wij willen graag een harde toezegging van de wethouder wanneer dit onderwerp naar de raad komt.

Villa
De huisvesting van de gemeentelijke organisatie is een terugkerend onderwerp. De fractie heeft eerder al aangegeven dat handelen in vastgoed geen zaak voor de gemeente is. In de kadernota kondigt het college aan € 230.000 vrij te willen maken voor de villa. Gelet op de fusieplannen kan de fractie hierin niet meegaan. Dat geld kunnen we beter aan andere doelen besteden.

Ambulancevervoer
Bij spoedeisende ritten dient de ambulance binnen 15 minuten ter plekke te zijn. Bij 1 op de 5 gevallen is dat in 2008 in Scherpenzeel niet gelukt. Scherpenzeel was de enige gemeente in onze ambulanceregio waar de prestaties achter uit gingen. Dat willen we graag verbeterd zien. Wij weten dat de wethouder zich hiervoor inzet. Wij zeggen hem hierbij van harte onze steun toe.